Aktualności

Tematy na dyżur wakacyjny:

WAKACYJNE PODRÓŻE

lipiec

05.07-09.07.2021r.

Temat tygodnia: „ Podróż po krainie muzyki.”

 1. Muzyka klasyczna
 2. Muzyka współczesna
 3. Szanty
 4. Muzyka taneczna
 5. Muzyka dziecięca

 

Cele ogólne:

– stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowych;

– wyrażanie przeżyć i nastrojów związanych z treścią utworów muzycznych;

– kształcenie wrażliwości dziecka poprzez kontakt ze sztuką;

– wyrażanie różnych form ekspresji twórczej.

 

Cele szczegółowe: Dziecko:

– słucha utworów muzyki klasycznej;

– dzieli się wrażeniami po wysłuchaniu fragmentu dzieła muzycznego;

– interpretuje muzykę za pomocą form słownych, ruchowych i plastycznych;

– rozróżnia nastroje utworów muzycznych;

– rozpoznaje powtarzające się części utworu;

– rozpoznaje brzmienie różnych instrumentów;

– uczestniczy w zabawach z wykorzystaniem różnych gatunków muzycznych, w tym muzyki klasycznej;

– kształci inwencję twórczą oraz wrażliwość artystyczną;

– wyraża za pomocą barwy określone nastroje i emocje;

– potrafi opowiedzieć o swojej pracy;

– dba o estetykę miejsca pracy.

 

12.07-16.-07.2021r.

Temat tygodnia: „Podróż po Europie z Koziołkiem Matołkiem.”

Wybrane kraje Unii Europejskiej.

 

Cele ogólne:

– uświadamianie dzieciom odrębności kulturowych, tradycji i symboli innych krajów,
– rozbudzanie poczucia przynależności narodowej,

– wzbogacanie wiedzy na temat krajów Unii Europejskiej,

– dostrzeganie różnorodności kulturowej poznawanych krajów,

– docenianie piękna kultury i sztuki podczas oglądania zdjęć obiektów architektonicznych, dzieł malarskich i rekwizytów,

– poznanie symboli narodowych wybranych krajów oraz dostrzeganie  odmienności językowej,

– rozwijanie poczucia rytmu, orientacji w przestrzeni i współdziałania w grupie,

– poznanie  różnych możliwości podróżowania po Europie.

 

Cele szczegółowe: Dziecko:

– interesuje się innymi krajami europejskimi,
– zna zwyczaje dotyczące powitania w różnych państwach europejskich,
– rozwija sprawność ruchową poprzez zabawy pochodzące z różnych krajów europejskich,
– rozpoznaje charakterystyczne miejsca ,zabytki i melodie tych krajów,
– rozpoznaje flagi niektórych państw europejskich,

– potrafi udzielać poprawnych odpowiedzi na pytania nauczyciela: Co to jest Unia Europejska? Jaki był jej początek? Ile państw należy do Unii Europejskiej? Dlaczego jest potrzebna?

– poznaje nowe formy zabaw ruchowych.

– kształtuje zdolności motoryczne poprzez zabawy ruchowe.

 

19.07.23.07.2021r.

Temat tygodnia: „Podróż po krainie bajek.”

 1. Bajki naszych rodziców i Dziadków
 2. Bajki i baśnie klasyczne
 3. Ulubieni bohaterowie bajek
 4. Książki z bajkami
 5. Bajki na ekranie

 

Cele ogólne:

– wzbogacanie wiedzy i przeżyć dzieci poprzez kontakt z literaturą dziecięcą; tworzenie warunków do różnorodnego wyrażania inwencji twórczej związanej z literaturą,
– ćwiczenie zdolności ekspresyjnych w różnego rodzaju dziedzinach edukacyjnych,

– rozwijanie wyobraźni dziecięcej, oraz inspirowanie ich do wyrażania treści w formie ekspresji ruchowej,

– rozwijanie zainteresowań dzieci bajkami,

– rozbudzanie wyobraźni; przygotowanie do czytania poprzez doskonalenie analizy i syntezy głoskowej i sylabowej.

Cele szczegółowe: Dziecko:
– rozpoznaje bohaterów znanych bajek,
– potrafi przedstawić mimiką określony stan lub emocje,
– wypowiada się na określony temat,
– składa części obrazka w całość,
– przedstawia wybrany fragment utworu własnymi słowami,
– przestrzega ustalonych reguł,
– dokonuje analizy i syntezy słuchowej,

26.07. – 30.07.2021r.

 

Temat tygodnia: „Podróż do świata teatru.”

 

 1. Kukiełki i pacynki
 2. Lalki
 3. Jesteśmy aktorami
 4. Drama
 5. Jesteśmy widzami

 

Cele ogólne:

– pobudzanie wrażliwości słuchowej i wyobraźni (analogii personalnej),

– wdrażanie do współpracy w grupie, budowanie relacji społecznych,

– rozwijanie ekspresji ruchowej i werbalnej,

– rozwijanie wyobraźni i umiejętności komunikowania się,

– budowanie zdrowych relacji z rówieśnikami, wdrażanie do samooceny.

 

Cele szczegółowe: Dziecko:

– zna różne utwory literackie,

– potrafi uważnie słuchać dłuższych tekstów,

– potrafi wyrazić treść utworu gestem i mimiką,

– potrafi zaprezentować się na forum grupy,

– potrafi opowiadać usłyszane utwory.

 

Sierpień

23.08. – 27.08.2021r. i 30.08. – 31.08.2021r.

Temat tygodnia: „Podróż po stolicy naszego kraju”.

 1. Gdzie mieszkamy? Warszawa na mapie.
 2. Legendy Warszawy.
 3. Stare miasto.
 4. Warszawa rekreacyjnie – trakt królewski, bulwary wiślane
 5. Stadion Narodowy.
 6. Warszawskie Zoo.

Cele ogólne:

– zapoznanie dzieci z baśniowym wątkiem powstania nazwy Warszawy, herbem i jej wybranymi zabytkami;

– rozwijanie zainteresowań pięknem naszego kraju;

– rozwijanie umiejętności skupienia uwagi;

– zapoznanie z herbem miasta i niektórymi jego zabytkami na podstawie kolorowych ilustracji i legendy o Warsie i Sawie,

– zapoznanie z legendami stolicy (Wars i Sawa, Bazyliszek, Złota Kaczka),

– zapoznanie z najważniejszymi zabytkami Warszawy,

– zapoznanie z miejscami chętnie odwiedzanymi przez turystów.

 

Cele szczegółowe: Dziecko:

– uważnie słucha opowiadania i wypowiada się na temat jego treści formułując poprawne wypowiedzi pod względem gramatycznym;

– pokazuje na mapie Warszawę, Wisłę, Morze Bałtyckie i góry;

– rozumie znaczenie pojęcia „stolica”;

– zna wygląd herbu miasta Warszawa i niektóre jego zabytki,

– szybko reaguje na określony sygnał;

– starannie wykonuje pracę plastyczną postępując zgodnie z udzielonymi poleceniami;

 

Skip to content