Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 413  w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola  nr 413 w Warszawie  przedszkole413.pl

Data publikacji strony internetowej: 17 grudnia 2012 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28 października 2020 r.

Strona internetowa jest  częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

  • brak opisów niektórych zdjęć,
  • niektóre elementy tekstu nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
  • brak odpowiednich struktur nagłówka artykułów na niektórych podstronach.

Wyłączenia:

  • niezgodne treści zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 10 marca 2021 r.. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Trochymiak , e-mail: sekretariat.p413@eduwarszawa.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się na zamkniętym osiedlu („Osiedle Jerozolimskie”) usytuowanym przy skrzyżowaniu ulic Regulskiej i Stanisława Bodycha. Dojścia piesze są od ulicy Regulskiej oraz od ulicy Górna Droga 10 i Stanisława Bodycha. Przejście dla pieszych znajduje się przy skrzyżowaniu ulicy Regulskiej i Stanisława Bodycha oraz od ulicy Górna Droga, oba przejścia nie posiadają sygnalizacji świetlnej ani dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.

Najbliższa stacja PKP Ursus Niedźwiadek znajduje się w odległości do ok. 1200 m. Dojście na peron jest możliwe za pomocą schodów stałych i windy.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 500m: Regulska(kierunek: Pl. Narutowicza: nr 191, kierunek: Skorosze: nr 207).

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na chodniku w odległości kilku metrów przy ul. Regulskiej oraz na terenie osiedla. Dojazd na w/w miejsca od ulicy Regulskiej i ulicy Górna Droga.

Najbliższy postój taksówek jest przy skrzyżowaniu Żurawickiej i Spisaka ( w okolicy Parku Czechowickiego).

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Dostępność architektoniczna

Wejście na teren osiedla, na którym znajduje się budynek Przedszkola, możliwe jest od ulicy Regulskiej ( nr domofonu 10002) oraz przez dwie bramy od ulicy Górna Droga (nr domofonu 10002 lub za zgodą ochroniarza).

Wejście do przedszkola jest oznakowane, znajduje się od wewnętrznej strony osiedla (na przeciwko basenu). Aby wejść do budynku należy pokonać osiem schodów  (możliwy jest wjazd platformą dla osób niepełnosprawnych).

Wejście do przedszkola wyposażone jest w podwójne jednoskrzydłowe, przeszklone drzwi otwierane ręcznie ( przestrzeń pomiędzy tworzy przedsionek lokalu) i dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej na 90 cm, brak progów). Przy głównych drzwiach znajduje się dzwonek.

Budynek Przedszkola jest jednopoziomowy.

Petenci obsługiwani są w pokoju intendenta znajdującym się naprzeciwko drzwi wejściowych.

W budynku brak oznakowania dotykowego na posadzce oraz pętli indukcyjnej. Nie ma także oznaczeń brajlowskich.

W budynku nie ma ogólnodostępnej toalety.

Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez wydzielone przeciwpożarowo trzy  miejsca ewakuacyjne.

W odległości ok 120 m znajduje się parking z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego online.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Skip to content