Grupa I

Grupa I

Wychowawcy: mgr Agnieszka Piórkowska

 Grupa liczy 23 dzieci, są to dzieci w wieku 3 lat, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z edukacją. Dzieci szczególnie lubią wszelkiego rodzaju gry i zabawy ruchowe organizowane w sali przedszkolnej i na placu zabaw. Starają się być dla siebie miłe, są wdrażane do szanowania swojej pracy i pracy kolegów oraz uczą się współdziałać, dokonywać wyborów i dostrzegać możliwości pójścia na kompromis.

Zagadnienia dydaktyczno - wychowawcze w Grupie I

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze realizowane w grupie I „Żabki” w kwietniu 2024roku

Tematy kompleksowe:

 1. Od kurnika do świątecznego koszyka
 2. Na wiosennej łące
 3. Dbamy o naszą planetę
 4. Majowe święta
 • zapoznanie z nazwami zwierząt gospodarskich i ich domów
 • kształtowanie nawyku systematycznej pracy, utrwalanie odpowiednich zachowań i postaw w stosunku do zwierząt i przyrody
 • utrwalenie nazw domów zwierząt: chlew, stajnia, obora, rozpoznawanie i wyodrębnianie poszczególnych członków rodzin zwierzęcych
 • rozwijanie umiejętności analizy sylabowej
 • kształtowanie postawy otwartej na przyrodę
 • zapoznanie z nazwami członków ptasich rodzin
 • utrwalenie pojęć: mniej, więcej, tyle samo, uświadomienie dzieciom, że wśród zwierząt też są rodziny, kształtowanie postawy szacunku dla zwierząt
 • zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi
 • ukazanie wartości tradycji
 • kształtowanie postawy otwartości na różne kultury i religie
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej zawartości koszyczka wielkanocnego
 • ukazanie wartości tradycji
 • zachęcanie do kultywowania tradycji rodzinnych
 • uwrażliwianie na otaczającą przyrodę
 • budowanie pozytywnej postawy wobec owadów zapylających,
 • reagowanie na wskazówki Nauczyciela
 • poprawne budowanie wypowiedzi
 • umiejętność rozpoznawania własnych emocji
 • zapoznanie z nazwami i wyglądem mieszkańców łąki
 • rozwijanie mowy, uważne słuchanie
 • rozwijanie motoryki małej poprzez działalność twórczą i ćwiczenia grafomotoryczne
 • doskonalenie umiejętności dzielenia na sylaby
 • kształtowanie umiejętności określania odległości: bliżej i dalej
 • wyjaśnienie znaczenia określeń: wysoko, nisko, głęboko
 • kształtowanie umiejętności określania położenia: nad, na, ponad
 • poznanie wybranej piosenki z repertuaru dziecięcego
 • reagowanie na zmianę tempa granej muzyki
 • kształtowanie słuchu i pamięci muzycznej
 • rozwijanie zdolności manualnych, rozpoznawanie rzeczy dotykiem, rozpoznawanie kolorów
 • utrwalenie pojęcia globus
 • kształtowanie nawyku segregowania śmieci oraz oszczędzania wody i energii
 • budowanie poczucia odpowiedzialności za planetę w kontekście przyszłych pokoleń
 • zapoznanie z zasadami segregowania odpadów i kształtowanie tej umiejętności
 • rozwijanie zachowań proekologicznych
 • zapoznanie z odnawialnymi źródłami energii
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i odwzorowywania
 • zapoznanie ze sposobami oszczędzania wody
 • ćwiczenie chodzenia za prowadzącym
 • kształtowanie poczucia pulsu w muzyce, rozwijanie motoryki małej
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej dbania o Ziemię
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka
 • kształtowanie postawy: nie wyrzucaj – wykorzystaj
 • poznanie polskich symboli narodowych
 • utożsamianie się ze swoją ojczyzną
 • rozpoznawanie symboli narodowych
 • poznanie Mazurka Dąbrowskiego, kształtowanie postawy patriotycznej
 • utrwalenie umiejętności odtwarzania rytmów i przeliczania
 • rozwijanie umiejętności współpracy z rówieśnikami
 • kształtowanie umiejętności wnioskowania
 • nauka prostego kroku krakowiaka
 • wdrażanie do poruszania się krokiem dostawnym po obwodzie koła
 • ukazanie wartości, jakie niosą za sobą tradycje regionu
 • kształtowanie postawy otwartości na tradycje regionu
 • utrwalenie wiedzy o Polsce i polskich symbolach narodowych

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze realizowane w grupie I „Żabki” w marcu 2024roku

Tematy kompleksowe:

 1. Prehistoryczny świat
 2. W kosmosie
 3. Przebudzenie po zimie
 4. W wiosennym ogrodzie
 • zapoznanie z pojęciami: muzeum, paleontolog
 • kształtowanie postawy szacunku wobec tego, co dawne
 • wdrażanie do właściwych zachowań w muzeum
 • utrwalenie nazw zawodów: archeolog, paleontolog
 • rozwijanie umiejętności artykulacyjnych dzieci
 • kształtowanie postawy szacunku wobec pracy i różnych zawodów
 • zachęcanie do dbałości o dobra kultury
 • poznanie niektórych gatunków dinozaurów
 • poszerzenie wiedzy na temat ich życia
 • doskonalenie umiejętności przeliczania
 • stosowania pojęć: mniej, więcej, tyle samo
 • utrwalenie nazw dinozaurów
 • rozwijanie słuchu muzycznego
 • zachęcanie do aktywnego spędzania czasu i aktywnej zabawy
 • utrwalenie znajomości poznanych zawodów i nazw dinozaurów
 • zapoznanie z pojęciami: planeta, Ziemia, kosmos, Układ Słoneczny
 • utrwalenie pojęć: dzień i noc
 • kształtowanie postawy otwartej na działanie, poszukiwanie
 • budowanie poczucia tożsamości ze swoją planetą
 • kształtowanie umiejętności korzystania z prostego teleskopu
 • zapoznanie z figurami geometrycznymi i ich cechami
 • wprowadzenie pojęcia rakieta
 • pobudzanie ciekawości poznawczej dzieci
 • utrwalanie umiejętności pracy w zespole
 • rozwijanie umiejętności wokalnych dzieci
 • zachęcanie do kreatywności, otwartości, rozbudzanie wyobraźni, budowanie postawy otwartości na innych, nieznanych
 • stymulacja w zakresie integracji sensorycznej
 • wprowadzenie nazw ubrań, obuwia i ich zastosowania
 • zapoznanie ze zwrotem ubierać się na cebulkę
 • kształtowanie nawyków ubierania się adekwatnie do pogody
 • wpajanie ostrożności w doborze garderoby
 • zapoznanie z różnymi zjawiskami atmosferycznymi
 • rozwijanie umiejętności analizy sylabowej
 • zapoznanie z przysłowiem W marcu jak w garncu
 • kształtowanie świadomości różnorodności zjawisk atmosferycznych
 • zachęcanie do wyrażania siebie poprzez różne formy, m.in. dramę
 • wprowadzenie pojęcia kalendarz pogodowy i nazw zjawisk atmosferycznych
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematycznych
 • kształtowanie umiejętności prowadzenia kalendarza pogodowego, zachęcanie do systematy
 • poznanie nazw ptaków przylatujących do Polski na wiosnę
 • kształtowanie orientacji w przestrzeni
 • rozwijanie umiejętności reagowania na sygnał, rozwijanie wyobraźni dźwiękowej
 • wyzwalanie wrażliwości na otaczającą przyrodę
 • zapoznanie ze zjawiskiem powstawania tęczy
 • zapoznanie z różnymi rodzajami prac wykonywanych wiosną w ogrodzie oraz ze sprzętem używanym do tego celu
 • kształtowanie nawyku sprzątania, zwrócenie uwagi na konieczność wykonywania pewnych czynności (wynikających z kalendarza i natury) w określonym czasie
 • kształtowanie nawyku systematycznego wykonywania zadań i odkładania rzeczy na miejsce
 • rozróżnianie cebuli jadalnej i kwiatowej
 • utrwalenie znajomości zjawisk przyrodniczych zachodzących wiosną w ogródku
 • rozwijanie motoryki małej, doskonalenie umiejętności językowych poprzez tworzenie zdrobnień, rozwijanie umiejętności współpracy
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania, utrwalenie nazw wiosennych kwiatów i wiedzy o czynnikach niezbędnych do życia rośliny
 • utrwalenie wiedzy na temat zwierząt, roślin i ogrodu wiosną
 • rozwijanie słuchu muzycznego, wyobraźni i wrażliwości na otaczającą przyrodę, wzmacnianie relacji w grupie
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej wiosennych roślin i tego, czego potrzebują do życia, kształtowanie postawy proekologicznej, otwartej na dobra natury

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze realizowane w grupie I „Żabki”

w lutym 2024roku

Tematy kompleksowe:

 1. Wszystko jest muzyką
 2. Pod ziemią, pod wodą
 3. W świecie książek
 4. W kinie i w teatrze
 • poznanie nazw instrumentów
 • rozwijanie umiejętności naśladowania odgłosów
 • kształtowanie wrażliwości na dźwięki
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • utrwalenie znajomości zasad efektywnej komunikacji
 • budowanie postawy zaufania wobec rówieśników
 • poznanie pojęć dyrygent, orkiestra batuta oraz nazw instrumentów rozwijanie aparatu mowy
 • kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się
 • zapoznanie z zasadami obowiązującymi widzów i muzyków podczas organizacji koncertu
 • wdrażanie do występów publicznych
 • poznawanie brzmienia różnych instrumentów
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej poprzez uczestnictwo w prostych eksperymentach
 • doskonalenie umiejętności układania i kontynuowania rytmów
 • kształtowanie umiejętności deszyfrowania kodów
 • zachęcanie do zgodnej współpracy w parach i grupach
 • zapoznanie z piosenką z repertuaru dziecięcego
 • rozpoznawanie nastroju utworu
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, określania i wyrażania emocji, kształtowanie wrażliwości muzycznej
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej poprzez rozpoznawanie odgłosów zwierząt
 • rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych
 • rozwijanie zmysłów, wdrażanie do podejmowania samodzielnych działań, zachęcanie do wyrażania ekspresji artystycznej
 • kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami związanymi z oczekiwaniem na swoją kolej
 • zapoznanie dzieci z naturalnymi zasobami Ziemi
 • zapoznanie dzieci z bogactwem życia pod wodą
 • wprowadzenie pojęć: staw, jezioro, rzeka, morze, ocean, akwarium
 • kształtowanie umiejętności pracy z tekstem
 • zapoznanie ze złożami oraz miejscem ich wydobywania
 • wprowadzenie pojęcia kopalnia
 • doskonalenie umiejętności przeliczania
 • zapoznanie dzieci z naturalnymi dźwiękami Ziemi
 • ćwiczenie orientacji w przestrzeni i wyobraźni ruchowej
 • doskonalenie motoryki w pozycji leżącej
 • pobudzanie do aktywności muzyczno- -ruchowej
 • zapoznanie dzieci z budową wulkanu i podstawowymi zjawiskami w nim zachodzącymi
 • stymulowanie w zakresie integracji sensorycznej
 • zapoznanie z zasadami prawidłowego korzystania z książek i z biblioteki
 • kształtowanie nawyku odkładania książek na półkę i szanowania ich
 • utrwalenie wiedzy na temat księgarni i biblioteki
 • kształtowanie umiejętności właściwego korzystania z biblioteki i zachowania w księgarni
 • doskonalenie rozumienia cech wielkościowych
 • zapoznanie z procesem tworzenia książki
 • kształtowanie postawy gotowej do poznawania nowych zawodów
 • uświadomienie wartości pracy każdego człowieka w procesie tworzenia książki
 • poznanie nowej piosenki, rozwijanie słuchu, doskonalenie umiejętności autoprezentacji
 • utrwalenie wiedzy na temat książek
 • poznanie właściwości papieru
 • trening integracji sensorycznej, stymulowanie zmysłów
 • wprowadzenie pojęć: kino i teatr
 • kształtowanie postawy otwartej i gotowej do uczestnictwa w kulturze
 • propagowanie właściwych zachowań w kinie i w teatrze
 • zapoznanie z nazwami zawodów teatralnych (aktor, reżyser, scenograf)
 • doskonalenie umiejętności poruszania się po planszy do kodowania, przeliczania kroków i stosowania wyrażeń: do góry, obrót, w bok
 • zapoznanie z ideą starego kina
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni

ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE REALIZOWANE W GRUPIE I                  W STYCZNIU 2024R

TEMATY:

 1. NADCHODZI NOWY ROK
 2. SPORTY ZIMOWE
 3. DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA
 4. KARNAWAŁ

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 

 • poznanie funkcji zegara i wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku i witaniem nowego
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym
 • poznanie czynności wykonywanych w dzień i w nocy
 • dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dnia i nocy
 • wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • doskonalenie umiejętności klasyfikacji
 • przełamywanie egocentryzmu poprzez tworzenie wspólnej pracy
 • zapoznanie z nazwami dni tygodnia
 • doskonalenie umiejętności logicznego myślenia
 • doskonalenie umiejętności liczenia i klasyfikowani
 • rozwijanie umiejętności słuchania
 • doskonalenie umiejętności odwzorowywania
 • rozbudzanie ciekawości poznawcze
 • poznanie zjawiska cyklicznego występowania miesięcy i poznanie cech charakterystycznych pierwszego miesiąca roku
 • zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie
 • poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych
 • usystematyzowanie wiadomości związanych z czasem i jego przemijaniem
 • zdobywanie nowych wiadomości za pomocą poznania wielozmysłowego
 • zachęcanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania pracy plastycznej i zabaw
 • poznanie zasad sportowego zachowania
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych uczuć
 • poznanie znaczenia słowa kulig, rozwijanie umiejętności dokonywania analizy słuchowej
 • doskonalenie aparatu mowy
 • wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw na sankach
 • poznanie łyżwiarstwa figurowego jako dyscypliny sportowej
 • wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie
 • poznanie wybranych utworów z repertuaru muzyki klasycznej
 • kształtowanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu
 • różnicowanie sposobów poruszania się w przestrzeni
 • zapoznanie z wyglądem i kolorami flagi olimpijskiej
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych
 • poznanie znaczenia słowa szacunek w odniesieniu do osób starszych
 • uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych
 • utrwalanie nazw członków rodziny i poznawanie relacji ich łączących
 • rozwijanie mowy poprzez ćwiczenia ortofoniczne
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • rozwijanie koncentracji na słowie czytanym
 • ukazywanie walorów posiadania rodziny, głównie rodzeństwa
 • wskazywanie cech charakteryzujących dzieci i osoby dorosłe
 • utrwalanie nazw członków rodziny
 • poznanie piosenki „Babciu, droga babciu”
 • poznanie kolejności działań podczas wykonywania ramki na zdjęcia
 • zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami
 • poznanie znaczenia słowa karnawał
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • wdrażanie do zachowywania ciszy podczas wykonywania wszelkich ćwiczeń i zadań
 • poznanie chusty jako rekwizytu tanecznego
 • rozwijanie umiejętności łączenia ruchu z muzyką
 • zachęcanie do samodzielnego eksperymentowania z rekwizytem
 • utrwalenie poznanych wiadomości dotyczących karnawału
 • zachęcanie do brania udziału we wspólnych zabawach i tańcach podczas imprez przedszkolnych

ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE REALIZOWANE W GRUPIE I W GRUDNIU 2023R

TEMATY:

 • WIADOMOŚĆ Z DALEKA
 • ZIMA TUŻ-TUŻ…
 • PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT
 • HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA!
 • Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
 • poznanie zawodu listonosza
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • rozwijanie tężyzny fizycznej
 • wyrabianie postawy szacunku dla osób pracujących w różnych zawodach
 • poznanie funkcji i wyglądu telefonu stacjonarnego i smartfona
 • utrwalenie imienia i nazwiska
 • rozwijanie wyobraźni i umiejętności konstrukcyjnych
 • integrowanie grup utrwalanie pojęć duży i mały
 • rozwijanie umiejętności różnicowania przedmiotów ze względu na wielkość
 • kształtowanie umiejętności odwzorowywania
 • wdrażanie do wyciągania wniosków z obserwacji (eksperymentu)
 • zapoznanie z instrumentem dętym – trąbką, kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej
 • wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności
 • poznanie tradycji związanych z obchodzeniem urodzin
 • kształcenie zmysłów (dotyku, wzroku)
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • poznanie sposobów ochrony przed zimnem
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania ich nazw
 • zachęcanie do dbania o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze
 • poznanie cech zimowego krajobrazu
 • wdrażanie do zachowania estetyki pracy i porządku w miejscu prac
 • poznanie figury geometrycznej – trójkąt
 • utrwalanie pojęć: duży, mały
 • rozwijanie umiejętności klasyfikacji
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu
 • dostrzeganie naprzemienności (w dialogu, w tworzeniu rytmu)
 • wdrażanie do dokładnego obserwowania otoczenia
 • poznanie wybranych utworów muzyki klasycznej, rozwijanie słuchu muzycznego
 • rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie prawidłowej postawy ciała
 • poznanie właściwości śniegu i lodu
 • kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanej rzeczywistości
 • budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach
 • poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • rozwijanie mowy komunikatywnej i logicznego myślenia
 • zachęcanie do pomagania rodzicom podczas przygotowań do świąt
 • poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • poznanie potraw wieczerzy wigilijnej
 • doskonalenie liczenia w zakresie 4
 • doskonalenie umiejętności sprawnego łączenia wspólnego koła
 • poznanie piosenki z repertuaru dziecięcego o tematyce związanej ze świętami
 • zachęcanie do starannego wykonywania prac plastycznych
 • utrwalenie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • zachęcanie do życzliwości wobec siebie nie tylko od święta
 • poznanie postaci Świętego Mikołaja i jego pomocników – elfów
 • rozwijanie słuchu fonematycznego, rozwijanie koordynacji wzrokowo- -ruchowej i percepcji wzrokowej
 • wdrażanie do uważnego słuchania poleceń
 • utrwalenie nazw figur geometrycznych: trójkąt, koło, doskonalenie umiejętności klasyfikacji
 • rozwijanie umiejętności przeliczania
 • doskonalenie umiejętności odwzorowywania
 • dostrzeganie naprzemienności w tworzeniu rytmu
 • poznanie historii narodzin Jezusa i wybranej kolędy
 • ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia
 • utrwalanie wiadomości na temat świąt Bożego Narodzenia
 • rozwijanie motoryki małej i wyobraźni
 • ukazywanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku

ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE REALIZOWANE W GRUPIE I

DZIECI TRZYLETNICH W LISTOPADZIE 2023 ROKU

TEMATY:

 

 1. W świecie wyobraźni
 2. Mała i duża ojczyzna
 3. Przygotowania do zimy
 4. Nasze ciało

 

 • poznanie pojęć: mapa, Polska
 • poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z Polską
 • wysłuchiwanie rymów w wierszu
 • doskonalenie słuchu fonematycznego
 • rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej
 • rozwijanie samodzielności
 • poszerzenie wiedzy o wyglądzie miast
 • poznanie niektórych liczebników porządkowych
 • rozwijanie umiejętności prowadzenia eksperymentów
 • dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych
 • rozwijanie odpowiedzialności
 • odróżnianie krajobrazu miasta i wsi
 • rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego
 • rozpoznawanie i nazywanie niektórych symboli narodowych
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie wrażliwości sensorycznej
 • różnicowania faktur dotykiem
 • doskonalenie współpracy
 • rozwijanie umiejętności rozumienia sygnałów werbalnych i symboli
 • poszerzanie słownika czynnego
 • rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego
 • odróżnianie fikcji od rzeczywistości
 • rozumienie pojęcia marzenie
 • rozwijanie umiejętności przeliczania
 • rozwijanie umiejętności współpracy
 • poznanie różnych sposobów ekspresji muzycznej
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej i słuchu muzycznego
 • ćwiczenie orientacji w przestrzeni
 • różnicowanie poruszania się w małej i dużej przestrzeni
 • zabawa różnymi brzmieniami, różnicowanie akompaniamentu ciągłego i efektów dźwiękowych
 • rozpoznawanie i nazywanie niektórych zapachów
 • rozwijanie wrażliwości sensorycznej
 • poszerzanie wiedzy na temat ptaków i ich nawyków żywieniowych
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • rozwijanie mowy komunikatywnej
 • rozwijanie motoryki dużej i małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę
 • budzenie chęci niesienia pomocy ptakom w czasie zimy
 • poznanie podstawowych wiadomości na temat niedźwiedzia
 • rozwijanie umiejętności podziału słów na sylaby
 • rozwijanie mowy poprzez ćwiczenia mięśni narządów artykulacyjnych
 • kształtowanie sprawności manualnej
 • integrowanie grupy, niwelowanie strachu przed udziałem w zabawie
 • poszerzanie wiedzy na temat ptaków
 • kształtowanie umiejętności określania położenia różnych przedmiotów w przestrzeni
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • poznanie jeża i jego przygotowań do snu zimowego
 • utrwalenie wiadomości na temat wiewiórki i niedźwiedzia
 • rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
 • poszerzanie wiedzy na temat przedmiotów do utrzymania czystości
 • rozwijanie umiejętności klasyfikacji według koloru
 • kształtowanie umiejętności odwzorowywania
 • kształtowanie nawyku mycia rąk
 • poznanie nazw różnych aktywności fizycznych
 • poznanie wybranych zasad zdrowego odżywiania
 • kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych artykułów
 • zachęcanie do odkrywania nowych smaków

 

ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE REALIZOWANE W GRUPIE I

DZIECI TRZYLETNICH W PAŹDZIERNIKU 2023 ROKU

TEMATY:

 1. Jesień w sadzie
 2. Jesień w ogrodzie
 3. Jesienny krajobraz
 4. Deszczowa pogoda

Wybrane cele wychowawczo – dydaktyczne:

 • poznanie niektórych owoców dojrzewających jesieni
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin
 • kształtowanie sprawności manualnej
 • rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych
 • dbałość o bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych
 • poznawanie nazw niektórych drzew owocowych
 • kształtowanie umiejętności odwzorowywania
 • doskonalenie umiejętności przeliczania
 • sensoryczne poznawanie liści
 • rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie
 • kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • doskonalenie orientacji w schemacie ciała
 • wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności
 • poznanie niektórych sposobów utrwalania żywności
 • kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku)
 • kształcenie stosowania się do instrukcji słownej i obrazkowej
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości, współdziałanie
 • rozpoznawanie i nazywanie niektórych warzyw
 • poszerzanie słownictwa czynnego, nauka wycinania nożyczkami, rozwijanie współpracy,
 • doskonalenie umiejętności czekania na swoją kolej
 • odróżnianie, które warzywa rosną pod ziemią, a które nad ziemią
 • rozwijanie ciekawości poznawczej
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej
 • rozpoznawanie i nazywanie części warzyw: skórki, pestek i miąższu
 • doskonalenie sprawności językowej, manualnej,
 • nazywanie kolorów, rozwijanie ciekawości badawczej
 • odróżnianie środowiska parku i lasu
 • poszerzanie wiedzy o jesiennych zmianach w przyrodzie
 • rozwijanie empatii i odpowiedzialności
 • poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane ze skarbami jesieni
 • rozwijanie świadomości fonologicznej
 • określanie liczebności zbiorów: mniej, więcej, tyle samo
 • rozwijanie umiejętności manipulowania przedmiotami
 • przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z prostych narzędzi
 • utrwalenie wiedzy o jesiennych zmianach w przyrodzie
 • rozwijanie sprawczości, poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za innych
 • przypomnienie wiedzy o zmianach zachodzących w przyrodzie późną jesienią
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na tematy związane z uczuciami
 • rozwijanie umiejętności nazywania emocji, rozwijanie empatii
 • doskonalenie umiejętności opisywania emocji
 • poznanie znaczenia słowa szaruga
 • doskonalenie umiejętności wygrywania i przegrywania podczas zabawy
 • ćwiczenie i nazywanie kierunków w przestrzeni, poruszanie się według instrukcji
 • utrwalenie wiedzy o tym, skąd się biorą kałuże
 • utrwalenie informacji o deszczowej, jesiennej pogodzie
 •  

ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE REALIZOWANE W GRUPIE ŻABKI

DZIECI TRZYLETNICH WE WRZEŚNIU 2023 ROKU

TEMATY:

 1. Poznajmy się.
 2. W naszym przedszkolu.
 3. Jesteśmy podobni, jesteśmy różni.
 4. Bezpieczni na drodze.

Wybrane cele wychowawczo – dydaktyczne:

 • Zachęcanie dzieci do nawiązywania kontaktu z Nauczycielami i pozostałymi dziećmi.
 • Wspomaganie dzieci przy pierwszych kontaktach – przedstawianie się imieniem oraz zapamiętywanie imion innych dzieci.
 • Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu.
 • Poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych.
 • Nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb.
 • Kształtowanie umiejętności rozumienia funkcji znaczków przedszkolnych rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach.
 • Zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie.
 • Rozwijanie orientacji w przestrzeni poprzez wprowadzenie pojęć: na dole, na górze, obok.
 • Zwracanie uwagi na odkładanie swoich rzeczy przy własnym znaczku.
 • Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych.
 • Zapoznanie z wyposażeniem łazienki oraz podawanie nazw przyborów toaletowych i określanie, do czego służą.
 • Zapoznanie z nazwami kącików tematycznych oraz ich wyposażeniem.
 • Wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za porządek w Sali.
 • Budowanie poczucia przynależności do grupy i integrowanie się z nią.
 • Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych: przepraszam, dziękuję, proszę.
 • Poznanie określeń opisujących kolegów i koleżanki, nazywanie kolorów, nazywanie części ciała, integracja grupy.
 • Wzbogacenie wiedzy na temat cech wspólnych dzieci w grupie.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania umówionych sygnałów i reagowanie na nie.
 • Poznanie sposobów bezpiecznego poruszania się po ulicy.
 • Poznanie niektórych znaków drogowych i nazywanie ich.
 • Poznanie różnych dźwięków z otoczenia.

Wybrane działania dzieci:

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań zachęcanie dzieci do wspólnej kulturalnej zabawy.
 • Zabawy przy muzyce ruchowo – rytmiczne, rozwijające motorykę dużą, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki rytmem.
 • Zabawy rozwijające sprawność fizyczną.

Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze realizowane w grupie I „Żabki”

w czerwcu 2023roku

Tematy kompleksowe:

 1. Jak powstaje…?
 2. Wielka wyprawa
 3. Smaki i zapachy lata
 4. Wakacyjna przygoda
 • zapoznanie z różnymi zawodami
 • uświadomienie roli pracy jako źródła dochodu
 • zaznajomienie z możliwościami oszczędzania pieniędzy
 • zapoznanie z zawodem krawca
 • czytanie globalne wyrazów: nitka, igła
 • zapoznanie z procesem powstawania nabiału
 • kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania
 • utrwalenie znajomości nazw instrumentów
 • doskonalenie umiejętności śpiewania
 • uwrażliwianie na muzykę instrumentalną
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • zapoznanie z zawodem piekarza
 • poznanie produktów i procesu powstawania pizzy
 • rozwijanie umiejętności sensorycznych
 • utrwalenie wiadomości na temat zawodów
 • poznanie zwierząt egzotycznych
 • zapoznanie z zabawami z różnych stron świata
 • kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się i uważnego słuchania
 • kształtowanie umiejętności doboru odpowiednich przedmiotów i właściwej odzieży do celu wycieczki
 • zapoznanie z różnymi środkami transportu
 • zapoznanie ze zwierzętami egzotycznymi i miejscami ich zamieszkania
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych
 • rozwijanie empatii wobec zwierząt
 • zapoznanie z instrumentami z różnych krajów
 • rozwijanie świadomości ciała i wyobraźni ruchowej
 • zapoznanie z różnymi zapachami i smakami warzyw, owoców oraz przypraw
 • nauka prawidłowego zachowania się podczas przyrządzania potraw
 • zapoznanie z wesołym miasteczkiem i zasadami właściwego zachowania w miejscach zabaw
 • wdrażanie do odpowiedzialności za własne zabawki
 • rozwijanie umiejętności językowych, rozbudzanie twórczości plastycznej, wdrażanie do uważnego słuchania
 • zapoznanie z działaniem wagi szalkowej
 • ćwiczenie umiejętności wyciągania wniosków
 • nabywanie umiejętności w określaniu, który przedmiot jest lżejszy, a który cięższy
 • wdrażanie do zgodnej zabawy z innymi dziećmi
 • kształtowanie umiejętności wokalnych
 • poznawanie zmysłów: smaku, węchu, dotyku i podawanie ich nazw
 • rozpoznawanie owoców za pomocą zmysłu dotyku
 • ćwiczenie umiejętności wymieniania charakterystycznych cech owoców
 • kształtowanie odpowiedniego zachowania podczas przyrządzania posiłków

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze realizowane w grupie I „Żabki” w maju 2023roku

Tematy kompleksowe:

 1. Od pomysłu aż po dach
 2. Święto Rodziny
 3. Kto nam pomoże?
 4. Dzień Dziecka
 • rozwijanie umiejętności manualnych i sprawności fizycznej
 • zapoznanie z pojęciem współpraca
 • uzmysławianie wartości domu
 • rozwijanie zdolności artykulacyjnych
 • doskonalenie umiejętności współpracy
 • zapoznanie z pracą murarza
 • rozwijanie umiejętności językowych i motoryki małej, wdrażanie do zgodnej współpracy
 • poznanie domów niektórych zwierząt
 • rozwijanie umiejętności kontynuowania rytmów i przeliczania
 • kształtowanie szacunku dla zwierząt
 • uwrażliwianie na muzykę klasyczną
 • wdrażanie dzieci do uczestnictwa w zabawach ruchowych przy muzyce
 • utrwalenie informacji o domach ludzi i zwierząt
 • rozwijanie percepcji słuchowej i zdolności manualnych
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i budowania poprawnych wypowiedzi
 • kształtowanie postawy szacunku i życzliwości wobec innych
 • globalne czytanie wyrazów: mama, tata, poznanie nazw członków rodziny
 • uświadomienie dzieciom wartości rodziny
 • rozwijanie umiejętności przeliczania i określania, czego jest mniej, więcej i tyle samo
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej
 • zachęcanie do pomagania członkom rodziny
 • poznanie piosenki Święto Rodziny
 • kształtowanie tolerancji dla innych upodobań
 • utrwalenie wiadomości na temat rodziny i jej członków
 • kształtowanie sprawności ruchowej i umiejętności sensorycznych
 • rozwijanie umiejętności obdarowywania bliskich własnoręcznie przygotowanymi prezentami i czerpania z tego radości
 • zapoznanie z zawodem strażaka i numerem alarmowym 112
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i odpowiadania na pytania
 • budowanie wiedzy o świecie
 • poznanie pracy policjanta
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania czytanego wiersza
 • rozwijanie umiejętności budowania wiedzy o świecie
 • wdrażanie do respektowania powszechnie przyjętych praw
 • ćwiczenie umiejętności wzywania pomocy na wypadek pożaru
 • zapoznanie z podstawowym wyposażeniem strażaków
 • uczenie szacunku dla pracy strażaka
 • zaznajomienie z pracą lekarza i pielęgniarki
 • poszerzanie wiedzy o świecie
 • rozwijanie sprawności manualnej i umiejętności wezwania pomocy w razie wypadku rozwijanie wrażliwości sensorycznej
 • budzenie wrażliwości na drugiego człowieka

 

Skip to content