Grupa III

Grupa III

Wychowawcy: mgr Bożena Żukowska

Nie jesteśmy już maluchami, można na nas mówić „średniaki”. Fajnie, że znów zobaczymy się w tym samym składzie. Jako maluchy byliśmy grupą rozbrykanych dzieciaków, która uczyła się czynności samoobsługowych oraz musiała zmierzyć się ze smutkiem i płaczem przy rozstaniu z rodzicami, teraz gdy już podrośliśmy czas aby nauczyć się kolejnych nowych i ciekawych rzeczy.

Zagadnienia dydaktyczno - wychowawcze w Grupie III

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc Luty dla grupy III  (dzieci 4- i 5- letnie)

Tematy kompleksowe:

 • Instrumenty – w świecie muzyki.
 • Pod ziemią, pod wodą.
 • W świecie książki.
 • W kinie i teatrze.

Wybrane cele wychowawczo-dydaktyczne (dziecko):

 • Potrafi, nazwać wybrane instrumenty,
 • Umie, dzielić na sylaby nazwy wybranych instrumentów muzycznych,
 • Umie, opowiedzieć o swojej ulubionej, książce,
 • Zna, sylaby solmizacyjne, umie je zaśpiewać – 5 latki,
 • Rozwija umiejętności logicznego myślenia w zabawach dydaktycznych,
 • Zna, zasoby naturalne ziemi,
 • Potrafi, powiedzieć co to jest wulkan i zna jego budowę,
 • Stymuluje swoje zmysły,
 • Wie, jak należy zachowywać się w kinie i teatrze,
 • Czerpie radość ze wspólnej zabawy,
 • Prawidłowo reaguje na sygnał,
 • Wie, jakie są etapy powstawania książki,
 • Rozwija umiejętności fizyczne swojego ciała.

Wybrane działania dzieci:

 • „Zabawy na pięciolinii” – zabawa dydaktyczna,
 • „Skaczące nutki” – wysłuchanie wiersza A. Bober,
 • Wulkan – zapoznanie z wyglądem wulkanu,
 • „Skarga książek – czytanie wiersza Jana Huszcza,
 • Odgadywanie zagadek związanych z tytułami znanych bajek,
 • Wykonanie kolorowych nutek – praca plastyczna.

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne realizowane w grupie III dzieci 4-5 letnich w styczniu 2024r

 

Temat: Nadchodzi nowy rok

 • poznanie wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku i witaniem nowego, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • poznanie czynności wykonywanych w dzień i w nocy, dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dnia i nocy, poznanie litery l, L, poszerzanie słownictwa w języku angielskim, słuchania ze zrozumieniem, ćwiczenie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej, wdrażanie do porządkowania sali po zakończonej zabawie
 • utrwalanie nazw dni tygodnia, kształtowanie pojęcia liczby 7 (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym), doskonalenie umiejętności odwzorowywania, dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dni tygodnia, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, rozbudzanie ciekawości poznawczej
 • zapoznanie z nazwami miesięcy i cyklicznością pór roku, umuzykalnianie, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie
 • poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności, poszerzanie doświadczeń plastycznych, systematyzowanie wiadomości związanych z czasem i jego przemijaniem, zdobywanie nowych wiadomości za pomocą wielu zmysłów, zachęcanie do współpracy podczas wykonywania pracy plastycznej i zabaw

Temat: Sporty zimowe

 • poznanie zasad sportowego zachowania, rozwijanie umiejętności rozpoznawania i określania własnych uczuć, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do zachowania postawy fair play podczas zabaw
 • poznanie litery u, U, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat i słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej, wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa w czasie zjeżdżania na sankach
 • poznanie cyfry 8, zapoznanie z łyżwiarstwem figurowym, kształtowanie pojęcia liczby 8 (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym), doskonalenie umiejętności odwzorowywania, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, ćwiczenie pamięci, rozwijanie logicznego myślenia przez wyciąganie wniosków z przeprowadzonego eksperymentu, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie
 • poznanie wybranych utworów z repertuaru muzyki klasycznej, kształtowanie umiejętności wokalnych, poczucia rytmu, wyobraźni dźwiękowej i ruchowej, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie
 • usystematyzowanie wiadomości związanych ze sportami zimowymi, poznanie historii flagi olimpijskiej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie czułości zmysłu dotyku, zachęcanie do dzielenia się przyborami podczas wykonywania pracy plastycznej

Temat: Dzień Babci i Dzień Dziadka

 • poznanie znaczenia słowa „szacunek” w odniesieniu do osób starszych, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, kształtowanie pozytywnych cech charakteru, rozwijanie tężyzny fizycznej, uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych
 • poznanie litery s, S, poszerzanie słownictwa w języku angielskim, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, słuchania ze zrozumieniem, słuchu fonematycznego, sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, ukazywanie walorów posiadania rodziny, głównie dziadków
 • poznanie cyfry 9, utrwalanie nazw członków rodziny, doskonalenie umiejętności liczenia i odwzorowywania, kształtowanie pojęcia liczby 9 (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym), wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, rozwijanie sprawności manualnej, zachęcanie do udziału w eksperymentach
 • poznanie nowej piosenki, umuzykalnianie, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach muzycznych i językowych
 • poznanie kolejności działań podczas wykonywania laurki ze zdjęciem, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich upodobań i emocji, zdobywanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie czułości zmysłu dotyku, zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami

Temat: Karnawał

 • poznanie zwyczajów karnawałowych w Polsce i na świecie, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie tężyzny fizycznej, rozwijanie empatii, uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka
 • poznanie litery b, B, poszerzanie słownictwa w języku angielskim, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, słuchania ze zrozumieniem, słuchu fonematycznego, sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, wdrażanie do zachowywania ciszy podczas wykonywania wszelkich zadań
 • poznanie cyfry 0, wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego, doskonalenie umiejętności przeliczania, logicznego myślenia, kształtowanie pojęcia liczby 0 (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym), rozwijanie umiejętności odwzorowywania i sprawności manualnej
 • poznanie pojęcia „taniec”, zapoznanie z tradycjami tłustego czwartku, rozwijanie umiejętności łączenia ruchu z muzyką, koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie tężyzny fizycznej, uwrażliwienie na piękno ruchu połączonego z muzyką
 • utrwalenie poznanych wiadomości dotyczących karnawału, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem podczas wykonywania pracy plastycznej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie umiejętności poznawania otaczającego świata za pomocą wielu zmysłów, zachęcanie do udziału we wspólnych zabawach i tańcach podczas imprez przedszkolnych

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne realizowane w grupie III

dzieci 4-5 letnich w grudniu 2023r

 

Temat: Wiadomość z daleka

 • zapoznanie z zawodem listonosza, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w różnych zawodach
 • poznanie różnych sposobów przekazywania wiadomości, poznanie funkcji i wyglądu różnych telefonów (starych i współczesnych), wdrażanie do słuchania utworów literackich, poznanie litery k, K, kształtowanie słuchu fonematycznego i sprawności manualnej
 • utrwalanie pojęć „duży” i „mały”, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności przeliczania
 • poznanie budowy piosenki, zapoznanie z instrumentem dętym – trąbką oraz symbolem Poczty Polskie, kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej
 • poznanie tradycji związanych z mikołajkami

Temat: Zima tuż-tuż

 • poznanie sposobów ochrony przed zimnem i zasad bezpiecznej zabawy, doskonalenie umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania jej nazw, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do dbania o własne zdrowie przez pamiętanie o odpowiednim ubiorze i odpowiedzialnej zabawie
 • zapoznanie z pojęciem szadzi i mgły, poznanie litery r, R, rozwijanie słuchu fonematycznego, wyobraźni i umiejętności wypowiadania się, kształtowanie sprawności manualnej, rozwijanie świadomego odbioru i oceny dzieł sztuki oraz prac kolegów
 • poznanie cyfry 6, kształtowanie pojęcia liczby 6 (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym), poznanie figury geometrycznej – trójkąta, poznanie czynników sprzyjających zjawisku topnienia śniegu, rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków
 • poznanie właściwości śniegu i lodu, rozwijanie sprawności manualnej oraz spostrzegawczości wzrokowej i dotykowej, doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków, budowanie wiary we własne siły

Temat: Przygotowania do świąt

 • poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, doskonalenie umiejętności wypowiadania się i logicznego myślenia, zachęcanie do aktywnego włączania się w przygotowania do świąt
 • poznanie potraw charakterystycznych dla wieczerzy wigilijnej, doskonalenie umiejętności klasyfikacji, rozwijanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie liczenia w zakresie 0–6, rozwijanie wyobraźni, budzenie zainteresowania tradycjami bożonarodzeniowymi i chęci ich kultywowania
 • poznanie piosenki o świątecznej tematyce, rozwijanie poczucia rytmu
 • poznanie wyglądu różnych ozdób choinkowych, rozwijanie sprawności manualnej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastycznych

Temat: Hej, kolęda, kolęda

 • poznanie pojęcia „życzliwość”, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i logicznego myślenia, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do życzliwości wobec siebie nie tylko od święta
 • poznanie postaci Świętego Mikołaja i jego pomocników – elfów, rozwijanie umiejętności koncentracji na słowie czytanym, doskonalenie umiejętności dokonywania analizy słuchowej, doskonalenie sprawności manualnej, wdrażanie do współpracy podczas zabaw dydaktycznych, ruchowych i swobodnych
 • utrwalenie nazw figur geometrycznych, poszerzanie słownictwa z języka angielskiego, wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego, doskonalenie umiejętności liczenia i odwzorowywania, dostrzeganie naprzemienności w tworzeniu rytmu, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie zabaw kierowanych i swobodnych
 • poznanie historii związanych z Bożym Narodzeniem i wybranej kolędy, rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych, rozwijanie tężyzny fizycznej, ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia
 • utrwalanie wiadomości na temat świąt Bożego Narodzenia, ćwiczenie pamięci, dostarczanie wrażeń sensorycznych, rozwijanie motoryki małej i wyobraźni przestrzennej, ukazywanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku

 

 

Dzieci z grupy „Ważki” dekorowały pyszne pierniki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne  realizowane w grupie III,

dzieci 4-5 letnich w listopadzie 2023 roku

 

Temat tygodnia: Mała i duża ojczyzna

 • poznanie pojęć: mała ojczyzna, mapa, wspólnota, poszerzanie słownika czynnego, r
 • rozpoznawanie liter m, M, doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej i głoskowej, rozwijanie sprawności manualnej, kształtowanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości
 • rozpoznawanie cyfry 4, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 4, rozwijanie umiejętności przeliczania, rozwijanie umiejętności współpracy,
 • rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych symboli narodowych, rozwijanie sprawności manualnej, wrażliwości sensorycznej, różnicowanie faktur dotykiem, rozwijanie umiejętności rozumienia sygnałów werbalnych i symboli;

Temat tygodnia: W świecie wyobraźni

 • wprowadzenie pojęcia „wyobraźnia”, doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć słowami, rozwijanie wrażliwości zapachowej, nauka relaksacji, kształtowanie empatii
 • rozpoznawanie litery t, T, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, rozwijanie umiejętności współpracy;
 • rozpoznawanie cyfry 5, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 5, rozwijanie wyobraźni, doskonalenie umiejętności stawiania hipotez i wyciągania wniosków
 • poznanie różnych sposobów ekspresji muzycznej, rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu muzycznego, rozwijanie wyobraźni dźwiękowej, sprawne poruszanie się w przestrzeni, doskonalenie współpracy w parach
 • rozpoznawanie żartów językowych, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, poszerzanie słownictwa, doskonalenie współpracy, ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z wygraną i porażką podczas gier zespołowych

Temat tygodnia: Przygotowania do zimy

 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt leśnych i ich nawyków żywieniowych, poznanie zasad zachowania się w lesie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat i słuchania ze zrozumieniem, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę, budzenie wrażliwości na potrzeby zwierząt;
 • poznanie sposobów, w jakie zwierzęta przygotowują do zimy siebie oraz swoje domy, poznanie litery d, D, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • poszerzanie wiedzy na temat ptaków odlatujących z Polski i pozostających w niej oraz ich zwyczajów żywieniowych, kształtowanie umiejętności określania położenia różnych przedmiotów w przestrzeni,
 • utrwalenie wiadomości na temat przygotowań zwierząt do zimy, kształcenie zmysłów, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, wdrażanie do zgodnego działania;

Temat tygodnia: Nasze ciało

 • utrwalanie nazw części ciała, poznanie zawodu lekarza, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i określania emocji, rozwijanie tężyzny fizyczne, zachęcanie do uważnego obserwowania swojego ciała
 • poznanie podstawowych informacji na temat zmysłów i narządów zmysłów, poznanie litery y, Y, utrwalanie nazw części ciała, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów, wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnych zabaw
 • poznanie zasad utrzymania higieny jamy ustnej, poszerzanie wiedzy na temat przedmiotów służących do utrzymania czystości, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, odwzorowywania, wyciągania wniosków z przeprowadzonego eksperymentu, kształtowanie umiejętności współpracy
 • poznanie nazw różnych aktywności fizycznych, kształcenie słuchu muzycznego, rozwijanie umiejętności wokalnych, sprawności fizycznej, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne
 • poznanie wybranych zasad zdrowego stylu życia, kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych przedmiotów, kształcenie motoryki małej, zachęcanie do odkrywania nowych smaków

 

Temat kompleksowy:  W kinie i w teatrze.

Temat zajęć: Teatr.

Data: 20. 02. 2023r.

Cele:

Poszerzenie wiadomości o Teatrze.

Przebieg zajęć:

 1. Słuchanie wiersza „Teatr” – Wojciecha Próchniewicza.

Siedzę cichutko obok taty, w miękkim fotelu, w ósmym rzędzie

czekam by zgasły roje świateł, i myślę fajnie będzie;

Już ciemno, ściskam dłonie w pięści.

wolno rozsuwa się kurtyna… widzę zamczysko, księżyc w pełni…

tutaj bajka się zaczyna. Wszystko się potem dobrze kończy, oklaski to

nalepszy dowód. A Ja już sobie postanawiam do tego miejsca wrócić znowu.

Zadajemy pytanie: Co to za miejsce?

 1. W teatrze – praca z obrazkiem.

Zachęcam do pokazania dziecku obrazki dotyczące miejsca jakim jest Teatr.

Odwoływanie się do doświadczeń dzieci, zachęcanie do swobodnych wypowiedzi, przywoływanie wspomnień, próby fantazjowania, , wywoływanie przeżyć emocjonalnych i estetycznych.

Rozmowa dotycząca teatru, swobodne wypowiedzi odwołujące się do doświadczeń:

zapoznanie z pojęciami: aktor, scena, widownia, kurtyna, kulisy, spektakl.

 1. Zabawa ruchowa pt.: „Jestem aktorem w krainie emocji” – naśladujemy zachowanie aktora na scenie: ruch całego ciała, gesty i mimika twarzy, sposób wypowiadania roli, posługiwania się rekwizytami, śpiew i taniec na podstawie opowieści ruchowej.
 2. Rodzaje teatrów.

Zapoznanie dzieci z różnymi nazwami w zależności od rodzaju teatru.

– żywego aktora

– teatr lalkowy

– pantomimy

– cieni.

Rozmowa na temat skojarzeń, z poszczególnymi rodzajami teatru.

https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0

https://www.youtube.com/watch?v=EzCWzeIYJZY&ab

 

Temat kompleksowy: W świecie książek.

Temat zajęć: „Jak powstaje papier na książkę?”

Data: 17.02.2023r

Cele:

Utrwalenie wiedzy na temat książek,

Kształtowanie zachowań proekologicznych,

Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego

Przebieg zajęć:

 • Tajemnice drzewa – W miarę możliwości pokazujemy dziecku ilustrację drzewa. Zachęcamy dziecko do rozmowy na temat drzew (drzewo jako mieszkanie zwierząt, schronienie przed słońcem, drzewo żywiciel – dające owoce, itp.). Następnie czytamy opowiadanie:

 

Drzewa w lasach spełniają jeszcze jedną bardzo ważną rolę. To dzięki nim w przedszkolu i w domu możemy rysować obrazki na kartkach, czytać i oglądać ulubione książki i komiksy, składać samoloty z papieru i układać puzzle! Otóż papier, który jest do tego potrzebny produkuje się właśnie z drzew, a dokładnie z drewna. Kiedy drzewo jest już wystarczająco duże, drwale ścinają je ponad korzeniami (możemy pokazać dziecku tę część drzewa). Następnie odcinają wszystkie gałęzie (możemy pokazać dziecku gałęzie wraz z liśćmi) i same pnie drzew przewożą do fabryki papieru czyli papierni. Tutaj w fabryce ściąga się korę i takie drewno sieka się na drobne kawałki. Powstaje masa, do której się różne składniki: min: barwnik, który decyduje jaki papier będzie miał kolor. To wszystko jest mieszane w bardzo dużym naczyniu, które nazywamy kadzią. Taka masa papiernicza jest następnie rozkładana na olbrzymich sitach, gdzie schnie i jest rozwałkowywana. Gotowy papier zwijany jest w duże bele. Takie bele można pociąć na arkusze papieru.

 

Po wysłuchaniu opowiadania dziecko odpowiada na pytania:

Jak wygląda drzewo? Kto ścina drzewo w lesie? Gdzie przewożone są pnie? Co się dzieje z drewnem w papierni?

 • Co potrafi papier? – zabawa manipulacyjna. Do tej zabawy można wykorzystać niepotrzebne już kartki papieru lub stare gazety. Dziecko próbuje znaleźć odpowiedź na pytania rodzica i przetestować swoje pomysły:
 • Co zrobić, żeby kartkę papieru dorzucić do linii? (wyznaczonej za pomocą taśmy);
 • Co zrobić, żeby kartka papieru przecisnęła się przez wąską szczelinę? (np.: mały otwór wielkości guzika wycięty w wieczku od pudełka);
 • Jakie dźwięki można tworzyć za pomocą papieru?
 • Co może zastąpić kartka papieru? (np.: złożona w harmonijkę imituje wachlarz).
 • Papiernia – zabawa relaksacyjna. Recytacja wiersz z prezentacją odpowiednich ruchów wykonując dziecku masażyk.

Wczesnym rankiem idź do lasu

(palce wskazujące na przemian „spacerują” po plecach dziecka).

Drwal tam drzewa tnie

(krawędzią dłoni delikatnie kreślimy linię w poprzek pleców)

Potem wielką ciężarówką do papierni jadą pnie.

( pięść jednej dłoni przesuwa się wzdłuż pleców).

Duży kawał drewna weź i długo nie czekaj,

(chwytamy za ramiona dziecka)

Na drobne kawałki porządnie go posiekaj.

(krawędzie obu dłoni delikatnie stukają po plecach – od góry do dołu i z powrotem)

Dodaj barwnik jaki chcesz, jeszcze klej i woda

(delikatnie dotykamy szyi, a następnie jednego i drugiego ucha)

W wielkiej kadzi to wymieszaj i masa gotowa.

(palcem wskazującym kreślimy koło na plecach)

Teraz trudne jest zadanie, lecz się nie poddawaj,

Na podłużnych sitach tę masę rozkładaj.

(palce obydwu dłoni przesuwamy do góry do dołu pleców).

Dużo cierpliwości teraz potrzebujesz,

Masa schnie, a ty ją dzielnie po trochu wałkujesz.

(całą powierzchnią obu dłoni gładzimy plecy od góry do dołu)

Kiedy papier już gotowy, zwiń go w wielkie bele,

Taki papier co dzień ma zastosowań wiele.

(„masażysta” delikatnie turla dziecko po dywanie).

 • Na zakończenie zajęć zachęcam do nauki piosenki z języka angielskiego

Link do piosenki poniżej

Słownictwo: library – biblioteka, book – książka.

 

Temat kompleksowy: W świecie książek.

Temat dnia: Jak powstaje książka?

Data: 16.02.2023r

Cele zajęć:

Doskonalenie myślenia przyczynowo – skutkowego, utrwalenie wiedzy  na temat  funkcjonowania księgarni

 

Przebieg zajęć:

 • Zanim książka trafi do naszych rąk” – odgadywanie zagadek o zawodach związanych z powstawaniem książki.

Choć nie ma zamka ani kluczyka,

Często otwierasz ją i zamykasz

W swym wnętrzu wiele tajemnic mieści,

Wierszyków, bajek i opowieści. (książka).

A oto zagadka książkowa, 10 liter ma to słowo,

A na końcu jest w nim „teka”,

Książka tam na Ciebie czeka. (Biblioteka)

Pisze książki i wierszyki

Bajki, baśnie i legendy.

Swoje myśli nam napisze

Byśmy w książce je znaleźli. (pisarz)

W jego pracy są maszyny,

Które kartki łączą w całość

By powstała kolorowa, książka nasza ta jedyna. (wydawca)

Ma komputer, ma też kredki

Kreśli kropki, kółka kreski

I rysuje nam wspaniałe

Krasnoludki duże, małe

Które w książce oglądamy. (ilustrator).

 • Jak powstaje książka? – wysłuchanie opowiadania Magdaleny Tokarczyk

Dzisiaj się dowiemy  jak książki powstają i jaką drogę do nas przemierzają. Gdy pisarz ma już pomysł na książkę, to jest już dobry początek. Wszystko dokładnie zapisuje, a w jego rękopisie znajdziemy wiele notatek. Potem wystarczy dokładnie pomysł na komputerze przepisać. Ale na tym nie koniec, musicie jeszcze dalej mnie posłuchać…. Całymi godzinami, dniami a czasem miesiącami dzieło swe pisarz dopracowuje, a gdy jest już gotowe wydawcy go prezentuje. W wydawnictwie dużo pracy zatem mają, bo książkę pisarza dokładnie przeglądają, sprawdzają…. Recenzent poprawki nanosi sprawnie, a ilustratorzy obrazki do książki rysują ładnie. Gdy książka jest już gotowa, pora na drukowanie. W wielkiej drukarni maszyny rozpoczynają drukowanie i tak tysiące książek powstanie. Które do księgarni pozostanie wydawcy już rozesłanie. W księgarni możemy książkę zakupić a w bibliotece możemy ją wypożyczyć. Lecz gdy ją już przeczytamy, to w kąt nie rzucamy, ale na półkę ładnie odkładamy.

 • „Mała czy duża”? – Do tej zabawy będziemy potrzebować kilku książek w różnych rozmiarach. Zadaniem dzieci jest ich układanie od największej do najmniejszej i odwrotnie lub od najcieńszej do najgrubszej.
 • „Z książką na głowie” zabawa ruchowa. Do tej zabawy rekomenduję wykorzystanie jakiejś starej książki lub zeszytu dziecko kładzie książkę (lub zeszyt) na głowie. Stara się utrzymywać w tej pozycji podczas wykonywania kolejnych poleceń rodzica: Obróć się, Tańcz, Chodzimy bokiem, Kucamy, Chodzimy do tyłu itp. Zadanie możemy powtórzyć kilka razy.
 • Mole książkowe – Przeboje Kulfona i Moniki” – zachęcam do wspólnej nauki i śpiewania tej sympatycznej piosenki.
 • Tworzę własną książeczkę” – zachęcam do tego, aby dziecko zrobiło swoją własną książeczkę. Jak zrobić własną książeczkę? Potrzebne będą: Strona tytułowa (poniżej w pliku PDF do wydruku), nożyczki, wstążkę, kredki.

Krok 1. Na początek należy wydrukować dziecku stronę tytułową oraz dajemy dziecku kilka dodatkowych białych kartek. Należy je położyć na odwróconą stronę tytułową, następnie złożyć na pół. Wycinamy zaznaczone fragmenty „po kropeczkach” po środku „strony tytułowej”. Teraz należy związać książeczkę tak, by się nie rozpadała. Robimy to w następujący sposób:

– rozkładamy książeczkę a następnie przez środkową dziurkę przekładamy wstążkę wzdłuż przerywanej linii na samą górę wkładamy do środka. Następnie środkową dziurkę przekładamy wstążką na grzbiet książeczki i zawiązujemy na kokardkę, tak by złapać dodatkowo ten kawałek wstążki, które idzie wzdłuż przerywanej linii. Teraz dziecko może wykonać ilustracje do swojej książeczki. Poniżej zamieszczam zdjęcia kolejnych kroków.

 

Temat kompleksowy: W świecie książek.

Temat zajęć: Ulubione książki.

Data: 15.02.2023r

Cele:

rozwijanie umiejętności autoprezentacji, poszerzenie wiedzy na temat książek,

Przebieg zajęć:

 • Rodzaje książek wprowadzenie klasyfikacji ze względu na rodzaj, rozkładamy na podłodze stos książek różnego rodzaju (różne rodzaje i tematyka np.: książki kucharskie, atlasy, albumy, przewodniki, słowniki, książki dla dzieci z obrazkami, bez obrazków, wiersza, proza) jedna na drugiej, tak by nie było widać okładek. Dziecko wybiera sobie książkę i opisuje jak wygląda wybrana przez nie książka: Co ma na okładce?, Jaki ma tytuł? (jeśli dziecko potrafi go przeczytać), Co zawiera w środku? O czym jest?. Następnie wyjaśniamy, że książki mogą się różnić wyglądem, tematem, rodzajem, budową, sposobem zapisu czy przeznaczeniem.
 • „Książka” – zajęcia tematyczne.

Rodzic omawia z dzieckiem etapy powstawania książki:

Autor – w jego głowie pojawia się pomysł na książkę, który postanawia spisać

Wydawnictwo, wydawca – redaktorzy opracowują, sprawdzają, dopracowują     tekst stworzony przez autora

ilustrator- tworzy ilustracje do książki,

drukarnia, drukarz – drukarz drukuje to, co zostało przygotowane w      wydwanictwie,

Księgarnia – sklep, do którego książki trafiają po wydrukowaniu; może być        stacjonarna lub internetowa,

            czytelnik – ten, kto czyta książkę,

Dziecko może policzyć ile etapów powstawania książki zostało wyróżnione. Czy któryś z etapów jest ważniejszy od innych? Dążymy do odpowiedzi, że nie   bo każdy jest niezbędny. Tylko jeśli wszyscy będą pracować razem, mogą  stworzyć ciekawe dzieło.

 • Quiz – rozpoznawanie zdań prawdziwych i fałszywych. Czytamy zdania na temat budowy książek a dziecko mówi TAK lub NIE. Przykładowe zdania:

– Okładka to zewnętrzna część książki.

– Autor to osoba, która napisała książkę.

– Każda książka ma 5 stron.

– Spis treści to miejsce, gdzie jest umieszczone nazwisko autora.

– Ilustracja to rysunek w książce.

– Ilustracje zawsze muszą być kolorowe.

– Grzbiet książki to inna nazwa pierwszej strony.

– Spis treści pozwala zobaczyć, co zawiera książka i na których stronach

– Okładka jest w środku książki.

 1. „Dlaczego lubimy książki?” – zachęcanie dzieci do wypowiedzi na temat zalet książki: Np.: Dzięki książkom poznajemy ciekawe historie i postaci. Uczymy się nowych słów. Uczymy się wyrażać myśli i rozumieć innych. Zadajemy dziecku pytania: Lubisz, kiedy ktoś czyta ci książki? Jakie są Twoje ulubione książki?
 2. Zabawa ruchowa „Książki”

Dziecko zajmuje dowolne miejsce na dywanie. Leży na boku. Na hasło „Książki się otwierają” przechodzi do leżenia na wznak, wyciąga na boki wyprostowane ręce i nogi. Na hasło „Książki się zamykają” – powracają do pozycji wyjściowej. Leżenia na bokach nogi podkurczone. „Książki stoją na regale” – dziecko przechodzi do stania na baczność.

 1. Na zakończenie proponuję – ćwiczenia logopedyczne. Zamienimy dosłownie na chwilę nasze buzi na w książki. Ciekawy jesteś jak? Zobacz:

– „otwieranie i zamykanie książki” dziecko otwiera i zamyka buzie.

– „przekładanie kartek w książce”  – dziecko przesuwa czubek języka z jednego kącika ust do drugiego.

Temat kompleksowy: W świecie książek.

Temat zajęć: W księgarni i bibliotece.

Data: 14.02.2023r.

Cele:

utrwalenie wiedzy na temat funkcjonowania księgarni, biblioteki i czytelni oraz właściwych zachowań podczas pobytu  w bibliotece.

Przebieg zajęć:

 • „Jak wyglądają książki” – dziecko podaje różne określenia książek, ich wyglądu, materiału. Gdy dziecko poda swoje pomysły możemy zaprezentować dziecku książki materiałowe, plastikowe, e-booki, audiobooki. Polecam: Bajki czytane przez aktorów dostępne są na stronie Narodowego Instytutu Audiowizualnego (ninateka.pl, zakładka: Literatura – Słuchowiska – Bajka).
 • Rozmowa z dziećmi o bibliotece (np.: Co to jest biblioteka?, Czym różni się od księgarni? Jak należy się zachować w bibliotece?.
 • Czytanie przez rodzica wiersza pt: „Skarga książki” Jana Huszcza

„Skarga książki”

Jestem książką z dużej szafy.

Wszyscy mówią, żem ciekawa,

więc mnie ciągle ktoś pożycza

lecz nie cieszy mnie ta sława.

Miałam papier bielusieńki,

Ślady na nim Florka ręki.

Pozginał Jaś mi rogi,

Julek na mnie kładł pierogi.

Krzyś ze swym zwyczajem zgodnie,

Trzymał mnie aż trzy tygodnie.

Narysował na okładce

Staś diabełka, małpkę w klatce.

Anka, Władka siostra mała,

Ta mi kartki dwie wyrwała.

Cóż mi z tego, żem ciekawa,

Dłużej żyć tak nie potrafię.

Nie będziecie mnie szanować

To się na klucz zamknę w szafie.

Rozmowa z dzieckiem na temat wiersza: Jak trzeba traktować książki, zwłaszcza te pożyczone z biblioteki?, Jakie są twoje ulubione tytuły książek? Co dzieci w wierszu robiły książce, na co książka się skarżyła?

 • Czytanie dziecku zagadek związanych z tytułami bajek i wierszyków dla dzieci.

Idzie przez las w czerwonym płaszczyku i niesie dla babci jedzenie w koszyku (Czerwony Kapturek)

Stoi na stacji, ciężka, ogromna i pot z niej spływa (lokomotywa)

W kącie stała i tam też się przechwalała (Samochwała).

W chatce krasnoludków mieszka prześliczna królewna (Śnieżka)

Jaka to dziewczynka ma roboty wiele, a na pięknym balu gubi pantofelek (Kopciuszek).

W kwiatku tulipana śpi mała dzieweczka, wszystkie dzieci wiedzą, że to … (Calineczka).

Chociaż na wielu poduszkach spała to i tak wstała cała obolała. (Księżniczka na ziarnku grochu)

Buty nosi, choć to nie człowiek, co to za zwierzak, kto mi odpowie? (Kot w butach)

Gdy się urodziło szare, brzydkie było. W pięknego łabędzia się później zmieniło (Brzydkie kaczątko).

Zjedli Babie Jadze chatkę z piernika, znacie tę dziewczynkę i tego chłopczyka?

(Jaś i Małgosi).

Chłopiec z drewna wystrugany, cóż to za kłamczuszek znany? (Pinokio)

Pół kobieta i pół ryba.

Któż to jest, powiecie chyba? (Syrenka)

 • „Książka” – słuchanie wiersza A. Edyk-Psut i rozmowa na temat jego treści.

„Książka” – A. Edyk- Psut

Każda ładną ma okładkę, oraz dużo, dużo kartek

Rzędy liter, ilustracje, albo ważne informacje.

A nie którzy mają zwyczaj, że je chodzą wypożyczać. Gdzie?

Tam, gdzie ich mnóstwo czeka, są na półkach w bibliotekach?

Rodzic pyta dziecko?

– co charakteryzuje książki?, Skąd możemy wziąć książki? W jakich innych       miejscach możemy spotkać książkę? Zachęcam po odpowiedzi dzieci do          usystematyzowania tej wiedzy: Księgarnia to miejsce, w którym można kupić  książkę, biblioteka to miejsce, w którym można wypożyczyć książkę, czytelnia to     miejsce, w którym można poczytać książkę.

Zachęcam do wykonania kart pracy dotyczących tematu: W świecie książek.

 • Na zakończenie zachęcam, aby dziecko wykonało swoją własną zakładkę do swojej ulubionej książki.

Temat Kompleksowy: W świecie książek.

Temat zajęć: Dbamy o książki.

Data: 13.02.2023r.

Cele zajęć:

Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych

Kształtowanie nawyku czytania książek.

Przebieg zajęć:

 • „Niewidzialna zagadka” – zachęcam do rozbudzenia dziecięcej wyobraźni. Prosimy dziecko, aby zamknęło oczy i powiedziało co słyszy. Bierzemy książkę i przekładamy jej kartki. Dziecko wysuwa propozycję tego co to może być. Możemy włożyć kilka książek do materiałowej torby i poprosić dziecko by odgadło za pomocą dotyku co jest w środku.
 • „Mapa myśli” – ćwiczenie na budowanie wypowiedzi. Zachęcam do zadawania dziecku pytań: Co to jest książka? Z czego jest zbudowana? Jakie mogą być książki? O czym mogą być? Itp.
 • „Książka” – wysłuchanie wiersza Anny Kamieńskiej pod tym samym tytułem i rozmowa na temat treści utworu.

„Książka” – Anna Kamieńska

Czemu książka stoi niema?

Może o czym mówić nie ma?

Jej literek czarne rządki

Smutne jak jesienne grządki.

Czemu, taka nudna, pusta,

Jakby jej zamknięto usta?

Aż tu nagle, moja miła,

Niema książka przemówiła.

I gadała i śpiewała,

Czego nie opowiadała!

O przygodach, awanturach,

Ptakach, kwiatach, morzach, górach.

Gdzie to wszystko w niej mieszkało?

Jak to wszystko w niej drzemało?

Chyba nie ma o co pytać:

Nauczyliśmy się czytać.

Po przeczytaniu wiersza zachęcam do zadania dziecku pytań: Czemu początkowo książka była smutna? Czy miała kolorowe obrazki? Dlaczego nagle zaczęła być ciekawa dla osoby mówiącej w wierszu? Co się zmieniło?

 

 • Blok zajęć o emocjach – Wstyd. „Wstyd” – zabawa ćwicząca słuch fonemowy. Rodzic zadaje dziecku pytania: „Co słyszysz na początku wyrazu „wypożyczać”?, Co słyszysz na początku wyrazu „stolik”?,  „Co słyszysz na końcu słowa „grzbiet”?, Co słyszysz na końcu słowa „grzeczny”?, „Co słyszysz na początku słowa „druk?” Rodzic na kartce zapisuje odpowiedzi i w ten sposób powstaje słowo WSTYD.
 • „Ale wstyd” – słuchanie i analiza treści wiersza Dominiki Niemiec.

„Ale wstyd”

Dnia pewnego ciepła zielona wiosną

Mała Ania patrzyła jak kwiatki rosną.

A że chciała narysować sobie takie ładne kwiatki,

Umieściła je na książce, na środku okładki.

Wiem, powiecie, że Ania książkę tak zniszczyła,

Ale jeszcze ta historia wcale się nie skończyła.

Ale wstyd!

Siostra Ani, gdy tylko spostrzegła jej poczynania,

Zaczęła szukać jakiegoś rozwiązania.

Chciała książkę wyszorować szczoteczką i wodą.

Może one na ten kłopot coś pomóc tu mogą?

Ale zamiast się poprawić, wszystko się pogorszyło,

Bo książce to pranie wcale nie posłużyło.

Ale wstyd!

Mama gdy zobaczyła poczynania córek,

Za zniszczenia książki dała im porządną burę.

Bo się okazało, że książka nie należy do dzieci,

A jedynie ktoś im tę książkę do poczytania polecił.

I mama z biblioteki ja wypożyczyła.

A to bardzo ważna kwestia w tym momencie była.

Ale wstyd!

Przecież książki nawet pomazanej nie można wyrzucić.

Trzeba będzie ją do biblioteki jak należycie zwrócić.

I wyjaśnić przyczynę jej stanu fatalnego,

Jej pogięcia i pomięcia, obrazka nieoczekiwanego.

I książkę odkupić lub zapłacić karę.

Nikt się w takiej sytuacji nie czuje doskonale.

Ale wstyd!

Szybko do biblioteki poszła z córkami mama.

W bibliotece jak zawsze siedziała Pani ta sama.

Przywitała wszystkich i już książkę ogląda.

Badawczo się przygląda książce, dziewczynkom się przygląda.

– I co, żeście tutaj, łobuziaki uczyniły?

– Przepraszamy, trochę żeśmy książkę uszkodziły.

Ale wstyd!

– No cóż, musicie teraz naprawić swe zachowanie.

Zaraz wymyśle dla Was jakieś zadanie.

Pomóżcie mi poukładać stos książek na półki,

A wtedy wybaczymy Wam te wyczyny te bzdurki.

Dziewczynki zabrały się do pracy ku uciesze mamy.

– Jak dbać i szanować książki, teraz zapamiętamy .

A gdzie wstyd? Już minął, znikł!

Po przeczytaniu wiersza zadajemy dziecku pytania: Czego dotyczył wiersz? Co stało się z książką? Kto ją zniszczył? Czy takie zachowanie było właściwe? Skąd dziewczynki miały książkę? Co musiały zrobić po tym jak zniszczyły książkę? Co czuły dziewczynki kiedy oddawały książkę do biblioteki? Czy to, co czuły minęło? Czy wy też kiedyś wstydziliście się z jakiegoś powodu ? w jakiej to było sytuacji? Czy to było przyjemne uczucie? Jak czuliście się gdy wstyd minął?

 • Kodeks czytelnika – zabawa tematyczna – dziecko opowiada o tym, jak należy dbać o książki. Rodzic zapisuje pomysły na bristolu w formie mapy myśli wokół narysowanej książki. Dziecko może dorysować symbole obok zdań napisanych przez rodzica np.: ( Gdy bierzemy książkę zawsze mamy czyste ręce. Kiedy zgłodniejemy podczas czytania, odkładamy książkę i dopiero wtedy sięgamy po jedzenie. Kiedy czytamy na dworze dbamy o to żeby książka nie leżała na trawie lub ziemie. Uważnie zamykamy żeby jej nie pognieść. miejsce, w którym skończyliśmy czytać zaznaczamy zakładką.

 

hdr

smart

smart

smart

smart

smart

smart

Kalendarz wydarzeń

czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skip to content