Grupa I

Grupa I

Wychowawcy: mgr Agnieszka Piórkowska, mgr Anna Rydz

 Grupa liczy 23 dzieci, są to dzieci w wieku 3 lat, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z edukacją. Dzieci szczególnie lubią wszelkiego rodzaju gry i zabawy ruchowe organizowane w sali przedszkolnej i na placu zabaw. Starają się być dla siebie miłe, są wdrażane do szanowania swojej pracy i pracy kolegów oraz uczą się współdziałać, dokonywać wyborów i dostrzegać możliwości pójścia na kompromis.

Zagadnienia dydaktyczno - wychowawcze w Grupie I

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze realizowane w grupie I „Żabki”

w lutym 2024roku

Tematy kompleksowe:

 1. Wszystko jest muzyką
 2. Pod ziemią, pod wodą
 3. W świecie książek
 4. W kinie i w teatrze
 • poznanie nazw instrumentów
 • rozwijanie umiejętności naśladowania odgłosów
 • kształtowanie wrażliwości na dźwięki
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • utrwalenie znajomości zasad efektywnej komunikacji
 • budowanie postawy zaufania wobec rówieśników
 • poznanie pojęć dyrygent, orkiestra batuta oraz nazw instrumentów rozwijanie aparatu mowy
 • kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się
 • zapoznanie z zasadami obowiązującymi widzów i muzyków podczas organizacji koncertu
 • wdrażanie do występów publicznych
 • poznawanie brzmienia różnych instrumentów
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej poprzez uczestnictwo w prostych eksperymentach
 • doskonalenie umiejętności układania i kontynuowania rytmów
 • kształtowanie umiejętności deszyfrowania kodów
 • zachęcanie do zgodnej współpracy w parach i grupach
 • zapoznanie z piosenką z repertuaru dziecięcego
 • rozpoznawanie nastroju utworu
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, określania i wyrażania emocji, kształtowanie wrażliwości muzycznej
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej poprzez rozpoznawanie odgłosów zwierząt
 • rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych
 • rozwijanie zmysłów, wdrażanie do podejmowania samodzielnych działań, zachęcanie do wyrażania ekspresji artystycznej
 • kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami związanymi z oczekiwaniem na swoją kolej
 • zapoznanie dzieci z naturalnymi zasobami Ziemi
 • zapoznanie dzieci z bogactwem życia pod wodą
 • wprowadzenie pojęć: staw, jezioro, rzeka, morze, ocean, akwarium
 • kształtowanie umiejętności pracy z tekstem
 • zapoznanie ze złożami oraz miejscem ich wydobywania
 • wprowadzenie pojęcia kopalnia
 • doskonalenie umiejętności przeliczania
 • zapoznanie dzieci z naturalnymi dźwiękami Ziemi
 • ćwiczenie orientacji w przestrzeni i wyobraźni ruchowej
 • doskonalenie motoryki w pozycji leżącej
 • pobudzanie do aktywności muzyczno- -ruchowej
 • zapoznanie dzieci z budową wulkanu i podstawowymi zjawiskami w nim zachodzącymi
 • stymulowanie w zakresie integracji sensorycznej
 • zapoznanie z zasadami prawidłowego korzystania z książek i z biblioteki
 • kształtowanie nawyku odkładania książek na półkę i szanowania ich
 • utrwalenie wiedzy na temat księgarni i biblioteki
 • kształtowanie umiejętności właściwego korzystania z biblioteki i zachowania w księgarni
 • doskonalenie rozumienia cech wielkościowych
 • zapoznanie z procesem tworzenia książki
 • kształtowanie postawy gotowej do poznawania nowych zawodów
 • uświadomienie wartości pracy każdego człowieka w procesie tworzenia książki
 • poznanie nowej piosenki, rozwijanie słuchu, doskonalenie umiejętności autoprezentacji
 • utrwalenie wiedzy na temat książek
 • poznanie właściwości papieru
 • trening integracji sensorycznej, stymulowanie zmysłów
 • wprowadzenie pojęć: kino i teatr
 • kształtowanie postawy otwartej i gotowej do uczestnictwa w kulturze
 • propagowanie właściwych zachowań w kinie i w teatrze
 • zapoznanie z nazwami zawodów teatralnych (aktor, reżyser, scenograf)
 • doskonalenie umiejętności poruszania się po planszy do kodowania, przeliczania kroków i stosowania wyrażeń: do góry, obrót, w bok
 • zapoznanie z ideą starego kina
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni

ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE REALIZOWANE W GRUPIE I                  W STYCZNIU 2024R

TEMATY:

 1. NADCHODZI NOWY ROK
 2. SPORTY ZIMOWE
 3. DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA
 4. KARNAWAŁ

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 

 • poznanie funkcji zegara i wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku i witaniem nowego
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym
 • poznanie czynności wykonywanych w dzień i w nocy
 • dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dnia i nocy
 • wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • doskonalenie umiejętności klasyfikacji
 • przełamywanie egocentryzmu poprzez tworzenie wspólnej pracy
 • zapoznanie z nazwami dni tygodnia
 • doskonalenie umiejętności logicznego myślenia
 • doskonalenie umiejętności liczenia i klasyfikowani
 • rozwijanie umiejętności słuchania
 • doskonalenie umiejętności odwzorowywania
 • rozbudzanie ciekawości poznawcze
 • poznanie zjawiska cyklicznego występowania miesięcy i poznanie cech charakterystycznych pierwszego miesiąca roku
 • zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie
 • poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych
 • usystematyzowanie wiadomości związanych z czasem i jego przemijaniem
 • zdobywanie nowych wiadomości za pomocą poznania wielozmysłowego
 • zachęcanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania pracy plastycznej i zabaw
 • poznanie zasad sportowego zachowania
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych uczuć
 • poznanie znaczenia słowa kulig, rozwijanie umiejętności dokonywania analizy słuchowej
 • doskonalenie aparatu mowy
 • wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw na sankach
 • poznanie łyżwiarstwa figurowego jako dyscypliny sportowej
 • wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie
 • poznanie wybranych utworów z repertuaru muzyki klasycznej
 • kształtowanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu
 • różnicowanie sposobów poruszania się w przestrzeni
 • zapoznanie z wyglądem i kolorami flagi olimpijskiej
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych
 • poznanie znaczenia słowa szacunek w odniesieniu do osób starszych
 • uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych
 • utrwalanie nazw członków rodziny i poznawanie relacji ich łączących
 • rozwijanie mowy poprzez ćwiczenia ortofoniczne
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • rozwijanie koncentracji na słowie czytanym
 • ukazywanie walorów posiadania rodziny, głównie rodzeństwa
 • wskazywanie cech charakteryzujących dzieci i osoby dorosłe
 • utrwalanie nazw członków rodziny
 • poznanie piosenki „Babciu, droga babciu”
 • poznanie kolejności działań podczas wykonywania ramki na zdjęcia
 • zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami
 • poznanie znaczenia słowa karnawał
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • wdrażanie do zachowywania ciszy podczas wykonywania wszelkich ćwiczeń i zadań
 • poznanie chusty jako rekwizytu tanecznego
 • rozwijanie umiejętności łączenia ruchu z muzyką
 • zachęcanie do samodzielnego eksperymentowania z rekwizytem
 • utrwalenie poznanych wiadomości dotyczących karnawału
 • zachęcanie do brania udziału we wspólnych zabawach i tańcach podczas imprez przedszkolnych

ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE REALIZOWANE W GRUPIE I W GRUDNIU 2023R

TEMATY:

 • WIADOMOŚĆ Z DALEKA
 • ZIMA TUŻ-TUŻ…
 • PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT
 • HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA!
 • Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
 • poznanie zawodu listonosza
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • rozwijanie tężyzny fizycznej
 • wyrabianie postawy szacunku dla osób pracujących w różnych zawodach
 • poznanie funkcji i wyglądu telefonu stacjonarnego i smartfona
 • utrwalenie imienia i nazwiska
 • rozwijanie wyobraźni i umiejętności konstrukcyjnych
 • integrowanie grup utrwalanie pojęć duży i mały
 • rozwijanie umiejętności różnicowania przedmiotów ze względu na wielkość
 • kształtowanie umiejętności odwzorowywania
 • wdrażanie do wyciągania wniosków z obserwacji (eksperymentu)
 • zapoznanie z instrumentem dętym – trąbką, kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej
 • wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności
 • poznanie tradycji związanych z obchodzeniem urodzin
 • kształcenie zmysłów (dotyku, wzroku)
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • poznanie sposobów ochrony przed zimnem
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania ich nazw
 • zachęcanie do dbania o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze
 • poznanie cech zimowego krajobrazu
 • wdrażanie do zachowania estetyki pracy i porządku w miejscu prac
 • poznanie figury geometrycznej – trójkąt
 • utrwalanie pojęć: duży, mały
 • rozwijanie umiejętności klasyfikacji
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu
 • dostrzeganie naprzemienności (w dialogu, w tworzeniu rytmu)
 • wdrażanie do dokładnego obserwowania otoczenia
 • poznanie wybranych utworów muzyki klasycznej, rozwijanie słuchu muzycznego
 • rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie prawidłowej postawy ciała
 • poznanie właściwości śniegu i lodu
 • kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanej rzeczywistości
 • budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach
 • poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • rozwijanie mowy komunikatywnej i logicznego myślenia
 • zachęcanie do pomagania rodzicom podczas przygotowań do świąt
 • poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • poznanie potraw wieczerzy wigilijnej
 • doskonalenie liczenia w zakresie 4
 • doskonalenie umiejętności sprawnego łączenia wspólnego koła
 • poznanie piosenki z repertuaru dziecięcego o tematyce związanej ze świętami
 • zachęcanie do starannego wykonywania prac plastycznych
 • utrwalenie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • zachęcanie do życzliwości wobec siebie nie tylko od święta
 • poznanie postaci Świętego Mikołaja i jego pomocników – elfów
 • rozwijanie słuchu fonematycznego, rozwijanie koordynacji wzrokowo- -ruchowej i percepcji wzrokowej
 • wdrażanie do uważnego słuchania poleceń
 • utrwalenie nazw figur geometrycznych: trójkąt, koło, doskonalenie umiejętności klasyfikacji
 • rozwijanie umiejętności przeliczania
 • doskonalenie umiejętności odwzorowywania
 • dostrzeganie naprzemienności w tworzeniu rytmu
 • poznanie historii narodzin Jezusa i wybranej kolędy
 • ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia
 • utrwalanie wiadomości na temat świąt Bożego Narodzenia
 • rozwijanie motoryki małej i wyobraźni
 • ukazywanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku

ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE REALIZOWANE W GRUPIE I

DZIECI TRZYLETNICH W LISTOPADZIE 2023 ROKU

TEMATY:

 

 1. W świecie wyobraźni
 2. Mała i duża ojczyzna
 3. Przygotowania do zimy
 4. Nasze ciało

 

 • poznanie pojęć: mapa, Polska
 • poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z Polską
 • wysłuchiwanie rymów w wierszu
 • doskonalenie słuchu fonematycznego
 • rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej
 • rozwijanie samodzielności
 • poszerzenie wiedzy o wyglądzie miast
 • poznanie niektórych liczebników porządkowych
 • rozwijanie umiejętności prowadzenia eksperymentów
 • dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych
 • rozwijanie odpowiedzialności
 • odróżnianie krajobrazu miasta i wsi
 • rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego
 • rozpoznawanie i nazywanie niektórych symboli narodowych
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie wrażliwości sensorycznej
 • różnicowania faktur dotykiem
 • doskonalenie współpracy
 • rozwijanie umiejętności rozumienia sygnałów werbalnych i symboli
 • poszerzanie słownika czynnego
 • rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego
 • odróżnianie fikcji od rzeczywistości
 • rozumienie pojęcia marzenie
 • rozwijanie umiejętności przeliczania
 • rozwijanie umiejętności współpracy
 • poznanie różnych sposobów ekspresji muzycznej
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej i słuchu muzycznego
 • ćwiczenie orientacji w przestrzeni
 • różnicowanie poruszania się w małej i dużej przestrzeni
 • zabawa różnymi brzmieniami, różnicowanie akompaniamentu ciągłego i efektów dźwiękowych
 • rozpoznawanie i nazywanie niektórych zapachów
 • rozwijanie wrażliwości sensorycznej
 • poszerzanie wiedzy na temat ptaków i ich nawyków żywieniowych
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • rozwijanie mowy komunikatywnej
 • rozwijanie motoryki dużej i małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę
 • budzenie chęci niesienia pomocy ptakom w czasie zimy
 • poznanie podstawowych wiadomości na temat niedźwiedzia
 • rozwijanie umiejętności podziału słów na sylaby
 • rozwijanie mowy poprzez ćwiczenia mięśni narządów artykulacyjnych
 • kształtowanie sprawności manualnej
 • integrowanie grupy, niwelowanie strachu przed udziałem w zabawie
 • poszerzanie wiedzy na temat ptaków
 • kształtowanie umiejętności określania położenia różnych przedmiotów w przestrzeni
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • poznanie jeża i jego przygotowań do snu zimowego
 • utrwalenie wiadomości na temat wiewiórki i niedźwiedzia
 • rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
 • poszerzanie wiedzy na temat przedmiotów do utrzymania czystości
 • rozwijanie umiejętności klasyfikacji według koloru
 • kształtowanie umiejętności odwzorowywania
 • kształtowanie nawyku mycia rąk
 • poznanie nazw różnych aktywności fizycznych
 • poznanie wybranych zasad zdrowego odżywiania
 • kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych artykułów
 • zachęcanie do odkrywania nowych smaków

 

ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE REALIZOWANE W GRUPIE I

DZIECI TRZYLETNICH W PAŹDZIERNIKU 2023 ROKU

TEMATY:

 1. Jesień w sadzie
 2. Jesień w ogrodzie
 3. Jesienny krajobraz
 4. Deszczowa pogoda

Wybrane cele wychowawczo – dydaktyczne:

 • poznanie niektórych owoców dojrzewających jesieni
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin
 • kształtowanie sprawności manualnej
 • rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych
 • dbałość o bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych
 • poznawanie nazw niektórych drzew owocowych
 • kształtowanie umiejętności odwzorowywania
 • doskonalenie umiejętności przeliczania
 • sensoryczne poznawanie liści
 • rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie
 • kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • doskonalenie orientacji w schemacie ciała
 • wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności
 • poznanie niektórych sposobów utrwalania żywności
 • kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku)
 • kształcenie stosowania się do instrukcji słownej i obrazkowej
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości, współdziałanie
 • rozpoznawanie i nazywanie niektórych warzyw
 • poszerzanie słownictwa czynnego, nauka wycinania nożyczkami, rozwijanie współpracy,
 • doskonalenie umiejętności czekania na swoją kolej
 • odróżnianie, które warzywa rosną pod ziemią, a które nad ziemią
 • rozwijanie ciekawości poznawczej
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej
 • rozpoznawanie i nazywanie części warzyw: skórki, pestek i miąższu
 • doskonalenie sprawności językowej, manualnej,
 • nazywanie kolorów, rozwijanie ciekawości badawczej
 • odróżnianie środowiska parku i lasu
 • poszerzanie wiedzy o jesiennych zmianach w przyrodzie
 • rozwijanie empatii i odpowiedzialności
 • poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane ze skarbami jesieni
 • rozwijanie świadomości fonologicznej
 • określanie liczebności zbiorów: mniej, więcej, tyle samo
 • rozwijanie umiejętności manipulowania przedmiotami
 • przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z prostych narzędzi
 • utrwalenie wiedzy o jesiennych zmianach w przyrodzie
 • rozwijanie sprawczości, poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za innych
 • przypomnienie wiedzy o zmianach zachodzących w przyrodzie późną jesienią
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na tematy związane z uczuciami
 • rozwijanie umiejętności nazywania emocji, rozwijanie empatii
 • doskonalenie umiejętności opisywania emocji
 • poznanie znaczenia słowa szaruga
 • doskonalenie umiejętności wygrywania i przegrywania podczas zabawy
 • ćwiczenie i nazywanie kierunków w przestrzeni, poruszanie się według instrukcji
 • utrwalenie wiedzy o tym, skąd się biorą kałuże
 • utrwalenie informacji o deszczowej, jesiennej pogodzie
 •  

ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE REALIZOWANE W GRUPIE ŻABKI

DZIECI TRZYLETNICH WE WRZEŚNIU 2023 ROKU

TEMATY:

 1. Poznajmy się.
 2. W naszym przedszkolu.
 3. Jesteśmy podobni, jesteśmy różni.
 4. Bezpieczni na drodze.

Wybrane cele wychowawczo – dydaktyczne:

 • Zachęcanie dzieci do nawiązywania kontaktu z Nauczycielami i pozostałymi dziećmi.
 • Wspomaganie dzieci przy pierwszych kontaktach – przedstawianie się imieniem oraz zapamiętywanie imion innych dzieci.
 • Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu.
 • Poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych.
 • Nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb.
 • Kształtowanie umiejętności rozumienia funkcji znaczków przedszkolnych rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach.
 • Zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie.
 • Rozwijanie orientacji w przestrzeni poprzez wprowadzenie pojęć: na dole, na górze, obok.
 • Zwracanie uwagi na odkładanie swoich rzeczy przy własnym znaczku.
 • Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych.
 • Zapoznanie z wyposażeniem łazienki oraz podawanie nazw przyborów toaletowych i określanie, do czego służą.
 • Zapoznanie z nazwami kącików tematycznych oraz ich wyposażeniem.
 • Wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za porządek w Sali.
 • Budowanie poczucia przynależności do grupy i integrowanie się z nią.
 • Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych: przepraszam, dziękuję, proszę.
 • Poznanie określeń opisujących kolegów i koleżanki, nazywanie kolorów, nazywanie części ciała, integracja grupy.
 • Wzbogacenie wiedzy na temat cech wspólnych dzieci w grupie.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania umówionych sygnałów i reagowanie na nie.
 • Poznanie sposobów bezpiecznego poruszania się po ulicy.
 • Poznanie niektórych znaków drogowych i nazywanie ich.
 • Poznanie różnych dźwięków z otoczenia.

Wybrane działania dzieci:

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań zachęcanie dzieci do wspólnej kulturalnej zabawy.
 • Zabawy przy muzyce ruchowo – rytmiczne, rozwijające motorykę dużą, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki rytmem.
 • Zabawy rozwijające sprawność fizyczną.

Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze realizowane w grupie I „Żabki”

w czerwcu 2023roku

Tematy kompleksowe:

 1. Jak powstaje…?
 2. Wielka wyprawa
 3. Smaki i zapachy lata
 4. Wakacyjna przygoda
 • zapoznanie z różnymi zawodami
 • uświadomienie roli pracy jako źródła dochodu
 • zaznajomienie z możliwościami oszczędzania pieniędzy
 • zapoznanie z zawodem krawca
 • czytanie globalne wyrazów: nitka, igła
 • zapoznanie z procesem powstawania nabiału
 • kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania
 • utrwalenie znajomości nazw instrumentów
 • doskonalenie umiejętności śpiewania
 • uwrażliwianie na muzykę instrumentalną
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • zapoznanie z zawodem piekarza
 • poznanie produktów i procesu powstawania pizzy
 • rozwijanie umiejętności sensorycznych
 • utrwalenie wiadomości na temat zawodów
 • poznanie zwierząt egzotycznych
 • zapoznanie z zabawami z różnych stron świata
 • kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się i uważnego słuchania
 • kształtowanie umiejętności doboru odpowiednich przedmiotów i właściwej odzieży do celu wycieczki
 • zapoznanie z różnymi środkami transportu
 • zapoznanie ze zwierzętami egzotycznymi i miejscami ich zamieszkania
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych
 • rozwijanie empatii wobec zwierząt
 • zapoznanie z instrumentami z różnych krajów
 • rozwijanie świadomości ciała i wyobraźni ruchowej
 • zapoznanie z różnymi zapachami i smakami warzyw, owoców oraz przypraw
 • nauka prawidłowego zachowania się podczas przyrządzania potraw
 • zapoznanie z wesołym miasteczkiem i zasadami właściwego zachowania w miejscach zabaw
 • wdrażanie do odpowiedzialności za własne zabawki
 • rozwijanie umiejętności językowych, rozbudzanie twórczości plastycznej, wdrażanie do uważnego słuchania
 • zapoznanie z działaniem wagi szalkowej
 • ćwiczenie umiejętności wyciągania wniosków
 • nabywanie umiejętności w określaniu, który przedmiot jest lżejszy, a który cięższy
 • wdrażanie do zgodnej zabawy z innymi dziećmi
 • kształtowanie umiejętności wokalnych
 • poznawanie zmysłów: smaku, węchu, dotyku i podawanie ich nazw
 • rozpoznawanie owoców za pomocą zmysłu dotyku
 • ćwiczenie umiejętności wymieniania charakterystycznych cech owoców
 • kształtowanie odpowiedniego zachowania podczas przyrządzania posiłków

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze realizowane w grupie I „Żabki” w maju 2023roku

Tematy kompleksowe:

 1. Od pomysłu aż po dach
 2. Święto Rodziny
 3. Kto nam pomoże?
 4. Dzień Dziecka
 • rozwijanie umiejętności manualnych i sprawności fizycznej
 • zapoznanie z pojęciem współpraca
 • uzmysławianie wartości domu
 • rozwijanie zdolności artykulacyjnych
 • doskonalenie umiejętności współpracy
 • zapoznanie z pracą murarza
 • rozwijanie umiejętności językowych i motoryki małej, wdrażanie do zgodnej współpracy
 • poznanie domów niektórych zwierząt
 • rozwijanie umiejętności kontynuowania rytmów i przeliczania
 • kształtowanie szacunku dla zwierząt
 • uwrażliwianie na muzykę klasyczną
 • wdrażanie dzieci do uczestnictwa w zabawach ruchowych przy muzyce
 • utrwalenie informacji o domach ludzi i zwierząt
 • rozwijanie percepcji słuchowej i zdolności manualnych
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i budowania poprawnych wypowiedzi
 • kształtowanie postawy szacunku i życzliwości wobec innych
 • globalne czytanie wyrazów: mama, tata, poznanie nazw członków rodziny
 • uświadomienie dzieciom wartości rodziny
 • rozwijanie umiejętności przeliczania i określania, czego jest mniej, więcej i tyle samo
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej
 • zachęcanie do pomagania członkom rodziny
 • poznanie piosenki Święto Rodziny
 • kształtowanie tolerancji dla innych upodobań
 • utrwalenie wiadomości na temat rodziny i jej członków
 • kształtowanie sprawności ruchowej i umiejętności sensorycznych
 • rozwijanie umiejętności obdarowywania bliskich własnoręcznie przygotowanymi prezentami i czerpania z tego radości
 • zapoznanie z zawodem strażaka i numerem alarmowym 112
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i odpowiadania na pytania
 • budowanie wiedzy o świecie
 • poznanie pracy policjanta
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania czytanego wiersza
 • rozwijanie umiejętności budowania wiedzy o świecie
 • wdrażanie do respektowania powszechnie przyjętych praw
 • ćwiczenie umiejętności wzywania pomocy na wypadek pożaru
 • zapoznanie z podstawowym wyposażeniem strażaków
 • uczenie szacunku dla pracy strażaka
 • zaznajomienie z pracą lekarza i pielęgniarki
 • poszerzanie wiedzy o świecie
 • rozwijanie sprawności manualnej i umiejętności wezwania pomocy w razie wypadku rozwijanie wrażliwości sensorycznej
 • budzenie wrażliwości na drugiego człowieka

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze realizowane w grupie I „Żabki” w kwietniu 2023roku

Tematy kompleksowe:

 1. Od kurnika do świątecznego koszyka
 2. Na wiosennej łące
 3. Dbamy o naszą planetę
 4. Majowe święta
 • zapoznanie z nazwami zwierząt gospodarskich i ich domów
 • kształtowanie nawyku systematycznej pracy, utrwalanie odpowiednich zachowań i postaw w stosunku do zwierząt i przyrody
 • utrwalenie nazw domów zwierząt: chlew, stajnia, obora, rozpoznawanie i wyodrębnianie poszczególnych członków rodzin zwierzęcych
 • rozwijanie umiejętności analizy sylabowej
 • kształtowanie postawy otwartej na przyrodę
 • zapoznanie z nazwami członków ptasich rodzin
 • utrwalenie pojęć: mniej, więcej, tyle samo, uświadomienie dzieciom, że wśród zwierząt też są rodziny, kształtowanie postawy szacunku dla zwierząt
 • zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi
 • ukazanie wartości tradycji
 • kształtowanie postawy otwartości na różne kultury i religie
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej zawartości koszyczka wielkanocnego
 • ukazanie wartości tradycji
 • zachęcanie do kultywowania tradycji rodzinnych
 • uwrażliwianie na otaczającą przyrodę
 • budowanie pozytywnej postawy wobec owadów zapylających,
 • reagowanie na wskazówki Nauczyciela
 • poprawne budowanie wypowiedzi
 • umiejętność rozpoznawania własnych emocji
 • zapoznanie z nazwami i wyglądem mieszkańców łąki
 • rozwijanie mowy, uważne słuchanie
 • rozwijanie motoryki małej poprzez działalność twórczą i ćwiczenia grafomotoryczne
 • doskonalenie umiejętności dzielenia na sylaby
 • kształtowanie umiejętności określania odległości: bliżej i dalej
 • wyjaśnienie znaczenia określeń: wysoko, nisko, głęboko
 • kształtowanie umiejętności określania położenia: nad, na, ponad
 • poznanie wybranej piosenki z repertuaru dziecięcego
 • reagowanie na zmianę tempa granej muzyki
 • kształtowanie słuchu i pamięci muzycznej
 • rozwijanie zdolności manualnych, rozpoznawanie rzeczy dotykiem, rozpoznawanie kolorów
 • utrwalenie pojęcia globus
 • kształtowanie nawyku segregowania śmieci oraz oszczędzania wody i energii
 • budowanie poczucia odpowiedzialności za planetę w kontekście przyszłych pokoleń
 • zapoznanie z zasadami segregowania odpadów i kształtowanie tej umiejętności
 • rozwijanie zachowań proekologicznych
 • zapoznanie z odnawialnymi źródłami energii
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i odwzorowywania
 • zapoznanie ze sposobami oszczędzania wody
 • ćwiczenie chodzenia za prowadzącym
 • kształtowanie poczucia pulsu w muzyce, rozwijanie motoryki małej
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej dbania o Ziemię
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka
 • kształtowanie postawy: nie wyrzucaj – wykorzystaj
 • poznanie polskich symboli narodowych
 • utożsamianie się ze swoją ojczyzną
 • rozpoznawanie symboli narodowych
 • poznanie Mazurka Dąbrowskiego, kształtowanie postawy patriotycznej
 • utrwalenie umiejętności odtwarzania rytmów i przeliczania
 • rozwijanie umiejętności współpracy z rówieśnikami
 • kształtowanie umiejętności wnioskowania
 • nauka prostego kroku krakowiaka
 • wdrażanie do poruszania się krokiem dostawnym po obwodzie koła
 • ukazanie wartości, jakie niosą za sobą tradycje regionu
 • kształtowanie postawy otwartości na tradycje regionu
 • utrwalenie wiedzy o Polsce i polskich symbolach narodowych

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze realizowane w grupie I „Żabki” w marcu 2023roku

Tematy kompleksowe:

 1. Prehistoryczny świat
 2. W kosmosie
 3. Przebudzenie po zimie
 4. W wiosennym ogrodzie
 • zapoznanie z pojęciami: muzeum, paleontolog
 • kształtowanie postawy szacunku wobec tego, co dawne
 • wdrażanie do właściwych zachowań w muzeum
 • utrwalenie nazw zawodów: archeolog, paleontolog
 • rozwijanie umiejętności artykulacyjnych dzieci
 • kształtowanie postawy szacunku wobec pracy i różnych zawodów
 • zachęcanie do dbałości o dobra kultury
 • poznanie niektórych gatunków dinozaurów
 • poszerzenie wiedzy na temat ich życia
 • doskonalenie umiejętności przeliczania
 • stosowania pojęć: mniej, więcej, tyle samo
 • utrwalenie nazw dinozaurów
 • rozwijanie słuchu muzycznego
 • zachęcanie do aktywnego spędzania czasu i aktywnej zabawy
 • utrwalenie znajomości poznanych zawodów i nazw dinozaurów
 • zapoznanie z pojęciami: planeta, Ziemia, kosmos, Układ Słoneczny
 • utrwalenie pojęć: dzień i noc
 • kształtowanie postawy otwartej na działanie, poszukiwanie
 • budowanie poczucia tożsamości ze swoją planetą
 • kształtowanie umiejętności korzystania z prostego teleskopu
 • zapoznanie z figurami geometrycznymi i ich cechami
 • wprowadzenie pojęcia rakieta
 • pobudzanie ciekawości poznawczej dzieci
 • utrwalanie umiejętności pracy w zespole
 • rozwijanie umiejętności wokalnych dzieci
 • zachęcanie do kreatywności, otwartości, rozbudzanie wyobraźni, budowanie postawy otwartości na innych, nieznanych
 • stymulacja w zakresie integracji sensorycznej
 • wprowadzenie nazw ubrań, obuwia i ich zastosowania
 • zapoznanie ze zwrotem ubierać się na cebulkę
 • kształtowanie nawyków ubierania się adekwatnie do pogody
 • wpajanie ostrożności w doborze garderoby
 • zapoznanie z różnymi zjawiskami atmosferycznymi
 • rozwijanie umiejętności analizy sylabowej
 • zapoznanie z przysłowiem W marcu jak w garncu
 • kształtowanie świadomości różnorodności zjawisk atmosferycznych
 • zachęcanie do wyrażania siebie poprzez różne formy, m.in. dramę
 • wprowadzenie pojęcia kalendarz pogodowy i nazw zjawisk atmosferycznych
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematycznych
 • kształtowanie umiejętności prowadzenia kalendarza pogodowego, zachęcanie do systematy
 • poznanie nazw ptaków przylatujących do Polski na wiosnę
 • kształtowanie orientacji w przestrzeni
 • rozwijanie umiejętności reagowania na sygnał, rozwijanie wyobraźni dźwiękowej
 • wyzwalanie wrażliwości na otaczającą przyrodę
 • zapoznanie ze zjawiskiem powstawania tęczy
 • zapoznanie z różnymi rodzajami prac wykonywanych wiosną w ogrodzie oraz ze sprzętem używanym do tego celu
 • kształtowanie nawyku sprzątania, zwrócenie uwagi na konieczność wykonywania pewnych czynności (wynikających z kalendarza i natury) w określonym czasie
 • kształtowanie nawyku systematycznego wykonywania zadań i odkładania rzeczy na miejsce
 • rozróżnianie cebuli jadalnej i kwiatowej
 • utrwalenie znajomości zjawisk przyrodniczych zachodzących wiosną w ogródku
 • rozwijanie motoryki małej, doskonalenie umiejętności językowych poprzez tworzenie zdrobnień, rozwijanie umiejętności współpracy
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania, utrwalenie nazw wiosennych kwiatów i wiedzy o czynnikach niezbędnych do życia rośliny
 • utrwalenie wiedzy na temat zwierząt, roślin i ogrodu wiosną
 • rozwijanie słuchu muzycznego, wyobraźni i wrażliwości na otaczającą przyrodę, wzmacnianie relacji w grupie
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej wiosennych roślin i tego, czego potrzebują do życia, kształtowanie postawy proekologicznej, otwartej na dobra natury

Sportowy dzień Bolka i Lolka

Jak wszyscy sportowcy Bolek i Lolek wstali wcześnie rano i zrobili krótką gimnastykę.

Najpierw wykonali wdech nosem i długi wydech buzią. Potem skakali na jednej nodze, po pięć razy na lewej i na prawej (czubek języka dotyka na przemian do górnych i dolnych zębów po lewej i prawej stronie).

Po porannej gimnastyce przyszedł czas na śniadanie (żucie ze złączonymi wargami). Po śniadaniu poszli umyć zęby (przesuwamy językiem po wewnętrznej stronie górnych i dolnych zębów). Następnie założyli dresy i pobiegli na plac sportowy (kląskamy).

            Przeszli po równoważni (czubkiem języka przesuwamy po wewnętrznej krawędzi górnych zębów), a potem każdy wykonał po trzy skoki w dal (język wysuwa się z buzi i szybko chowa w głąb jamy ustnej).

Kolejne zadanie, które czekało na chłopców, to wejście po drabinie na szczyt zjeżdżalni (unosimy język za górne zęby) i zjechanie na dół (język przesuwa się po podniebieniu od górnych zębów w stronę gardła). Bardzo podobało im się to ćwiczenie i każdy powtórzył je dwa razy.

Następne w kolejce były huśtawki (unosimy język za górne zęby i opuszczamy za dolne). Na samym końcu chłopcy zagrali w ping-ponga. Każdy z nich bardzo szybko odbijał piłeczkę (przesuwamy językiem od jednego do drugiego kącika ust). Nim się spostrzegli nadeszła pora obiadu. Truchcikiem pobiegli do domu (kląskamy). Tam mama podała im pyszny obiad, który zjedli z apetytem (żucie, a następnie oblizywanie warg).

 

Źródło tekstu: I Rutkowska-Błachowiak, Gimnastyka buzi na wesoło (modyfikacja ćwiczeń własna).

 

ĆWICZENIA ODDECHOWE

Prawidłowym torem oddechowym w spoczynku jest tor nosowy – wdech i wydech odbywają się przez nos. Powietrze dostające się w ten sposób do płuc jest nawilżone, ogrzane i oczyszczone. Umiejętność prawidłowego oddychania wpływa pozytywnie nie tylko na prawidłowy rozwój artykulacji, ale też na nasze zdrowie – zmniejsza ryzyko infekcji.

Jak powinien wyglądać prawidłowy oddech?

 • przy zamkniętych ustach nabieramy powietrze nosem
 • oddech płynie “do brzucha” (tłumaczymy dziecku, że pompujemy balonik, który jest w brzuchu)
 • nie unosimy barków
 • nie unosimy klatki piersiowej
 • wydychamy powietrze nosem (powietrze ulatuje z balonika).

Poniżej znajdują się przykładowe ćwiczenia oddechowe utrwalające prawidłowy tor oddechowy oraz wydłużające fazę wydechową:

 1. Nabieramy powietrze nosem, wypuszczamy ustami. Barki nie unoszą się.

 

 1. Stajemy w lekkim rozkroku. Nabieramy powietrze nosem, jednocześnie unosimy ręce do góry (barki nie unoszą się). Z wydechem opuszczamy ramiona.

 

 1. Układamy dłonie na brzuchu. Nabieramy powietrze nosem i wyobrażamy sobie, że pompujemy balonik, który mamy w brzuchu. Wypuszczamy powietrze ustami, balonik robi się malutki. W trakcie ćwiczenia rośnie tylko brzuch, nie unosimy klatki piersiowej i barków.

 

 1. Puszczamy bańki mydlane – wdech nosem i wydech ustami (nie unosi się klatka i barki). Bańki można wykonać samodzielnie z mydła/płynu do naczyń rozcieńczonego z wodą i dmuchac przez rozciętą słomkę. Nalezy jednak pamiętać, że dziecko musi umieć dmuchać przez słomkę, aby nie dopuścić do wciągnięcia płynu do jamy ustnej.

 

 1. Dmuchanie na różne, lekkie przedmioty (piórka, skrawki papieru, piłeczki ping-pongowe) – wdech nosem, wydech ustami.
Grupa I-Przedszkole nr 413-Warszawa-Ursus

Kalendarz wydarzeń

marzec 2024
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Skip to content