Aktualności

Szanowni Rodzice

Od 29.03 do 18.04.2021r. ograniczone zostanie funkcjonowanie Przedszkola nr 413  w Warszawie.

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 26 marca 2021r. przedszkole będzie świadczyć usługi opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci rodziców którzy:

 1. a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19,
 4. d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. e) wykonują działania ratownicze,
 6. f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 7. g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa   w art. 2 ustawy z  dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

Rodzice  wnioskują do dyrektora przedszkola o objęcie ich dziecka opieką.

    Wnioski należy złożyć w formie  elektronicznej  na adres mailowy: p413@edu.um.warszawa.pl  do piątku 09.04.2021r. do godz. 15:00

Dzieci, które pozostaną w domach będą objęte nauczaniem zdalnym. Szczegółowe informacje otrzymają Państwo od wychowawców  grup. Przypominam, iż rodzicom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Dyrektor Przedszkola nr 413 w Warszawie.

Poniżej Wniosek dla Rodziców spełniających warunki:

Wniosek dla rodziców

Skip to content