Grupa I

Grupa I

liczy 25 dzieci, są to dzieci w wieku 3 lat, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z edukacją. Dzieci szczególnie lubią wszelkiego rodzaju gry i zabawy ruchowe organizowane w sali przedszkolnej i na placu zabaw. Starają się być dla siebie miłe, są wdrażane do szanowania swojej pracy i pracy kolegów oraz uczą się współdziałać, dokonywać wyborów i dostrzegać możliwości pójścia na kompromis.

Zagadnienia dydaktyczno - wychowawcze w Grupie I

 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze realizowane w grupie I „Żabki” w maju 2023roku

Tematy kompleksowe:

 1. Od pomysłu aż po dach
 2. Święto Rodziny
 3. Kto nam pomoże?
 4. Dzień Dziecka
 • rozwijanie umiejętności manualnych i sprawności fizycznej
 • zapoznanie z pojęciem współpraca
 • uzmysławianie wartości domu
 • rozwijanie zdolności artykulacyjnych
 • doskonalenie umiejętności współpracy
 • zapoznanie z pracą murarza
 • rozwijanie umiejętności językowych i motoryki małej, wdrażanie do zgodnej współpracy
 • poznanie domów niektórych zwierząt
 • rozwijanie umiejętności kontynuowania rytmów i przeliczania
 • kształtowanie szacunku dla zwierząt
 • uwrażliwianie na muzykę klasyczną
 • wdrażanie dzieci do uczestnictwa w zabawach ruchowych przy muzyce
 • utrwalenie informacji o domach ludzi i zwierząt
 • rozwijanie percepcji słuchowej i zdolności manualnych
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i budowania poprawnych wypowiedzi
 • kształtowanie postawy szacunku i życzliwości wobec innych
 • globalne czytanie wyrazów: mama, tata, poznanie nazw członków rodziny
 • uświadomienie dzieciom wartości rodziny
 • rozwijanie umiejętności przeliczania i określania, czego jest mniej, więcej i tyle samo
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej
 • zachęcanie do pomagania członkom rodziny
 • poznanie piosenki Święto Rodziny
 • kształtowanie tolerancji dla innych upodobań
 • utrwalenie wiadomości na temat rodziny i jej członków
 • kształtowanie sprawności ruchowej i umiejętności sensorycznych
 • rozwijanie umiejętności obdarowywania bliskich własnoręcznie przygotowanymi prezentami i czerpania z tego radości
 • zapoznanie z zawodem strażaka i numerem alarmowym 112
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i odpowiadania na pytania
 • budowanie wiedzy o świecie
 • poznanie pracy policjanta
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania czytanego wiersza
 • rozwijanie umiejętności budowania wiedzy o świecie
 • wdrażanie do respektowania powszechnie przyjętych praw
 • ćwiczenie umiejętności wzywania pomocy na wypadek pożaru
 • zapoznanie z podstawowym wyposażeniem strażaków
 • uczenie szacunku dla pracy strażaka
 • zaznajomienie z pracą lekarza i pielęgniarki
 • poszerzanie wiedzy o świecie
 • rozwijanie sprawności manualnej i umiejętności wezwania pomocy w razie wypadku rozwijanie wrażliwości sensorycznej
 • budzenie wrażliwości na drugiego człowieka

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze realizowane w grupie I „Żabki” w kwietniu 2023roku

Tematy kompleksowe:

 1. Od kurnika do świątecznego koszyka
 2. Na wiosennej łące
 3. Dbamy o naszą planetę
 4. Majowe święta
 • zapoznanie z nazwami zwierząt gospodarskich i ich domów
 • kształtowanie nawyku systematycznej pracy, utrwalanie odpowiednich zachowań i postaw w stosunku do zwierząt i przyrody
 • utrwalenie nazw domów zwierząt: chlew, stajnia, obora, rozpoznawanie i wyodrębnianie poszczególnych członków rodzin zwierzęcych
 • rozwijanie umiejętności analizy sylabowej
 • kształtowanie postawy otwartej na przyrodę
 • zapoznanie z nazwami członków ptasich rodzin
 • utrwalenie pojęć: mniej, więcej, tyle samo, uświadomienie dzieciom, że wśród zwierząt też są rodziny, kształtowanie postawy szacunku dla zwierząt
 • zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi
 • ukazanie wartości tradycji
 • kształtowanie postawy otwartości na różne kultury i religie
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej zawartości koszyczka wielkanocnego
 • ukazanie wartości tradycji
 • zachęcanie do kultywowania tradycji rodzinnych
 • uwrażliwianie na otaczającą przyrodę
 • budowanie pozytywnej postawy wobec owadów zapylających,
 • reagowanie na wskazówki Nauczyciela
 • poprawne budowanie wypowiedzi
 • umiejętność rozpoznawania własnych emocji
 • zapoznanie z nazwami i wyglądem mieszkańców łąki
 • rozwijanie mowy, uważne słuchanie
 • rozwijanie motoryki małej poprzez działalność twórczą i ćwiczenia grafomotoryczne
 • doskonalenie umiejętności dzielenia na sylaby
 • kształtowanie umiejętności określania odległości: bliżej i dalej
 • wyjaśnienie znaczenia określeń: wysoko, nisko, głęboko
 • kształtowanie umiejętności określania położenia: nad, na, ponad
 • poznanie wybranej piosenki z repertuaru dziecięcego
 • reagowanie na zmianę tempa granej muzyki
 • kształtowanie słuchu i pamięci muzycznej
 • rozwijanie zdolności manualnych, rozpoznawanie rzeczy dotykiem, rozpoznawanie kolorów
 • utrwalenie pojęcia globus
 • kształtowanie nawyku segregowania śmieci oraz oszczędzania wody i energii
 • budowanie poczucia odpowiedzialności za planetę w kontekście przyszłych pokoleń
 • zapoznanie z zasadami segregowania odpadów i kształtowanie tej umiejętności
 • rozwijanie zachowań proekologicznych
 • zapoznanie z odnawialnymi źródłami energii
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i odwzorowywania
 • zapoznanie ze sposobami oszczędzania wody
 • ćwiczenie chodzenia za prowadzącym
 • kształtowanie poczucia pulsu w muzyce, rozwijanie motoryki małej
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej dbania o Ziemię
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka
 • kształtowanie postawy: nie wyrzucaj – wykorzystaj
 • poznanie polskich symboli narodowych
 • utożsamianie się ze swoją ojczyzną
 • rozpoznawanie symboli narodowych
 • poznanie Mazurka Dąbrowskiego, kształtowanie postawy patriotycznej
 • utrwalenie umiejętności odtwarzania rytmów i przeliczania
 • rozwijanie umiejętności współpracy z rówieśnikami
 • kształtowanie umiejętności wnioskowania
 • nauka prostego kroku krakowiaka
 • wdrażanie do poruszania się krokiem dostawnym po obwodzie koła
 • ukazanie wartości, jakie niosą za sobą tradycje regionu
 • kształtowanie postawy otwartości na tradycje regionu
 • utrwalenie wiedzy o Polsce i polskich symbolach narodowych

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze realizowane w grupie I „Żabki” w marcu 2023roku

Tematy kompleksowe:

 1. Prehistoryczny świat
 2. W kosmosie
 3. Przebudzenie po zimie
 4. W wiosennym ogrodzie
 • zapoznanie z pojęciami: muzeum, paleontolog
 • kształtowanie postawy szacunku wobec tego, co dawne
 • wdrażanie do właściwych zachowań w muzeum
 • utrwalenie nazw zawodów: archeolog, paleontolog
 • rozwijanie umiejętności artykulacyjnych dzieci
 • kształtowanie postawy szacunku wobec pracy i różnych zawodów
 • zachęcanie do dbałości o dobra kultury
 • poznanie niektórych gatunków dinozaurów
 • poszerzenie wiedzy na temat ich życia
 • doskonalenie umiejętności przeliczania
 • stosowania pojęć: mniej, więcej, tyle samo
 • utrwalenie nazw dinozaurów
 • rozwijanie słuchu muzycznego
 • zachęcanie do aktywnego spędzania czasu i aktywnej zabawy
 • utrwalenie znajomości poznanych zawodów i nazw dinozaurów
 • zapoznanie z pojęciami: planeta, Ziemia, kosmos, Układ Słoneczny
 • utrwalenie pojęć: dzień i noc
 • kształtowanie postawy otwartej na działanie, poszukiwanie
 • budowanie poczucia tożsamości ze swoją planetą
 • kształtowanie umiejętności korzystania z prostego teleskopu
 • zapoznanie z figurami geometrycznymi i ich cechami
 • wprowadzenie pojęcia rakieta
 • pobudzanie ciekawości poznawczej dzieci
 • utrwalanie umiejętności pracy w zespole
 • rozwijanie umiejętności wokalnych dzieci
 • zachęcanie do kreatywności, otwartości, rozbudzanie wyobraźni, budowanie postawy otwartości na innych, nieznanych
 • stymulacja w zakresie integracji sensorycznej
 • wprowadzenie nazw ubrań, obuwia i ich zastosowania
 • zapoznanie ze zwrotem ubierać się na cebulkę
 • kształtowanie nawyków ubierania się adekwatnie do pogody
 • wpajanie ostrożności w doborze garderoby
 • zapoznanie z różnymi zjawiskami atmosferycznymi
 • rozwijanie umiejętności analizy sylabowej
 • zapoznanie z przysłowiem W marcu jak w garncu
 • kształtowanie świadomości różnorodności zjawisk atmosferycznych
 • zachęcanie do wyrażania siebie poprzez różne formy, m.in. dramę
 • wprowadzenie pojęcia kalendarz pogodowy i nazw zjawisk atmosferycznych
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematycznych
 • kształtowanie umiejętności prowadzenia kalendarza pogodowego, zachęcanie do systematy
 • poznanie nazw ptaków przylatujących do Polski na wiosnę
 • kształtowanie orientacji w przestrzeni
 • rozwijanie umiejętności reagowania na sygnał, rozwijanie wyobraźni dźwiękowej
 • wyzwalanie wrażliwości na otaczającą przyrodę
 • zapoznanie ze zjawiskiem powstawania tęczy
 • zapoznanie z różnymi rodzajami prac wykonywanych wiosną w ogrodzie oraz ze sprzętem używanym do tego celu
 • kształtowanie nawyku sprzątania, zwrócenie uwagi na konieczność wykonywania pewnych czynności (wynikających z kalendarza i natury) w określonym czasie
 • kształtowanie nawyku systematycznego wykonywania zadań i odkładania rzeczy na miejsce
 • rozróżnianie cebuli jadalnej i kwiatowej
 • utrwalenie znajomości zjawisk przyrodniczych zachodzących wiosną w ogródku
 • rozwijanie motoryki małej, doskonalenie umiejętności językowych poprzez tworzenie zdrobnień, rozwijanie umiejętności współpracy
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania, utrwalenie nazw wiosennych kwiatów i wiedzy o czynnikach niezbędnych do życia rośliny
 • utrwalenie wiedzy na temat zwierząt, roślin i ogrodu wiosną
 • rozwijanie słuchu muzycznego, wyobraźni i wrażliwości na otaczającą przyrodę, wzmacnianie relacji w grupie
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej wiosennych roślin i tego, czego potrzebują do życia, kształtowanie postawy proekologicznej, otwartej na dobra natury

Przedszkolaki z grupy „Żabki”  stworzyły własny „ogród w szkle” 😊

 

 

U przedszkolaków w grupie „Żabki” zagościła wiosna. Dzieci posadziły cebulę i posiały nasiona kwiatów: słonecznika i maków.

                   

TEMAT1. MAGIA KINA I TEATRU

CELE OGÓLNE:

Wprowadzenie pojęć: kino i teatr, kształtowanie postawy otwartej i gotowej do uczestnictwa w kulturze, propagowanie właściwych zachowań w kinie i w teatrze.

1. „Magia kina i teatru” – zabawa dydaktyczna.

(Propozycja dla R.: dobrze by było wybrać się w tym tygodniu z dziećmi do kina lub teatru).

R. przygotowuje stolik, na którym układa wszystkie rekwizyty / zdjęcia związane z teatrem. R. ma na dłoni pacynkę, która przez cały tydzień będzie towarzyszyła przedszkolakom w zajęciach. To ona będzie im opowiadała o teatrze i kinie. Będzie się nazywała Aktorek. R. z pomocą Aktorka wita się z dziećmi. Przedstawia im pacynkę i pyta, czy wiedzą, do czego służą te wszystkie rekwizyty. Dąży do uzyskania odpowiedzi, że pochodzą z teatru.

Pacynka mówi do dzieci: Moje kochane dzieci, w tym tygodniu zapraszam was do magicznej krainy, w której żyję. Do krainy, w której wszystko jest możliwe. Gdzie okrutny świat staje się piękny, a dobro zawsze zwycięża. Zapraszam was do krainy przygód – do teatru i kina.

 

2. „Wycieczka do teatru” – opowiadanie M. Krzemińskiej.

R. przygotowuje dzieci do słuchania utworu: Nadstawcie, proszę, uszu (przedszkolaki dotykają uszu) i uspokójcie swoje usta (dotykają ust). Podczas słuchania opowiadania o przygodach Igi i Kuby postarajcie się zapamiętać, jakie są zasady zachowania się w teatrze.

Dzisiaj przedszkolaki zjadły śniadanie wcześniej niż zwykle, a potem od razu pomaszerowały do szatni, ubrały się i wyszły przed budynek. Tam na dzieci czekał autokar, który zawiózł je do teatru. Dla przedszkolaków było to ważne wydarzenie. Większość z nich jeszcze nie była w teatrze. Przedstawienie zaczynało się o godzinie dziesiątej i nie można się było na nie spóźnić. Pani Ania wytłumaczyła dzieciom, jaka jest różnica między teatrem a kinem. Powiedziała, że w kinie są wyświetlane filmy, a w teatrze występują aktorzy. Autokar dojechał do celu. Dzieci zostawiły kurtki w teatralnej szatni i weszły do sali, gdzie po jednej stronie znajdowała się widownia z rzędami składanych foteli, a po drugiej – scena, w tej chwili zasłonięta czerwoną kurtyną. Przedszkolaki zajęły miejsca na widowni i czekały na rozpoczęcie przedstawienia. Iga i Kuba siedzieli obok siebie. Kubie przypomniało się, że kiedyś jego siostra Ada była w kinie i kupiła sobie tam popcorn. – Szkoda, że nie mamy nic do jedzenia – powiedział Kuba do przyjaciółki. – Jestem trochę głodny. – Przecież wiesz, że w teatrze podczas przedstawienia niczego nie wolno jeść – stwierdziła Iga. – Pani Ania wczoraj nam mówiła. – Tak, wiem – odparł Kuba. Nagle w sali przygasło światło i kurtyna powoli się rozsunęła. Oczom małych widzów ukazała się scena. Rozmowy ucichły i wszyscy czekali w napięciu na to, co się wydarzy. Przedstawienie opowiadało o dziewczynce, która szła do chorej babci, żeby zanieść jej koszyk z jedzeniem. Kiedy przechodziła przez las, dzieci siedzące na widowni wstrzymały oddech. Widziały, że za drzewem schował się wilk. „O, nie – pomyślał Kuba. – On ją zaraz złapie. Co robić?” – zastanawiał się. I nagle krzyknął, na szczęście niezbyt głośno: – Uciekaj stąd! – Kubusiu, teraz nie wolno się odzywać – upomniała go szeptem pani Ania. No tak, Kuba o tym zapomniał. Wychowawczyni jeszcze przed wyjazdem do teatru mówiła dzieciom, że w czasie przedstawienia nie wolno absolutnie nic mówić. – Przepraszam – odszeptał Kuba do pani, a potem popatrzył na scenę.

Aktorka, która grała dziewczynkę idącą do babci, uśmiechnęła się do niego, więc chyba nie była zła, że jej przeszkodził. Ale i tak Kuba zapamięta na zawsze, że w czasie przedstawienia nie wolno mówić ani słowa.

R. zadaje dzieciom pytania

-Dokąd pojechały dzieci?

Jak wyglądał teatr?

Jak się zachowywały dzieci?

O jakich zasadach mówiła im pani?

Czym się różni teatr od kina?

Dlaczego aktorka uśmiechnęła się do Kuby?

3. „Pacynka” – zabawa naśladowcza.

Aktorek opowiada przedszkolakom o pacynce. To lalka teatralna, którą nakłada się na dłoń jak rękawiczkę i która jest poruszana palcami aktora animatora. Jako przykład podaje siebie. Opowiada o tym, jak się porusza, kiedy jest na czyjejś dłoni. Pokazuje ją. Aktorek prosi dzieci, aby dobrały się w pary. Jedno dziecko będzie pacynką, a drugie dziecko albo rodzic – aktorem, który porusza pacynką. Przedszkolaki zachowują się tak, jakby znajdowały się na czyjejś dłoni. Potem zamieniają się rolami.

4. „Zasady” – zabawa dramowa.

Aktorek prosi przedszkolaki, aby swobodnie spacerowały po sali. Następnie pokazuje im różne obrazki ilustrujące niewłaściwe zachowanie się dzieci w teatrze. Warto podkreślić ich negatywny wydźwięk, np. czerwoną ramką lub przekreśleniem obrazka. Zadaniem przedszkolaków jest odegranie zachowania będącego przeciwieństwem sytuacji pokazanej na obrazku.

5. „Wsparcie” – zabawa językowa.

R. prosi przedszkolaki o przypomnienie zasad zachowania w teatrze. Zwraca uwagę na zachowanie Kuby, gdy próbował ostrzec aktorkę przed wilkiem. R. pyta: Jak myślisz, dlaczego Kuba krzyknął „Uciekaj stąd!”?

Co to znaczy „udzielić komuś wsparcia”?

W jaki sposób aktorka wsparła Kubę, który trochę się zawstydził z powodu swojego okrzyku?

R. przekazuje dziecku pacynkę, mówiąc: Wsparcie to pomoc w trudnej sprawie. Zachęca przedszkolaki, żeby przekazywały sobie pacynkę, próbując sformułować podobne zdania. Wypowiedzi dzieci mogą się powtarzać

6.„Pomocna dłoń” – zabawa ruchowa.

R. tłumaczy dzieciom, że warto się wspierać nawzajem w codziennych sytuacjach, np. gdy ktoś się przewróci. R. prosi, aby przedszkolaki dobrały się w pary. Dzieci swobodnie spacerują w parach, trzymając się za ręce. Na dźwięk bębenka jedna osoba z pary ostrożnie upada na dywan, a druga wyciąga rękę i delikatnie pomaga jej wstać. Przedszkolaki wracają do spaceru. Zabawę powtarzamy, za każdym razem zmieniając role.

7. „Robimy pacynkę” – zabawa plastyczno-techniczna i językowa. Dzieci robią pacynki ze starych skarpetek. Doklejają im oczka, rysują flamastrami buźki, rączki, włosy. Na koniec każdy przedszkolak prezentuje swoją pacynkę, animuje ją: pacynka ma za zadanie ukłonić się, przedstawić i opowiedzieć, w jakim przedstawieniu występuje. Na koniec znów się kłania. Pozostałe dzieci biją brawo. R. zachęca przedszkolaki, żeby wspólnie tworzyły spektakl, w którym występują pacynki. 7. . 8. Zabawy na placu zabaw

Rozwijanie sprawności fizycznej. Wdrażanie dzieci do uczestnictwa w grach zespołowych. Integracja grupy przedszkolnej. Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu.

9.„Duszki domowe” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci w rozsypce biegają w dowolnych kierunkach przy dźwiękach marakasów. Na przerwę przedszkolaki naśladują opiekuńcze duszki domowe, które pomagają ludziom: myją okna, zamiatają podłogę, trzepią dywany, ścierają kurze, gotują zupę itp. Zabawę powtarzamy kilka razy.

TEMAT:

POMYSŁ NA KSIĄŻKĘ- 17.02.2023

 CELE OGÓLNE:

Utrwalenie wiedzy na temat książek, poznanie właściwości papieru, trening integracji sensorycznej, stymulowanie zmysłów.

1.„Piosenka o książeczce” – słuchanie wiersza L. Krzemienieckiej i rozmowa na temat jego treści. R. prosi dzieci, aby wysłuchały wiersza i zwróciły uwagę na to, jakie historie mogą być opisane w książkach.

 W książeczce płynie rzeczka.

W książeczce szumi las.

 W prześlicznych twych książeczkach

 Tysiące przygód masz.

 Książeczka cię powiedzie

 Na strome szczyty skał.

 Z niej możesz się dowiedzieć,

 Gdzie niedźwiedź zimą spał.

 Jak świerszczyk grał na skrzypcach,

Jak morzem płynął śledź. I co zrobiła Wikcia.

 By same piątki mieć.

 Lecz chroń i szanuj książki

 I kartek nie rwij też.

 Wpierw dobrze umyj rączki,

 A potem książkę bierz.

 R. pyta dzieci: Jakie historie mogą być, według autorki, opisane w książkach?

 Czy znacie książki o innej tematyce?

 Jak należy dbać o książki?

2.„Papierowe kule” – zabawa sensoryczna.

 R. prezentuje dzieciom różne rodzaje papieru, również takie, na których można drukować książki. (Najlepiej, żeby to był papier przeznaczony na makulaturę). R. zachęca przedszkolaki do dotykania, zgniatania i rozrywania różnych rodzajów papieru. Pokazuje dzieciom, w jaki sposób można zrobić z papieru zwartą kulkę. Rodzina tworzy papierowe kule i układa je na dywanie. Przedszkolaki mogą zdjąć kapcie i skarpetki i dotykać kul stopami. Po chwili każdy z rodziny wybiera sobie pewną liczbę kul – R. ustala tę liczbę w zależności od tego, ile kul powstało.  Uczestnicy zabawy stają w odległości ok. 10 kroków od kosza na bieliznę i – na sygnał R. – kolejno próbują wrzucić swoje kule do kosza. Zabawę można powtórzyć kilka razy.

 3. „Molik” – zabawa bieżna. Przedszkolaki chodzą po sali – są książkami. R. wyznacza berka, molika. Mole książkowe to małe owady, które mieszkają w książkach i żywią się papierem, robiąc w nim dziurki. Dziecko, którego dotknie molik, nieruchomieje. Aby mogło powrócić do zabawy, trzeba je otrzepać z moli, czyli dotknąć jego ramienia.

4. „Mokry papier” – zabawa sensoryczna. Dzieci otrzymują różne rodzaje papieru – tekturę, pergamin, kalkę, blok techniczny, blok rysunkowy, chusteczki, ręcznik papierowy – oraz łyżki i pojemnik z wodą. Zadaniem każdego dziecka jest sprawdzenie, w jaki sposób zachowuje się papier pod wpływem wody. Przedszkolaki polewają wodą z łyżki różne rodzaje papieru, rozrywają go palcami, zanurzają w pojemniku itp. Po zakończonej pracy dzielą się swoimi spostrzeżeniami i próbują ustalić, który rodzaj papieru jest najbardziej odporny na działanie wody. Dzieci mogą też ozdobić słoiki mokrym papierem i po wyschnięciu sprawdzić, jak dobrze się przykleja.

5.„Nosimy książki” – zabawa równoważna. Dzieci spacerują po sali z książkami na głowie w rytm wygrywany przez R. na bębenku. Starają się je utrzymać na głowie jak najdłużej.

6. „Zakładka do książki – praca według wzoru (klej, kredki, sznurek lub tasiemka, nożyczki).

7. Zabawy na placu zabaw. Rozwijanie sprawności fizycznej. Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu.

8. „Układamy zagadki” – zabawa językowa. R. przygotowuje kilka obrazków związanych z procesem wydawania książki. Dziecko losuje obrazek i opowiada, co na nim widzi, starając się nie wypowiadać nazwy przedstawionej czynności. Dziecko, które odgadnie zagadkę, losuje kolejny obrazek i prezentuje nową zagadkę.

9.„Co wiemy o książkach?” – quiz podsumowujący wiedzę dzieci.

 Przedszkolaki mają lizaki – czerwony i zielony. Słysząc zdanie wypowiadanie przez R., mają ocenić jego prawdziwość. Jeśli zdanie jest prawdziwe, wstają i podnoszą zielony lizak, a jeśli jest nieprawdziwe, podnoszą na siedząco czerwony lizak. Jeśli pojawią się rozbieżności w ocenie prawdziwości jakiegoś zdania, R. rozmawia o nich z dziećmi.

 Przykładowe zdania:

 – Do biblioteki chodzimy po to, żeby kupić warzywa.

– W księgarni można wypożyczyć książkę.

 – Dorośli i dzieci mogą korzystać z biblioteki.

 – Obrazki w książce rysuje ilustrator lub ilustratorka.

– Książki sprzedaje drukarz.

 – Są różne rodzaje papieru.

 – Autor książki to osoba, która wymyśla historię i ją zapisuje.

10. Zabawy dowolne- odkładanie zabawek na umówione miejsce po zakończonej zabawie.

ULUBIONE KSIĄŻKI-3-4- LATKI- 16.02.2023

CELE OGÓLNE:

 Poznanie nowej piosenki, rozwijanie słuchu muzycznego, ćwiczenie umiejętności klasyfikowania książek ze względu na tematykę, kształtowanie umiejętności autoprezentacji.

1. „Lubię książki, w których występują…” – zabawa wprowadzająca do tematu dnia.

 Zanim zabawa się rozpocznie, R. prosi dzieci o zastanowienie się, jakie postacie (rzeczywiste i ze świata baśni) mogą się pojawiać w książkach. Wspólnie omawiają te postacie. Następnie chętne dziecko wychodzi na środek, mówiąc: Lubię książki, w których występuje… Nie kończy zdania, ale naśladuje bohatera ruchem, gestem, odgłosami. Dzieci próbują odgadnąć, o jaką postać chodzi.

2. „Bajeczki” – wprowadzenie piosenki. Bajeczki sł. Urszula Piotrowska, muz. Magdalena Melnicka-Sypko

Na półkach mieszkają książeczki.

W książeczkach mieszkają bajeczki

Opowiem o nich wam, bo wszystkie dobrze znam.

Opowiem o nich wam, bo wszystkie dobrze znam.

 W bajeczkach znajdziecie rycerzy,

 królewnę, co spała na wieży,

 i dobrych wróżek sto,

i czarownicę złą.

I dobrych wróżek sto,

 i czarownicę złą.

 A kiedy się dziecko zasłucha,

 to wróżki mu szepczą do ucha:

 – Pokochaj bajek świat na wiele, wiele lat.

 Pokochaj bajek świat na wiele, wiele lat. 

– Słuchanie piosenki i rozmowa na jej temat.

R. prezentuje dzieciom piosenkę i pyta:

 O czym opowiada piosenka?

 Co to znaczy, że książeczki mieszkają na półkach?

 Co to znaczy, że w książeczkach mieszkają bajeczki?

 Jakie postacie można spotkać w bajkach?

 Co łączy wszystkie wymienione w piosence postacie? (należą do świata wyobraźni, występują w bajkach, często mają magiczne moce, lubią je wszystkie dzieci) Czy lubicie bajki, baśnie? Dlaczego?

3.  „Taniec bajkowych postaci” –  improwizacja ruchowa do piosenki. Dzieci tańczą, machając szarfami

4.  „Moja ulubiona książka” –  zabawa tematyczna.

  –  R. wspólnie z dzieckiem wyszukuje w kąciku czytelniczym ulubioną książką dziecka. Następnie dziecko kolejno omawiają swoje książki (jaki ma tytuł, o czym opowiada, kto jest bohaterem książki, za co lubi tę historię). Po zakończonej prezentacji dzieci układają swoje książki na wcześniej przygotowanej przez R. półce w kąciku czytelniczym.

5. „Zwracam książkę do biblioteki” –  zabawa  ruchowa.

R. przygotowuje 3 półki w szafce, na każdej ustawia po 2–3 książki jednego rodzaju, np. bajki, książki podróżnicze, książki przyrodnicze. Pozostałe książki z tych kategorii rozdaje dzieciom. Przedszkolaki chodzą spokojnie po sali. Na sygnał R. podchodzą kolejno do szafki, mówiąc: Odkładam książkę na… (półkę z bajkami /z książkami podróżniczymi /książkami przyrodniczymi – w zależności od tego, do jakiej kategorii należy jego książka). R.-bibliotekarz sprawdza poprawność wykonanego zadania.

6. „Segregujemy książki” – zabawa dydaktyczna.

 R. rozkłada na dywanie różne książki z kącika czytelniczego i prosi dzieci, żeby posegregowały je według rodzaju: bajki /baśnie, komiksy, książki przyrodnicze. Dzieci układają je na 3 różnych półkach, przygotowanych przez R. Następnie przeliczają, których książek jest najwięcej.

7. „Robimy książkę” – zabawa plastyczna.

R. daje dziecku: okładkę wykonaną poprzedniego dnia podczas pierwszej części zabawy „Robimy książkę”, po 2 kartki, kolorowe gazety, nożyczki, klej, kredki.

Pyta: Kto jest bohaterem waszej książki?

Jakie przygody przeżywa?

 Zachęca do zastanowienia się nad treścią książki, która ma taką, a nie inną okładkę. Gdy dzieci doprecyzują wygląd postaci i jej historię, rysują je na kartkach. Dla urozmaicenia zawartości książki – można wycinać zdjęcia z gazet i uzupełniać nimi ilustracje, doklejać, tworzyć kolaże. R. pomaga każdemu dziecku spiąć gotowe strony z okładką (tasiemką przewleczoną przez dziurki lub zszywaczem).

8. Zabawy dowolne na placu zabaw. Rozwijanie sprawności fizycznej. Wdrażanie dzieci do uczestnictwa w grach zespołowych. Integracja grupy. Utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu.

9.  „Bohater nowej książki” – praca plastyczna.

 R. rozdaje dzieciom kartki, na każdej z nich rysuje dowolny, prosty, schematyczny wzór (lub plamę z farby). Zadaniem dzieci jest dorysowanie takich elementów ciała, stroju, atrybutów, dzięki którym powstanie postać – znana dzieciom z filmów lub książek albo zupełnie nowa, wymyślona przez dzieci. Dzieci malują postacie farbami lub kredkami (w zależności od tego, jak wyglądał wyjściowy rysunek przygotowany przez R. Gdy prace będą gotowe, dzieci wspólnie z R. umieszczają je na wystawie w widocznym miejscu   mieszkania, a chętne dzieci opowiadają o swoich postaciach (jak się nazywają, skąd pochodzą, co lubią.

 

15.02.2023

 JAK POWSTAJE KSIĄŻKA?

 CELE OGÓLNE:

 Doskonalenie rozumienia cech wielkościowych, rozwijanie umiejętności przeliczania, zapoznanie z procesem tworzenia książki, kształtowanie postawy gotowej do poznawania nowych zawodów, uświadomienie wartości pracy każdego człowieka w procesie tworzenia książki

1„Kto pisze dla nas książki?” – zabawa językowa.

 R. zachęca dzieci do swobodnych wypowiedzi:

 Jak myślicie, kto decyduje o tym, co będzie tematem książki?

 Jak nazywa się taka osoba?

Skąd się biorą ilustracje w książkach?

Czy każdy może napisać książkę?

R. dąży do tego, żeby dzieci użyły słów: autor / autorka, pisarz / pisarka, ilustrator / ilustratorka.

2.„Książka” – zabawa tematyczna

R. przygotowuje ilustracje pokazujące cykl wydawniczy książki i omawia je wspólnie z dziećmi, zachęcając przedszkolaki do swobodnych wypowiedzi. R. przedstawia najważniejsze osoby: autora, ilustratora, wydawcę, drukarza, księgarza i czytelnika. Prosi dzieci, aby policzyły, ile etapów powstawania książki wyróżniły. Pyta, czy któryś z tych etapów jest ważniejszy od pozostałych. Dąży do uzyskania odpowiedzi, że nie, bo każdy z nich jest niezbędny. Wszyscy współpracują ze sobą po to, by stworzyć ciekawe dzieło. Przedszkolaki wspólnie układają ilustracje przedstawiające cykl wydawniczy książki, przeliczają obrazki, podają nazwy postaci na ilustracjach.

3. „Przeciwieństwa” – zabawa matematyczna.

 R. przygotowuje różne książki – cienkie, grube, małego i większego formatu. Wyjaśnia zasady zabawy: Te książki różnią się między sobą, niektóre wyglądają jak swoje przeciwieństwo. Dotychczas dobieraliśmy przedmioty podobne do siebie. Dzisiaj poproszę was, żebyście wyszukiwali książki, które są zupełnie różne od tej, którą wskażę. Jeśli ktoś z was będzie znał odpowiedź, proszę o podniesienie ręki i poczekanie na swoją kolej. R. wybiera jedną z książek, pokazuje ją dzieciom i mówi: Ta książka jest bardzo gruba.

Która z książek będzie jej przeciwieństwem?

 Jak ją nazwiemy? Kiedy przedszkolaki już dobrze sobie radzą podczas zabawy, R. może wybierać i wskazywać kolejne książki, nie wymieniając na głos ich cech wielkościowych, tylko prosząc dzieci, żeby same formułowały wypowiedzi.

4„Rozwijamy papier, zwijamy papier” – zabawa ruchowa.

 R. wyjaśnia dzieciom, że papier jest przywożony do drukarni w wielkich rolkach. Przedszkolaki kładą się obok siebie na plecach, zwrócone głowami w jedną stronę. Gdy R. klaśnie w dłonie i wypowie hasło: Papier się rozwija! – dzieci ostrożnie turlają się w jedną stronę (wszyscy w tę samą). Na kolejne klaśnięcie i hasło R.: Papier się zwija! – przedszkolaki turlają się w drugą stronę. Zabawę powtarza się kilkakrotnie.

5. Aktywna matematyka

 – praca z rewersem KP2.17 (3 -latki) i KP2.21(4- latki). Dzieci przyglądają się zdjęciom i układają kredki według poleceń.

– praca z KP2.18 (3- latki) i KP.22 (4-latki) – ćwiczenie na cechy wielkościowe i przeliczanie.

6. Zabawy na placu zabaw. Rozwijanie sprawności fizycznej.

7. „Okładka mojej książki” – zabawa plastyczna.

 R. przygotowuje kartki formatu A4 złożone na pół. Tłumaczy, że pierwsza strona książki to okładka. Zadaniem okładki jest zachęcić czytelnika do przeczytania książki. Może być na niej przedstawione to, co w książce najważniejsze i najciekawsze, ale może też być bardzo tajemnicza. R. prosi przedszkolaki, aby narysowały okładkę swojej książki.

8. Słuchanie tekstów literackich wybranych przez R. i dzieci.

TEMAT: W KSIĘGARNI i BIBLIOTECE- 14.02.2023

CELE OGÓLNE:

Utrwalenie wiedzy na temat księgarni i biblioteki, kształtowanie umiejętności właściwego korzystania z biblioteki i zachowania w księgarni

1„Mam na myśli” – zabawa językowa.

 1. wybiera 5 książek z obrazkami, o charakterystycznych okładkach i zaczyna zadawać dzieciom zagadki: Mam na myśli taką książkę, która jest najgrubsza ze wszystkich tutaj ułożonych. Na okładce znajduje się zwierzę… R. kontynuuje podpowiedzi, aż dzieci podadzą poprawny tytuł książki. Można zachęcić dzieci do wymyślania zagadek dla Rodzica.
 2. „Kicia Kocia w bibliotece” – słuchanie opowiadania A. Głowińskiej i rozmowa na temat jego treści. R. prosi dzieci, aby uważnie słuchały opowiadania i postarały się zapamiętać, gdzie była Kicia Kocia i co tam robiła.

Kicia Kocia i mama przeglądają domowe książki. – Którą ci przeczytać? – pyta mama. – Tę czytałaś, tę czytałaś, tę czytałaś… – wylicza Kicia Kocia. – Wszystkie czytałaś! A niektóre nawet kilka razy. Kicia Kocia jest zawiedziona. Zna już każdą swoją książkę prawie na pamięć. – Możemy pójść do biblioteki – proponuje mama. Kicia kocia nigdy nie była w bibliotece, ale dobrze wie, że to jest miejsce, w którym można wypożyczyć książkę. Kicia Kocia radośnie podskakuje i woła do mamy: – Chodźmy do biblioteki teraz! – Dobrze – zgadza się mama. (…) Biblioteka jest niedaleko. Kicia Kocia skacze po kałużach. Mama się śmieje. W pewnej chwili mama się zatrzymuje i wskazuje żółty budynek: – To tutaj. Kicia Kocia i mama wchodzą do środka. Ależ tu ciekawie! Wszędzie są regały, a na nich mnóstwo książek! Kicia Kocia podchodzi do pani bibliotekarki. – Proszę, oto twoja karta biblioteczna – mówi pani bibliotekarka i wręcza zielony kartonik. – Od tej chwili będziesz mogła na tę kartę wypożyczać książki, jakie tylko zapragniesz. Kicia Kocia jest bardzo dumna. Czuje się jak prawdziwy czytelnik. – Czy w bibliotece tylko się wypożycza książki? – pyta. – Nie. W bibliotece można robić wiele innych rzeczy – odpowiada pani. – W bibliotece można: obejrzeć bajkę na dużym ekranie, zagrać w przedstawieniu teatralnym, namalować ilustrację do książki, nauczyć się składać z papieru motyla. (…) Kicia Kocia chce wypożyczyć bajkę o smoku, ale nie może jej znaleźć… Z pomocą przychodzi pani bibliotekarka. Sprawdza w komputerze, czy książki nikt nie wypożyczył. – Jest! – woła – Ostatni egzemplarz! Leży na półce pod oknem. Zadowolona Kicia Kocia bierze książkę pod pachę. W domu Kicia Kocia i mama razem czytają o przygodach zielonego smoka. Ach! Jakie cudowne popołudnie.

 1. pyta dzieci: Dokąd się wybrała Kicia Kocia?

Dlaczego Kicia Kocia poszła do biblioteki?

Co zobaczyła Kicia Kocia w bibliotece?

Co można robić w bibliotece?

Jaką kartę dostała Kicia Kocia od pani bibliotekarki?

Jaką książkę wypożyczyła Kicia Kocia?

 1. „Książki na półce” – zabawa orientacyjno-porządkowa. R. rozkłada na dywanie skakankę lub linę i prosi, aby dzieci ustawiły się na nich w jednej linii – są książkami stojącymi obok siebie na długiej półce. Kiedy R. wypowiada hasło: Książki do czytelników! – dzieci (książki) chodzą po sali. Na hasło R.: Książki na półkę! – wszyscy próbują ustawić się na skakance lub linie w takiej samej kolejności jak na początku zabawy.

4.„Księgarnia” – zabawa tematyczna. R. wyjaśnia przedszkolakom, że księgarnia to sklep z książkami. Dzieci dzielą się wrażeniami ze swoich wizyt w księgarni, odpowiadając na pytania R.:

Czym się różni księgarnia od biblioteki?

Czy książki kupione w księgarni są naszą własnością?

W jakim jeszcze miejscu można kupić książki?

Następnie przedszkolaki organizują księgarnię – ustawiają stolik, układają na nim wybrane książki, typują sprzedawcę. R. razem z dzieckiem w sposób modelowy pokazuje krok po kroku, sposób zachowania się w księgarni, i podsuwa dziecku gotowe frazy. Zwraca uwagę na użycie zwrotów grzecznościowych oraz na sposoby doradzania klientom i polecania im różnych książek. Następnie przedszkolaki bawią się w sprzedawanie i kupowanie książek razem z rodzicem. Dzieci, kupując książkę, korzystają ze zwrotów zaproponowanych wcześniej. R. przypomina im, aby formułowały pełne zdania. Następuje wymiana – jedna książka za jeden „pieniądz” (można wcześniej ustalić z dziećmi, że w roli pieniędzy wystąpią klocki). 5.„W bibliotece”– zabawa ruchowa. N. pyta dzieci: Czy wiecie, jak się należy zachowywać w bibliotece? Czy można tam jeść i pić? Czy tam można rozmawiać lub biegać? R. opowiada przedszkolakom, że są różne biblioteki i że niektóre z nich są specjalnie przystosowane do potrzeb dzieci. W bibliotece nie powinno się jednak jeść ani pić, nie powinno się też biegać ani rozmawiać, chyba że po cichu. Wtedy nie przeszkadza się innym. N. losuje z woreczka kartę z obrazkiem przedstawiającym zachowanie się w bibliotece (powinien to być przykład zachowania pozytywnego, np. mówienie szeptem, kulturalne witanie się, odkładanie książek na miejsce). R. wybiera dziecko, które ma zaprezentować to zachowanie, a pozostali członkowie rodziny starają się odgadnąć, o jakie zachowanie chodzi.

Praca z KP2.17(3-latki) – odnajdywanie takich samych elementów na okładkach książek. Dzieci przyglądają się okładkom książek i znajdują 4 takie same elementy na okładkach – zaznaczają je na dolnej okładce nalepkami z czerwonymi kropkami. Na koniec przedszkolaki wybierają jedną okładkę książki i opowiadają, o czym może być ta książka.

 1. Zabawy na placu zabaw. Rozwijanie sprawności fizycznej. Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu.

7.„Rymowanki” – zabawa językowa. R. prosi dzieci o powtórzenie par słów: książka – wstążka, zakładka – dokładka. Wyjaśnia, że podobnie brzmiące słowa mogą się czasem rymować jak w wierszu. Wymienia kilka wyrazów, np. okładka, baśnie, kaczka, sowa, a przedszkolaki starają się dobrać do nich odpowiednie rymy. Jeśli mają z tym trudności, R. im pomaga, prezentując pary wyrazów i pytając dzieci, czy one się rymują.

8.Słuchanie tekstów literackich wybranych przez R. i dzieci.

TEMAT: DBAMY O KSIĄŻKI

1„W bibliotece” – opowiadanie M. Krzemińskiej.

Rodzic prosi dziecko, aby uważnie słuchało opowiadania i spróbowało zapamiętać, dokąd się wybrało

i z kim się spotkały dzieci występujące w opowiadaniu, a także co chciał zrobić Kuba.

Marta Krzemińska

Pani Ania zorganizowała dzieciom wycieczkę do biblioteki, która znajdowała się niedaleko

przedszkola. Na miejscu czekała na nich miła pani bibliotekarka.

– Dzień dobry! – przywitały się z nią przedszkolaki i zaczęło się zwiedzanie.

W pierwszym pomieszczeniu stały długie rzędy regałów wypełnionych książkami. Była to

wypożyczalnia. W kolejnej sali mieściła się czytelnia.

– Tu jest tak dużo stołów jak w restauracji – stwierdził Kuba.

– Tak, ale przy tych stołach nie je się posiłków, tylko czyta się książki – wyjaśniła bibliotekarka.

Najciekawsza wydała się przedszkolakom następna część biblioteki, przeznaczona dla

najmłodszych czytelników. Tutaj na regałach stały wyłącznie książki dla dzieci.

– W rogu sali znajduje się kącik, gdzie można wygodnie usiąść i poczytać – powiedziała

pani bibliotekarka i sięgnęła po grubą książkę. – Zajmijcie miejsca, a ja przeczytam wam bajkę

o kocie w butach.

Dzieci słuchały tej opowieści z dużą ciekawością, bo bardzo lubiły, kiedy ktoś im czytał.

Później każdy sam mógł wziąć z półki dowolną książkę i ją pooglądać. Kuba sięgnął po tę

z najbardziej kolorowymi obrazkami. Były piękne, ale dość niezwykłe. Chłopiec mocno się

zdziwił, kiedy na jednej ilustracji zobaczył fioletowe drzewa, a na innej – samochody z kwadratowymi kołami. „Pewnie ta książka opowiada o jakimś zaczarowanym świecie” – pomyślał.

Potem przewrócił kartkę i przyjrzał się następnemu obrazkowi. Zauważył, że narysowany tu

ludzik nie ma ust. Miał oczy, nos i uszy, ale ust mu brakowało. „Przecież on nie może mówić” –

pomyślał chłopiec i stwierdził, że koniecznie trzeba to naprawić.

– Proszę pani – zwrócił się do bibliotekarki – czy może mi pani dać czerwoną kredkę?

Chciałbym dorysować temu ludzikowi usta.

Kredki jednak nie dostał. Za to pani bibliotekarka wytłumaczyła dzieciom, że z książkami

należy się obchodzić w szczególny sposób. Nie wolno w nich rysować, pisać ani wyrywać

z nich kartek.

– Obiecajcie mi, że nigdy nie będziecie tego robić – poprosiła bibliotekarka.

– Obiecujemy – odpowiedziały przedszkolaki.

Kuba, chociaż nie mógł dorysować ludzikowi ust, wcale nie był zmartwiony.

– Pewnie w tym magicznym świecie z książki usta wcale nie są potrzebne, żeby mówić –

wyszeptał do Igi.

– To możliwe – odparła po cichu dziewczynka.

 1. pyta: Gdzie pani zabrała dzieci? Z kim się spotkały dzieci? O czym mówiła pani bibliotekarka? Co chciał zrobić Kuba?

ZABAWY NA DYWANIE

2.„Kurz” – ćwiczenie oddechowe.

 1. wyjaśnia przedszkolakom, że czasami – jeśli długo nie

zmieniamy położenia książek, nie podnosimy ich i nie otwieramy – na książkach pojawia się kurz.

Następnie wręcza każdemu dziecku kartkę i książkę. Przedszkolaki zgniatają kartkę, kładą ją na

książce i dmuchają na kartkę tak długo, aż spadnie z książki.

 1. Dzielimy się” – rozmowa.
 2. zaprasza dzieci do rozmowy.

Po co powstają biblioteki?

Po co chodzimy do bibliotek?

Jak myślicie, ile osób może w ten sposób skorzystać z jednej

książki?

Czy każdą książkę musimy mieć na własność?

 1. „Książka o przedszkolu” – sensoryczna zabawa plastyczna. Naszym zadaniem jest stworzenie

książki, dzięki której będziemy mogli przekazać uczucia, jakie towarzyszą nam podczas pobytu w przedszkolu. Książka nie będzie miała tekstu ani namalowanych obrazków. Wszystkie

informacje będzie można z niej odczytać jedynie za pomocą dotyku – np. delikatny, mięciutki

materiał może kojarzyć się z czymś miłym, czymś, co lubimy. Stworzymy kilka kartek i połączymy je w całość za pomocą kleju zszywacza.

 1. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej.
 2. „Naprawianie książek” – zabawa tematyczna. R. prosi dzieci, aby przyniosły z półki książki, które wymagają naprawy. Do tego zadania potrzebne są taśma klejąca i nożyczki. R. pokazuje

przedszkolakom, jak należy skleić grzbiet, naderwane strony, zagięcia. Dzieci przyklejają taśmę,

 1. obcina ją nożyczkami.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze realizowane w grupie I „Żabki”

w lutym 2023roku

Tematy kompleksowe:

 1. Wszystko jest muzyką
 2. Pod ziemią, pod wodą
 3. W świecie książek
 4. W kinie i w teatrze
 • poznanie nazw instrumentów
 • rozwijanie umiejętności naśladowania odgłosów
 • kształtowanie wrażliwości na dźwięki
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • utrwalenie znajomości zasad efektywnej komunikacji
 • budowanie postawy zaufania wobec rówieśników
 • poznanie pojęć dyrygent, orkiestra batuta oraz nazw instrumentów rozwijanie aparatu mowy
 • kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się
 • zapoznanie z zasadami obowiązującymi widzów i muzyków podczas organizacji koncertu
 • wdrażanie do występów publicznych
 • poznawanie brzmienia różnych instrumentów
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej poprzez uczestnictwo w prostych eksperymentach
 • doskonalenie umiejętności układania i kontynuowania rytmów
 • kształtowanie umiejętności deszyfrowania kodów
 • zachęcanie do zgodnej współpracy w parach i grupach
 • zapoznanie z piosenką z repertuaru dziecięcego
 • rozpoznawanie nastroju utworu
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, określania i wyrażania emocji, kształtowanie wrażliwości muzycznej
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej poprzez rozpoznawanie odgłosów zwierząt
 • rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych
 • rozwijanie zmysłów, wdrażanie do podejmowania samodzielnych działań, zachęcanie do wyrażania ekspresji artystycznej
 • kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami związanymi z oczekiwaniem na swoją kolej
 • zapoznanie dzieci z naturalnymi zasobami Ziemi
 • zapoznanie dzieci z bogactwem życia pod wodą
 • wprowadzenie pojęć: staw, jezioro, rzeka, morze, ocean, akwarium
 • kształtowanie umiejętności pracy z tekstem
 • zapoznanie ze złożami oraz miejscem ich wydobywania
 • wprowadzenie pojęcia kopalnia
 • doskonalenie umiejętności przeliczania
 • zapoznanie dzieci z naturalnymi dźwiękami Ziemi
 • ćwiczenie orientacji w przestrzeni i wyobraźni ruchowej
 • doskonalenie motoryki w pozycji leżącej
 • pobudzanie do aktywności muzyczno- -ruchowej
 • zapoznanie dzieci z budową wulkanu i podstawowymi zjawiskami w nim zachodzącymi
 • stymulowanie w zakresie integracji sensorycznej
 • zapoznanie z zasadami prawidłowego korzystania z książek i z biblioteki
 • kształtowanie nawyku odkładania książek na półkę i szanowania ich
 • utrwalenie wiedzy na temat księgarni i biblioteki
 • kształtowanie umiejętności właściwego korzystania z biblioteki i zachowania w księgarni
 • doskonalenie rozumienia cech wielkościowych
 • zapoznanie z procesem tworzenia książki
 • kształtowanie postawy gotowej do poznawania nowych zawodów
 • uświadomienie wartości pracy każdego człowieka w procesie tworzenia książki
 • poznanie nowej piosenki, rozwijanie słuchu, doskonalenie umiejętności autoprezentacji
 • utrwalenie wiedzy na temat książek
 • poznanie właściwości papieru
 • trening integracji sensorycznej, stymulowanie zmysłów
 • wprowadzenie pojęć: kino i teatr
 • kształtowanie postawy otwartej i gotowej do uczestnictwa w kulturze
 • propagowanie właściwych zachowań w kinie i w teatrze
 • zapoznanie z nazwami zawodów teatralnych (aktor, reżyser, scenograf)
 • doskonalenie umiejętności poruszania się po planszy do kodowania, przeliczania kroków i stosowania wyrażeń: do góry, obrót, w bok
 • zapoznanie z ideą starego kina
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni

ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE REALIZOWANE W GRUPIE I                  W STYCZNIU 2023R

TEMATY:

 1. NADCHODZI NOWY ROK
 2. SPORTY ZIMOWE
 3. DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA
 4. KARNAWAŁ

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 

 • poznanie funkcji zegara i wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku i witaniem nowego
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym
 • poznanie czynności wykonywanych w dzień i w nocy
 • dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dnia i nocy
 • wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • doskonalenie umiejętności klasyfikacji
 • przełamywanie egocentryzmu poprzez tworzenie wspólnej pracy
 • zapoznanie z nazwami dni tygodnia
 • doskonalenie umiejętności logicznego myślenia
 • doskonalenie umiejętności liczenia i klasyfikowani
 • rozwijanie umiejętności słuchania
 • doskonalenie umiejętności odwzorowywania
 • rozbudzanie ciekawości poznawcze
 • poznanie zjawiska cyklicznego występowania miesięcy i poznanie cech charakterystycznych pierwszego miesiąca roku
 • zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie
 • poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych
 • usystematyzowanie wiadomości związanych z czasem i jego przemijaniem
 • zdobywanie nowych wiadomości za pomocą poznania wielozmysłowego
 • zachęcanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania pracy plastycznej i zabaw
 • poznanie zasad sportowego zachowania
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych uczuć
 • poznanie znaczenia słowa kulig, rozwijanie umiejętności dokonywania analizy słuchowej
 • doskonalenie aparatu mowy
 • wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw na sankach
 • poznanie łyżwiarstwa figurowego jako dyscypliny sportowej
 • wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie
 • poznanie wybranych utworów z repertuaru muzyki klasycznej
 • kształtowanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu
 • różnicowanie sposobów poruszania się w przestrzeni
 • zapoznanie z wyglądem i kolorami flagi olimpijskiej
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych
 • poznanie znaczenia słowa szacunek w odniesieniu do osób starszych
 • uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych
 • utrwalanie nazw członków rodziny i poznawanie relacji ich łączących
 • rozwijanie mowy poprzez ćwiczenia ortofoniczne
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • rozwijanie koncentracji na słowie czytanym
 • ukazywanie walorów posiadania rodziny, głównie rodzeństwa
 • wskazywanie cech charakteryzujących dzieci i osoby dorosłe
 • utrwalanie nazw członków rodziny
 • poznanie piosenki „Babciu, droga babciu”
 • poznanie kolejności działań podczas wykonywania ramki na zdjęcia
 • zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami
 • poznanie znaczenia słowa karnawał
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • wdrażanie do zachowywania ciszy podczas wykonywania wszelkich ćwiczeń i zadań
 • poznanie chusty jako rekwizytu tanecznego
 • rozwijanie umiejętności łączenia ruchu z muzyką
 • zachęcanie do samodzielnego eksperymentowania z rekwizytem
 • utrwalenie poznanych wiadomości dotyczących karnawału
 • zachęcanie do brania udziału we wspólnych zabawach i tańcach podczas imprez przedszkolnych

ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE REALIZOWANE W GRUPIE I W GRUDNIU 2022R

TEMATY:

 • WIADOMOŚĆ Z DALEKA
 • ZIMA TUŻ-TUŻ…
 • PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT
 • HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA!
 • Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
 • poznanie zawodu listonosza
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • rozwijanie tężyzny fizycznej
 • wyrabianie postawy szacunku dla osób pracujących w różnych zawodach
 • poznanie funkcji i wyglądu telefonu stacjonarnego i smartfona
 • utrwalenie imienia i nazwiska
 • rozwijanie wyobraźni i umiejętności konstrukcyjnych
 • integrowanie grup utrwalanie pojęć duży i mały
 • rozwijanie umiejętności różnicowania przedmiotów ze względu na wielkość
 • kształtowanie umiejętności odwzorowywania
 • wdrażanie do wyciągania wniosków z obserwacji (eksperymentu)
 • zapoznanie z instrumentem dętym – trąbką, kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej
 • wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności
 • poznanie tradycji związanych z obchodzeniem urodzin
 • kształcenie zmysłów (dotyku, wzroku)
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • poznanie sposobów ochrony przed zimnem
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania ich nazw
 • zachęcanie do dbania o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze
 • poznanie cech zimowego krajobrazu
 • wdrażanie do zachowania estetyki pracy i porządku w miejscu prac
 • poznanie figury geometrycznej – trójkąt
 • utrwalanie pojęć: duży, mały
 • rozwijanie umiejętności klasyfikacji
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu
 • dostrzeganie naprzemienności (w dialogu, w tworzeniu rytmu)
 • wdrażanie do dokładnego obserwowania otoczenia
 • poznanie wybranych utworów muzyki klasycznej, rozwijanie słuchu muzycznego
 • rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie prawidłowej postawy ciała
 • poznanie właściwości śniegu i lodu
 • kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanej rzeczywistości
 • budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach
 • poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • rozwijanie mowy komunikatywnej i logicznego myślenia
 • zachęcanie do pomagania rodzicom podczas przygotowań do świąt
 • poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • poznanie potraw wieczerzy wigilijnej
 • doskonalenie liczenia w zakresie 4
 • doskonalenie umiejętności sprawnego łączenia wspólnego koła
 • poznanie piosenki z repertuaru dziecięcego o tematyce związanej ze świętami
 • zachęcanie do starannego wykonywania prac plastycznych
 • utrwalenie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • zachęcanie do życzliwości wobec siebie nie tylko od święta
 • poznanie postaci Świętego Mikołaja i jego pomocników – elfów
 • rozwijanie słuchu fonematycznego, rozwijanie koordynacji wzrokowo- -ruchowej i percepcji wzrokowej
 • wdrażanie do uważnego słuchania poleceń
 • utrwalenie nazw figur geometrycznych: trójkąt, koło, doskonalenie umiejętności klasyfikacji
 • rozwijanie umiejętności przeliczania
 • doskonalenie umiejętności odwzorowywania
 • dostrzeganie naprzemienności w tworzeniu rytmu
 • poznanie historii narodzin Jezusa i wybranej kolędy
 • ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia
 • utrwalanie wiadomości na temat świąt Bożego Narodzenia
 • rozwijanie motoryki małej i wyobraźni
 • ukazywanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku

ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE REALIZOWANE W GRUPIE I

DZIECI TRZYLETNICH W LISTOPADZIE 2022 ROKU

TEMATY:

 

 1. W świecie wyobraźni
 2. Mała i duża ojczyzna
 3. Przygotowania do zimy
 4. Nasze ciało

 

 • poznanie pojęć: mapa, Polska
 • poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z Polską
 • wysłuchiwanie rymów w wierszu
 • doskonalenie słuchu fonematycznego
 • rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej
 • rozwijanie samodzielności
 • poszerzenie wiedzy o wyglądzie miast
 • poznanie niektórych liczebników porządkowych
 • rozwijanie umiejętności prowadzenia eksperymentów
 • dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych
 • rozwijanie odpowiedzialności
 • odróżnianie krajobrazu miasta i wsi
 • rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego
 • rozpoznawanie i nazywanie niektórych symboli narodowych
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie wrażliwości sensorycznej
 • różnicowania faktur dotykiem
 • doskonalenie współpracy
 • rozwijanie umiejętności rozumienia sygnałów werbalnych i symboli
 • poszerzanie słownika czynnego
 • rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego
 • odróżnianie fikcji od rzeczywistości
 • rozumienie pojęcia marzenie
 • rozwijanie umiejętności przeliczania
 • rozwijanie umiejętności współpracy
 • poznanie różnych sposobów ekspresji muzycznej
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej i słuchu muzycznego
 • ćwiczenie orientacji w przestrzeni
 • różnicowanie poruszania się w małej i dużej przestrzeni
 • zabawa różnymi brzmieniami, różnicowanie akompaniamentu ciągłego i efektów dźwiękowych
 • rozpoznawanie i nazywanie niektórych zapachów
 • rozwijanie wrażliwości sensorycznej
 • poszerzanie wiedzy na temat ptaków i ich nawyków żywieniowych
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • rozwijanie mowy komunikatywnej
 • rozwijanie motoryki dużej i małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę
 • budzenie chęci niesienia pomocy ptakom w czasie zimy
 • poznanie podstawowych wiadomości na temat niedźwiedzia
 • rozwijanie umiejętności podziału słów na sylaby
 • rozwijanie mowy poprzez ćwiczenia mięśni narządów artykulacyjnych
 • kształtowanie sprawności manualnej
 • integrowanie grupy, niwelowanie strachu przed udziałem w zabawie
 • poszerzanie wiedzy na temat ptaków
 • kształtowanie umiejętności określania położenia różnych przedmiotów w przestrzeni
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • poznanie jeża i jego przygotowań do snu zimowego
 • utrwalenie wiadomości na temat wiewiórki i niedźwiedzia
 • rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
 • poszerzanie wiedzy na temat przedmiotów do utrzymania czystości
 • rozwijanie umiejętności klasyfikacji według koloru
 • kształtowanie umiejętności odwzorowywania
 • kształtowanie nawyku mycia rąk
 • poznanie nazw różnych aktywności fizycznych
 • poznanie wybranych zasad zdrowego odżywiania
 • kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych artykułów
 • zachęcanie do odkrywania nowych smaków

 

ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE REALIZOWANE W GRUPIE I

DZIECI TRZYLETNICH W PAŹDZIERNIKU 2022 ROKU

TEMATY:

 1. Jesień w sadzie
 2. Jesień w ogrodzie
 3. Jesienny krajobraz
 4. Deszczowa pogoda

Wybrane cele wychowawczo – dydaktyczne:

 • poznanie niektórych owoców dojrzewających jesieni
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin
 • kształtowanie sprawności manualnej
 • rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych
 • dbałość o bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych
 • poznawanie nazw niektórych drzew owocowych
 • kształtowanie umiejętności odwzorowywania
 • doskonalenie umiejętności przeliczania
 • sensoryczne poznawanie liści
 • rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie
 • kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • doskonalenie orientacji w schemacie ciała
 • wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności
 • poznanie niektórych sposobów utrwalania żywności
 • kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku)
 • kształcenie stosowania się do instrukcji słownej i obrazkowej
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości, współdziałanie
 • rozpoznawanie i nazywanie niektórych warzyw
 • poszerzanie słownictwa czynnego, nauka wycinania nożyczkami, rozwijanie współpracy,
 • doskonalenie umiejętności czekania na swoją kolej
 • odróżnianie, które warzywa rosną pod ziemią, a które nad ziemią
 • rozwijanie ciekawości poznawczej
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej
 • rozpoznawanie i nazywanie części warzyw: skórki, pestek i miąższu
 • doskonalenie sprawności językowej, manualnej,
 • nazywanie kolorów, rozwijanie ciekawości badawczej
 • odróżnianie środowiska parku i lasu
 • poszerzanie wiedzy o jesiennych zmianach w przyrodzie
 • rozwijanie empatii i odpowiedzialności
 • poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane ze skarbami jesieni
 • rozwijanie świadomości fonologicznej
 • określanie liczebności zbiorów: mniej, więcej, tyle samo
 • rozwijanie umiejętności manipulowania przedmiotami
 • przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z prostych narzędzi
 • utrwalenie wiedzy o jesiennych zmianach w przyrodzie
 • rozwijanie sprawczości, poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za innych
 • przypomnienie wiedzy o zmianach zachodzących w przyrodzie późną jesienią
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na tematy związane z uczuciami
 • rozwijanie umiejętności nazywania emocji, rozwijanie empatii
 • doskonalenie umiejętności opisywania emocji
 • poznanie znaczenia słowa szaruga
 • doskonalenie umiejętności wygrywania i przegrywania podczas zabawy
 • ćwiczenie i nazywanie kierunków w przestrzeni, poruszanie się według instrukcji
 • utrwalenie wiedzy o tym, skąd się biorą kałuże
 • utrwalenie informacji o deszczowej, jesiennej pogodzie
 •  

ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE REALIZOWANE W GRUPIE I

DZIECI TRZYLETNICH WE WRZEŚNIU 2022 ROKU

TEMATY:

 1. Poznajmy się.
 2. W naszym przedszkolu.
 3. Jesteśmy podobni, jesteśmy różni.
 4. Bezpieczni na drodze.

Wybrane cele wychowawczo – dydaktyczne:

 • Zachęcanie dzieci do nawiązywania kontaktu z Nauczycielami i pozostałymi dziećmi.
 • Wspomaganie dzieci przy pierwszych kontaktach – przedstawianie się imieniem oraz zapamiętywanie imion innych dzieci.
 • Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu.
 • Poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych.
 • Nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb.
 • Kształtowanie umiejętności rozumienia funkcji znaczków przedszkolnych rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach.
 • Zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie.
 • Rozwijanie orientacji w przestrzeni poprzez wprowadzenie pojęć: na dole, na górze, obok.
 • Zwracanie uwagi na odkładanie swoich rzeczy przy własnym znaczku.
 • Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych.
 • Zapoznanie z wyposażeniem łazienki oraz podawanie nazw przyborów toaletowych i określanie, do czego służą.
 • Zapoznanie z nazwami kącików tematycznych oraz ich wyposażeniem.
 • Wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za porządek w Sali.
 • Budowanie poczucia przynależności do grupy i integrowanie się z nią.
 • Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych: przepraszam, dziękuję, proszę.
 • Poznanie określeń opisujących kolegów i koleżanki, nazywanie kolorów, nazywanie części ciała, integracja grupy.
 • Wzbogacenie wiedzy na temat cech wspólnych dzieci w grupie.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania umówionych sygnałów i reagowanie na nie.
 • Poznanie sposobów bezpiecznego poruszania się po ulicy.
 • Poznanie niektórych znaków drogowych i nazywanie ich.
 • Poznanie różnych dźwięków z otoczenia.

Wybrane działania dzieci:

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań zachęcanie dzieci do wspólnej kulturalnej zabawy.
 • Zabawy przy muzyce ruchowo – rytmiczne, rozwijające motorykę dużą, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki rytmem.
 • Zabawy rozwijające sprawność fizyczną.

Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych

 

 

 

14.06.2022r. Wyjazd na wycieczkę do „SADÓW KLEMENSA”-radości nie było końca.

          

 

Sportowy dzień Bolka i Lolka

Jak wszyscy sportowcy Bolek i Lolek wstali wcześnie rano i zrobili krótką gimnastykę.

Najpierw wykonali wdech nosem i długi wydech buzią. Potem skakali na jednej nodze, po pięć razy na lewej i na prawej (czubek języka dotyka na przemian do górnych i dolnych zębów po lewej i prawej stronie).

Po porannej gimnastyce przyszedł czas na śniadanie (żucie ze złączonymi wargami). Po śniadaniu poszli umyć zęby (przesuwamy językiem po wewnętrznej stronie górnych i dolnych zębów). Następnie założyli dresy i pobiegli na plac sportowy (kląskamy).

            Przeszli po równoważni (czubkiem języka przesuwamy po wewnętrznej krawędzi górnych zębów), a potem każdy wykonał po trzy skoki w dal (język wysuwa się z buzi i szybko chowa w głąb jamy ustnej).

Kolejne zadanie, które czekało na chłopców, to wejście po drabinie na szczyt zjeżdżalni (unosimy język za górne zęby) i zjechanie na dół (język przesuwa się po podniebieniu od górnych zębów w stronę gardła). Bardzo podobało im się to ćwiczenie i każdy powtórzył je dwa razy.

Następne w kolejce były huśtawki (unosimy język za górne zęby i opuszczamy za dolne). Na samym końcu chłopcy zagrali w ping-ponga. Każdy z nich bardzo szybko odbijał piłeczkę (przesuwamy językiem od jednego do drugiego kącika ust). Nim się spostrzegli nadeszła pora obiadu. Truchcikiem pobiegli do domu (kląskamy). Tam mama podała im pyszny obiad, który zjedli z apetytem (żucie, a następnie oblizywanie warg).

 

Źródło tekstu: I Rutkowska-Błachowiak, Gimnastyka buzi na wesoło (modyfikacja ćwiczeń własna).

 

ĆWICZENIA ODDECHOWE

Prawidłowym torem oddechowym w spoczynku jest tor nosowy – wdech i wydech odbywają się przez nos. Powietrze dostające się w ten sposób do płuc jest nawilżone, ogrzane i oczyszczone. Umiejętność prawidłowego oddychania wpływa pozytywnie nie tylko na prawidłowy rozwój artykulacji, ale też na nasze zdrowie – zmniejsza ryzyko infekcji.

Jak powinien wyglądać prawidłowy oddech?

 • przy zamkniętych ustach nabieramy powietrze nosem
 • oddech płynie “do brzucha” (tłumaczymy dziecku, że pompujemy balonik, który jest w brzuchu)
 • nie unosimy barków
 • nie unosimy klatki piersiowej
 • wydychamy powietrze nosem (powietrze ulatuje z balonika).

Poniżej znajdują się przykładowe ćwiczenia oddechowe utrwalające prawidłowy tor oddechowy oraz wydłużające fazę wydechową:

 1. Nabieramy powietrze nosem, wypuszczamy ustami. Barki nie unoszą się.

 

 1. Stajemy w lekkim rozkroku. Nabieramy powietrze nosem, jednocześnie unosimy ręce do góry (barki nie unoszą się). Z wydechem opuszczamy ramiona.

 

 1. Układamy dłonie na brzuchu. Nabieramy powietrze nosem i wyobrażamy sobie, że pompujemy balonik, który mamy w brzuchu. Wypuszczamy powietrze ustami, balonik robi się malutki. W trakcie ćwiczenia rośnie tylko brzuch, nie unosimy klatki piersiowej i barków.

 

 1. Puszczamy bańki mydlane – wdech nosem i wydech ustami (nie unosi się klatka i barki). Bańki można wykonać samodzielnie z mydła/płynu do naczyń rozcieńczonego z wodą i dmuchac przez rozciętą słomkę. Nalezy jednak pamiętać, że dziecko musi umieć dmuchać przez słomkę, aby nie dopuścić do wciągnięcia płynu do jamy ustnej.

 

 1. Dmuchanie na różne, lekkie przedmioty (piórka, skrawki papieru, piłeczki ping-pongowe) – wdech nosem, wydech ustami.
Grupa I-Przedszkole nr 413-Warszawa-Ursus

Kalendarz wydarzeń

czerwiec 2023
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Skip to content