Grupa II

Grupa II

Wychowawcy: mgr Anna Kożuchowska

Nasza grupa liczy 25 dzieci w wieku 3 i 4 lat (10 dziewczynek i 15 chłopców). Jest to wiek charakteryzujący się dużą ciekawością świata oraz potrzebą ruchu, którym to potrzebom staramy się sprostać. Razem dobrze się bawimy, eksperymentujemy, tworzymy, a przy tym uczymy współpracy i wzajemnego szacunku.

Zagadnienia dydaktyczno - wychowawcze w Grupie II

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze realizowane w grupie II „Pszczółki” dzieci trzy-czteroletnie w maju 2024 roku

Tematy kompleksowe:

 1. Majowe święta
 2. Od pomysłu aż po dach
 3. Święto Rodziny
 4. Jak powstaje…?
 • poznanie nazw i wyglądu symboli narodowych,
 • zapoznanie z mapą Polski,
 • kształtowanie poczucia przynależności do narodu, rozbudzenie postawy patriotyczne,
 • rozpoznawanie, identyfikowanie i podawanie nazw określonych symboli narodowych,
 • poznanie wybranych miast i stolicy Polski,
 • doskonalenie umiejętności odtwarzania i kontynuowania rytmów,
 • kształtowanie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności,
 • rozbudzanie zainteresowania przeprowadzaniem prostych eksperymentów przyrodniczych,
 • zapoznanie z wybranymi strojami regionalnymi i tańcami ludowymi,
 • uwrażliwienie na różnorodność muzyczną poszczególnych regionów Polski,
 • budzenie przywiązania i szacunku do ojczyzny,
 • poznanie nazw wybranych państw europejskich,
 • utrwalenie wiadomości na temat Unii Europejskiej,
 • utrwalenie wyglądu flagi Polski i flagi UE oraz hymnu Polski i hymnu UE,
 • poznanie różnych typów budynków, kształtowanie umiejętności klasyfikowania domów ze względu na pełnioną funkcję i budowniczych,
 • poznanie rodzajów domów i zawodów osób zajmujących się budowaniem,
 • nabywanie umiejętności wyciągania i formułowania wniosków,
 • doskonalenie umiejętności dokonywania analizy sylabowej,
 • poznanie nazw domów budowanych przez zwierzęta,
 • doskonalenie umiejętności matematycznych: klasyfikowania, przeliczania, rozróżniania figur geometrycznych,
 • poznanie nazw materiałów budowlanych,
 • utrwalanie wiedzy dotyczącej budowy domów w świecie ludzi i zwierząt,
 • doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych, rozwijanie kreatywności, stymulacja zmysłów,
 • utrwalanie nazw emocji, rozwijanie świadomości, że emocje są nieodłącznym elementem życia, rozwijanie postawy szacunku i życzliwości wobec najbliższych,
 • utrwalanie znajomości nazw członków rodziny, uświadomienie wartości rodziny,
 • poznanie piosenki tematycznej, budzenie wrażliwości muzycznej, rozwijanie sprawności ruchowej i refleksu, doskonalenie umiejętności dramowych,
 • utrwalenie wiedzy o relacjach między członkami rodziny,
 • ukazywanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku,
 • zapoznanie z etapami robienia zakupów,
 • kształtowanie wiedzy na temat zależności między pracą a wynagrodzeniem,
 • wzbogacanie wiedzy dotyczącej rodzajów zawodów,
 • ćwiczenie umiejętności zachowania się w miejscach publicznych typu sklep,
 • poznanie procesu powstania wełnianych ubrań,
 • poznanie znaczenia wyrazu nabiał oraz etapów jego wytwarzania,
 • poznanie nazw instrumentów i sposobów wydobywania z nich dźwięków,
 • wzbogacanie słownika czynnego o terminy związane z muzyką,
 • poznanie etapów powstania ciasta i nazw produktów potrzebnych do jego przygotowania,
 • rozwijanie zmysłu węchu i dotyku,
 • kształtowanie aktywnej postawy badawczej.

 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze realizowane w grupie II „Pszczółki” dzieci trzy-czteroletnie w kwietniu 2024 roku

Tematy kompleksowe:

 1. W świecie książek
 2. Na wiosennej łące
 3. Dbamy o naszą planetę
 4. Kto nam pomoże?
 • stymulowanie w zakresie integracji sensorycznej
 • zapoznanie z zasadami prawidłowego korzystania z książek i z biblioteki
 • kształtowanie nawyku odkładania książek na półkę i szanowania ich
 • utrwalenie wiedzy na temat księgarni i biblioteki
 • kształtowanie umiejętności właściwego korzystania z biblioteki i zachowania w księgarni
 • doskonalenie rozumienia cech wielkościowych
 • zapoznanie z procesem tworzenia książki
 • kształtowanie postawy gotowej do poznawania nowych zawodów
 • uświadomienie wartości pracy każdego człowieka w procesie tworzenia książki
 • poznanie nowej piosenki, rozwijanie słuchu, doskonalenie umiejętności autoprezentacji
 • utrwalenie wiedzy na temat książek
 • poznanie właściwości papieru
 • trening integracji sensorycznej, stymulowanie zmysłów
 • utrwalenie wiedzy na temat książek
 • poznanie właściwości papieru
 • poznanie pojęć globus, ekolog, ekologia
 • kształtowanie zachowań proekologicznych
 • budowanie poczucia odpowiedzialności za dobro planety
 • wprowadzenie pojęć: kompost, wysypisko, sortownia śmieci, poznanie podstawowych zasad dotyczących segregacji śmieci, kształtowanie praktycznej umiejętności segregowania śmieci
 • nabycie wiedzy o odnawialnych źródłach energii
 • kształtowanie postawy przyjaznej przyrodzie
 • zapoznanie ze sposobami oszczędzania wody
 • kształtowanie nawyku oszczędzania wody i postawy proekologicznej
 • wdrażanie do poczucia odpowiedzialności za stan wód Ziemi
 • wprowadzenie pojęcia recykling i zapoznanie z jego symbolem
 • poznanie wyglądu i nazw wiosennych kwiatów
 • wzbogacenie zasobu słownictwa o pojęcie (rośliny) pod ochroną
 • zapoznanie z wyglądem i nazwami zwierząt (w tym owadów) żyjących na łące
 • poznawanie nazw i sposobu użycia przyrządów służących do dokonywania pomiaru
 • nabywanie umiejętności określania odległości za pomocą wyrażeń bliżej, dalej
 • ćwiczenie prawidłowego posługiwania się pojęciami wysoko, nisko
 • rozwijanie umiejętności określania położenia przedmiotów w stosunku do innych przedmiotów
 • nabywanie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzanych eksperymentów przyrodniczych
 • czerpanie satysfakcji estetycznej ze środowiska przyrodniczego
 • utrwalenie wiedzy na temat mieszkańców łąki
 • zapoznanie z sytuacjami wymagającymi interwencji służb ratunkowych
 • poznanie nazw zawodów z zakresu służb ratunkowych i numeru alarmowego 112
 • poznawanie zadań policjantów
 • poszerzenie i utrwalenie wiadomości na temat pracy strażaka
 • zdobycie informacji o pracy lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych
 • nauka rozpoznawania sytuacji, w których wzywa się pogotowie, ćwiczenie umiejętności wzywania pomocy
 • kształtowanie umiejętności zachowania się w czasie choroby i korzystania z apteczki
 • utrwalanie znajomości numerów alarmowych i sytuacji, w których ich użycie jest niezbędne
 • poszerzenie wiedzy na temat służb ratunkowych

 

 

Pierwsze słoneczko na placu nas przywitało, wesołe dzieci do zabawy zapraszało.

                                 

                       

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze realizowane w grupie II „Pszczółki” dzieci trzy-czteroletnie w marcu 2024 roku

Tematy kompleksowe:

 1. W kinie i w teatrze
 2. Przebudzenie po zimie
 3. W wiosennym ogrodzie
 4. Od kurnika do świątecznego koszyka
 • wprowadzenie pojęć: kino i teatr
 • kształtowanie postawy otwartej i gotowej do uczestnictwa w kulturze
 • propagowanie właściwych zachowań w kinie i w teatrze
 • zapoznanie z nazwami zawodów teatralnych (aktor, reżyser, scenograf)
 • doskonalenie umiejętności poruszania się po planszy do kodowania, przeliczania kroków i stosowania wyrażeń: do góry, obrót, w bok
 • zapoznanie z ideą starego kina
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni
 • zapoznanie z określeniem ubierać się na cebulkę
 • poszerzenie wiedzy na temat zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną
 • kształtowanie umiejętności dostosowywania stroju do pogody
 • poznawanie atrybutów wiosennej pogody
 • poznanie przysłowia „W marcu jak w garncu”
 • poznanie gatunków i odgłosów ptaków przylatujących wiosną
 • zapoznanie się z kolorami tęczy
 • kształtowanie świadomości obecności różnych zjawisk atmosferycznych, nabywanie umiejętności odczytywania informacji w formie prostych obrazków
 • uwrażliwianie na siłę i nieprzewidywalność przyrody
 • poznawanie sposobu prowadzenia obserwacji przyrodniczych (w postaci kalendarza pogody) doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności zbiorów
 • trening integracji sensorycznej, stymulowanie zmysłów
 • poznanie etapów prac wykonywanych wiosną w ogrodzie
 • poznanie nazw sprzętów ogrodniczych i ich zastosowań
 • wdrażanie do szacunku wobec przyrody i pracy ludzi
 • poznanie nazw wiosennych kwiatów oraz warunków niezbędnych do ich wzrostu
 • nabywanie wiedzy o sposobie siania i sadzenia kwiatów
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za wzrost posadzonej rośliny
 • poznanie wybranych tradycji związanych z Wielkanocą
 • rozwijanie wiedzy na temat działania gospodarstwa wiejskiego, pracy gospodarza (rolnika)
 •  utrwalenie nazw zwierząt hodowlanych i budynków będących częścią gospodarstwa
 •  rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zwierzęta hodowlane
 • poznanie i utrwalenie nazw młodych zwierząt hodowlanych oraz dorosłych zwierząt żeńskich
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności wynikającej z posiadania zwierząt
 • poznanie nazw członków ptasich rodzin
 • poznanie tradycji wielkanocnych, wdrażanie do rozumienia wartości, jakie niesie kultywowanie tradycji
 • kształtowanie postawy otwartości na różne kultury i religie
 • zachęcanie do kultywowania tradycji wielkanocnych

 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze realizowane w grupie II „Pszczółki” dzieci trzy-czteroletnie w lutym 2024 roku

Tematy kompleksowe:

 1. Wszystko jest muzyką
 2. Pod ziemią, pod wodą
 3. W kosmosie
 4. Prehistoryczny świat
 • poznanie nazw instrumentów
 • rozwijanie umiejętności naśladowania odgłosów
 • kształtowanie wrażliwości na dźwięki
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • utrwalenie znajomości zasad efektywnej komunikacji
 • budowanie postawy zaufania wobec rówieśników
 • poznanie pojęć dyrygent, orkiestra batuta oraz nazw instrumentów rozwijanie aparatu mowy
 • kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się
 • zapoznanie z zasadami obowiązującymi widzów i muzyków podczas organizacji koncertu
 • wdrażanie do występów publicznych
 • poznawanie brzmienia różnych instrumentów
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej poprzez uczestnictwo w prostych eksperymentach
 • doskonalenie umiejętności układania i kontynuowania rytmów
 • kształtowanie umiejętności deszyfrowania kodów
 • zachęcanie do zgodnej współpracy w parach i grupach
 • zapoznanie z piosenką z repertuaru dziecięcego
 • rozpoznawanie nastroju utworu
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, określania i wyrażania emocji, kształtowanie wrażliwości muzycznej
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej poprzez rozpoznawanie odgłosów zwierząt
 • rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych
 • rozwijanie zmysłów, wdrażanie do podejmowania samodzielnych działań, zachęcanie do wyrażania ekspresji artystycznej
 • kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami związanymi z oczekiwaniem na swoją kolej
 • zapoznanie dzieci z naturalnymi zasobami Ziemi
 • zapoznanie dzieci z bogactwem życia pod wodą
 • wprowadzenie pojęć: staw, jezioro, rzeka, morze, ocean, akwarium
 • kształtowanie umiejętności pracy z tekstem
 • zapoznanie ze złożami oraz miejscem ich wydobywania
 • wprowadzenie pojęcia kopalnia
 • doskonalenie umiejętności przeliczania
 • zapoznanie dzieci z naturalnymi dźwiękami Ziemi
 • ćwiczenie orientacji w przestrzeni i wyobraźni ruchowej
 • doskonalenie motoryki w pozycji leżącej
 • pobudzanie do aktywności muzyczno- -ruchowej
 • zapoznanie dzieci z budową wulkanu i podstawowymi zjawiskami w nim zachodzącymi
 • stymulowanie w zakresie integracji sensorycznej
 • poznanie miejsca Ziemi w Układzie Słonecznym oraz jej wyglądu z kosmosu
 • uzmysławianie zjawiska występowania dnia i nocy, pór roku oraz ich powtarzalności
 • wzbogacanie słownictwa czynnego
 • rozwijanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości w utworze literackim
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej poprzez porównywanie napisów i obrazków
 • rozwijanie zainteresowania kosmosem
 • utrwalenie znajomości nazw i wyglądu figur geometrycznych (koła, kwadratu i trójkąta)
 • kształtowanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów,
 • doskonalenie orientacji w przestrzeni
 • wzbogacanie zasobu słownictwa o pojęcia związane z badaniem przeszłości (muzeum Ziemi, odcisk, szkielet, paleontolog)
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się o sobie i swoich pamiątkach
 • poznawanie zasad obowiązujących w muzeum, uświadomienie wartości wspomnień i pamiątek
 • poznanie nazwy i specyfiki zawodu paleontologa
 • kształtowanie postawy szacunku wobec pracy ludzi różnych zawodów
 • poznanie i utrwalenie nazw dinozaurów, poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat życia prehistorycznego, wprowadzenie pojęć: mięsożerny, roślinożerny
 • poszarzanie wiedzy na temat życia prehistorycznego
 • nabywanie umiejętności określania lewej i prawej strony ciała

 

 

Zagadnienia dydaktyczno- wychowawcze w grupie II „Pszczółki”

dzieci trzy-czteroletnich w miesiącu styczniu 2024 roku

Tematy kompleksowe:

 1. Nadchodzi Nowy Rok
 2. Sporty zimowe
 3. Dzień Babci i Dziadka
 4. Karnawał 

Ad. 1.

 • zapoznanie z rolą zegara i wybranymi zwyczajami związanymi z żegnaniem starego roku i witaniem nowego, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym
 • zapoznanie z czynnościami wykonywanymi w dzień i w nocy, doskonalenie umiejętności dostrzegania rytmu w następowaniu po sobie dnia i nocy, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie umiejętności dzielenia słów na sylaby, rozwijanie umiejętności klasyfikowania, zachęcanie do wypowiadania się na temat własnych upodobań i wyrażania własnego zdania
 • zapoznanie z nazwami dni tygodnia, doskonalenie umiejętności liczenia i logicznego myślenia, rozwijanie kreatywności i umiejętności odwzorowywania, rozbudzanie ciekawości poznawczej
 • zapoznanie ze zjawiskiem cyklicznego występowania miesięcy, kształtowanie wrażliwości muzycznej, rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie
 • zapoznanie z cechami pór roku i zjawiskiem ich rytmiczności, poszerzanie doświadczeń plastycznych, usystematyzowanie wiadomości związanych z czasem i jego przemijaniem, stwarzanie okazji do zdobywania wiedzy za pomocą poznania wielozmysłowego, zachęcanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania pracy plastycznej i zabaw

Ad.2.

 • zapoznanie z zasadami sportowego zachowania, rozwijanie umiejętności rozpoznawania i określania własnych uczuć, doskonalenie sprawności fizycznej, zachęcanie do zachowania postawy fair play podczas zabaw
 • poznanie znaczenia słowa kulig, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, kształtowanie słuchu fonematycznego, rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie aparatu mowy, wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw na sankach
 • zapoznanie z łyżwiarstwem figurowym jako dyscypliną sportową, wdrażanie do słuchania utworów literackich, doskonalenie umiejętności liczenia, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, rozwijanie pamięci, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie
 • wprowadzenie różnicowania sposobów poruszania się w przestrzeni, kształcenie poczucia „pulsu” w muzyce, rozwijanie umiejętności wokalnych, doskonalenie sprawności ruchowej, zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie
 • zapoznanie z nazwami olimpijskich dyscyplin sportowych, poszerzanie wiedzy związanej ze sportami zimowymi, rozwijanie zmysłu dotyku, utrwalanie znajomości nazw i kształtów figur geometrycznych, kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu, zachęcanie do dzielenia się przyborami podczas wykonywania pracy plastycznej

Ad.3.

 • zapoznanie ze znaczeniem pojęcia szacunek w odniesieniu do osób starszych, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, kształtowanie pozytywnych cech charakteru, rozwijanie sprawności ruchowej, uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych
 • poszerzanie słownictwa obcojęzycznego, utrwalanie znajomości nazw członków rodziny i relacji ich łączących, rozwijanie mowy poprzez ćwiczenia ortofoniczne i narządów artykulacyjnych, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozwijanie koncentracji na słowie czytanym, ukazywanie walorów posiadania rodziny
 • uzmysławianie cech charakteryzujących dzieci i osoby starsze, utrwalanie znajomości nazw członków rodziny, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na wskazany temat, doskonalenie umiejętności klasyfikowania, doskonalenie umiejętności liczenia, rozwijanie umiejętności odwzorowywania, zachęcanie do udziału w eksperymentach, wzmacnianie więzi rodzinnych
 • zapoznanie z nową piosenką z repertuaru dziecięcego, kształtowanie słuchu muzycznego, rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach muzycznych i językowych
 • utrwalenie wiadomości na temat relacji z babciami i dziadkami, poznanie kolejności działań podczas wykonywania laurki ze zdjęciem, rozwijanie umiejętności wypowiadania się, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie zmysłu dotyku, stwarzanie okazji do przełamywania lęku przed publicznymi występami

Ad.4.

 • zapoznanie ze znaczeniem słowa karnawał, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie sprawności ruchowej, rozwijanie empatii, uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka
 • poszerzanie słownictwa obcojęzycznego, poznanie znaczenia słów: przebranie i ubranie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozwijanie twórczego myślenia, wdrażanie do zachowywania ciszy podczas wykonywania ćwiczeń i zadań
 • utrwalanie znajomości nazw kolorów, wzbogacanie słownictwa (konfetti, serpentyna), doskonalenie umiejętności przeliczania, rozwijanie logicznego myślenia, wprowadzenie pojęcia zero, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, rozwijanie sprawności manualnej, wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • poznanie tradycji związanych z tłustym czwartkiem, rozwijanie umiejętności wokalnych i pamięci muzycznej, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcanie do włączania się w przygotowania do tłustego czwartku
 • utrwalenie wiadomości dotyczących karnawału, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem podczas wykonywania pracy plastycznej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształtowanie zmysłów, zachęcanie do samodzielnego eksperymentowania z rekwizytem

 

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze realizowane w grupie II „Pszczółki” dzieci 3-4 letnich w grudniu 2023

TEMATY: Wiadomość z daleka

 • poznanie zawodów listonosza i kuriera, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie sprawności fizycznej, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w różnych zawodach
 • zapoznanie się z funkcjami i wyglądem telefonu stacjonarnego i smartfona, utrwalenie znajomości imienia i nazwiska, wdrażanie do słuchania utworów literackich, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie sprawności manualnej, zacieśnianie więzi w grupie
 • utrwalanie znajomości pojęć duży i mały, rozwijanie umiejętności różnicowania przedmiotów ze względu na wielkość, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności przeliczania, wdrażanie do wyciągania wniosków z obserwacji (zabawy badawczej), wdrażanie do samodzielnego organizowania sobie wolnego czasu
 • poznanie budowy piosenki, zapoznanie z instrumentem dętym – trąbką oraz symbolem Poczty Polskiej, rozwijanie wrażliwości i pamięci muzycznej, rozwijanie sprawności ruchowej, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności
 • poznanie tradycji związanych z mikołajkami, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie zmysłów (dotyku, wzroku), wzmacnianie poczucia własnej wartości

Zima tuż-tuż…

 • poznanie sposobów ochrony przed zimnem, rozwijanie umiejętności rozpoznawania części ubioru i podawania ich nazw, rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcanie do dbania o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze
 • poznanie cech zimowego krajobrazu, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie wyobraźni, rozwijanie motoryki, wdrażanie do zachowania estetyki pracy i porządku w miejscu pracy
 • poznanie figury geometrycznej – trójkąta, utrwalanie znajomości pojęć dotyczących wielkości (duży, mały), rozwijanie umiejętności klasyfikowania, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu, kształtowanie umiejętności odwzorowywania i dostrzegania naprzemienności (w dialogu, w tworzeniu rytmu), wdrażanie do dokładnego obserwowania otoczenia
 • poznanie utworu muzyki klasycznej, doskonalenie słuchu muzycznego, rozwijanie sprawności ruchowej, kształtowanie prawidłowej postawy ciała, ćwiczenie ruchów w wolnym tempie i o dużym ciężarze, uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej
 • poznanie właściwości śniegu i lodu, rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i dotykowej, kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanej rzeczywistości, budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach

Przygotowania do świąt

 • poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie mowy komunikatywnej i logicznego myślenia, rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcanie do pomagania rodzicom podczas przygotowań do świąt
 • poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, wdrażanie do uważnego słuchania słowa czytanego, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na wskazany temat werbalnie, a także przez pracę plastyczną, gest i mimikę, wdrażanie do niesienia pomocy smutnym i samotnym
 • poznanie charakterystycznych potraw wigilijnych, doskonalenie umiejętności klasyfikowania, rozwijanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie liczenia w zakresie 4, wzbudzenie zainteresowania eksperymentami, doskonalenie umiejętności sprawnego łączenia wspólnego koła
 • poznanie piosenki o świątecznej tematyce, poznanie miejsca pozyskiwania choinek, rozwijanie poczucia rytmu, doskonalenie sprawności ruchowej, kształtowanie sprawności manualnej, rozwijanie wrażliwości muzycznej
 • poznanie wyglądu różnych ozdób choinkowych, rozwijanie sprawności manualnej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastycznych

Hej, kolęda, kolęda!

 • utrwalenie znajomości wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcanie do bycia życzliwym wobec siebie nie tylko od święta
 • poznanie postaci Mikołaja i jego pomocników – elfów, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu, doskonalenie umiejętności dokonywania analizy słuchowej, rozwijanie sprawności manualnej, wdrażanie do współpracy
 • utrwalenie znajomości nazw i kształtów figur geometrycznych: trójkąt, koło, doskonalenie umiejętności klasyfikacji, rozwijanie umiejętności przeliczania, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, wdrażanie do dostrzegania naprzemienności w tworzeniu rytmu, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie zabaw w sali i w ogrodzie
 • poznanie historii bożonarodzeniowej i wybranej kolędy, rozwijanie umiejętności wokalnych i językowych, rozwijanie sprawności ruchowej, uzmysłowienie piękna kolęd
 • utrwalanie wiadomości na temat świąt Bożego Narodzenia, wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego, rozwijanie logicznego myślenia, dostarczanie wrażeń sensorycznych, rozwijanie motoryki małej

 

 

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne realizowane w grupie II „Pszczółki” dzieci 3-4 letnich w listopadzie 2023

 1. W świecie wyobraźni
 2. Mała i duża ojczyzna
 3. Przygotowania do zimy
 4. Nasze ciało

 Ad.1 W świecie wyobraźni

 • zapoznanie z pojęciem wyobraźnia, doskonalenie umiejętności wyrażania myśli gestem, rozwijanie wrażliwości zapachowej, nauka relaksacji, kształtowanie wrażliwości i umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości
 • poszerzanie zasobu słownictwa, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, stwarzanie okazji do kształtowania umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości
 • poznanie pojęcia marzenie, rozwijanie umiejętności przeliczania, świadomości fonologicznej, poszerzanie zasobu słownictwa, rozwijanie wyobraźni i umiejętności współpracy
 • poznanie nazw niektórych instrumentów i sposobu grania na nich, nauka różnych form ekspresji muzycznej, utrwalenie znajomości piosenki, kształtowanie orientacji w przestrzeni, wdrażanie do różnicowania akompaniamentu ciągłego i efektów dźwiękowych, doskonalenie umiejętności współpracy
 • rozpoznawanie niektórych zapachów i podawanie ich nazw, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, kształtowanie umiejętności zadawania pytań i logicznego myślenia, poszerzanie zasobu słownictwa, doskonalenie umiejętności współpracy

 Ad.2 Mała i duża ojczyzna

 • poznanie niektórych pojęć związanych z tematem ojczyzny, wzbogacanie zasobu słownictwa, rozwijanie umiejętności ilustrowania pojęć ruchem, rozwijanie wrażliwości
 • poszerzenie wiedzy o cechach charakterystycznych miasta, rozwijanie umiejętności przeliczania, dokonywania analizy sylabowej, prowadzenia eksperymentów, uwrażliwianie na dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych, rozwijanie odpowiedzialności
 • nabywanie wiedzy na temat cech charakterystycznych krajobrazu miasta i wsi, rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego, rozwijanie poczucia samodzielności i odpowiedzialności
 • rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych symboli narodowych, rozwijanie sprawności manualnej, wrażliwości sensorycznej, pobudzanie zmysłu dotyku poprzez różnicowanie faktur, doskonalenie umiejętności współpracy

 Ad.3 Przygotowania do zimy

 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt leśnych i ich nawyków żywieniowych, poznanie zasad zachowania się w lesie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności ruchowej, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę
 • zdobycie podstawowych wiadomości na temat przygotowań do zimy wiewiórki i niedźwiedzia, rozwijanie umiejętności podziału słów na sylaby, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, kształtowanie sprawności manualnej, doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 5, wdrażanie do współdziałania w zabawie ruchowej
 • poszerzanie wiedzy na temat ptaków, kształtowanie umiejętności określania położenia obiektów w przestrzeni, wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • poznanie piosenki z repertuaru dziecięcego, rozwijanie słuchu i pamięci muzycznej, doskonalenie sprawności ruchowej, zachęcanie do dokładnego wykonywania zadań
 • poznanie zwyczajów jeża i jego przygotowań do snu zimowego, utrwalenie wiadomości na temat wiewiórki i niedźwiedzia, doskonalenie sprawności manualnej, pobudzanie zmysłów, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, wdrażanie do zgodnego działania z innymi

Ad.4 Nasze ciało

 • poznanie i utrwalenie znajomości nazw części ciała, poznanie zawodu lekarza, kształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji i podawania ich nazw, rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcanie do uważnego obserwowania swojego ciała
 • utrwalanie znajomości nazw części ciała, poznanie dotyku jako narzędzia badania właściwości przedmiotów, doskonalenie słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, usprawnianie motoryki małej, rozwijanie zmysłu dotyku
 • poznanie zasad utrzymania higieny jamy ustnej, poznanie zawodu stomatologa, poznanie produktów zdrowych dla zębów, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, kształtowanie nawyku mycia zębów
 • poznanie nazw różnych aktywności fizycznych, rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych, rozwijanie sprawności ruchowej, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne
 • poznanie wybranych zasad zdrowego odżywiania, nabywanie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych artykułów, rozwijanie motoryki małej, zachęcanie do odkrywania nowych smaków

 

 

 

Zagadnienia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc październik 2023
dla grupy II „Pszczółki”
Tematy kompleksowe:
1. Jesień w sadzie.
2. Jesień w ogrodzie.
3. Jesienny krajobraz.
4. Deszczowa pogoda.
Ad.1.
• Poznanie nazw niektórych owoców dojrzewających jesienią oraz zwyczajów życia
jeży;
• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat; wzmacnianie
poczucia przynależności grupowej;
• Wdrażanie do poszanowania roślin i zwierząt, doskonalenie umiejętności przeliczania;
• Słuchanie opowiadań i wierszyków: M. Krzemińska “Co rośnie w sadzie?”, A. U.
Kamińska “Zagadki”, A. Frączek „Gruszka” i inne;
• Zabawy na powietrzu, ćwiczenia gimnastyczne wg K. Wlaźnik – kształtowanie reakcji
na sygnały dźwiękowe;
• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie przed posiłkami;
• Ekspresja plastyczna: malowanie palcami, lepienie, kolorowanie.
Ad.2.
• Rozpoznawanie niektórych warzyw i podawanie ich nazw; poszerzanie zasobu
słownictwa;
• Rozwijanie sprawności ruchowej, kształtowanie umiejętności współpracy;
• wdrażanie do uważnego słuchania opowiadań: B. Wicher „Najlepsza zupa na świecie”
i inne;
• Nabywanie wiedzy na temat wzrostu niektórych owoców i warzyw; rozbudzanie
ciekawości poznawczej;
• Kształtowanie umiejętności dostrzegania regularności i ich odtwarzania;
• Doskonalenie umiejętności ilustrowania piosenki ruchem, kształtowanie poczucia
rytmu;
• Wzbogacanie wiedzy o budowie warzyw.
Ad.3.
• Poznanie podstawowych cech środowiska parku i lasu, poszerzenie wiedzy o
jesiennych zmianach w przyrodzie; utrwalanie znajomości zasad zachowania w lesie;
• Doskonalenie sprawności manualnej;
• Poszerzanie zasobu słownictwa o pojęcia związane ze skarbami jesieni;
• Wdrażanie do kulturalnego zachowania;
• Nabywanie świadomości pojęć: Mniej, więcej, tyle samo, doskonalenie umiejętności
przeliczania;
• Zapoznanie z utworami: M. Krzemińskiej “Spotkanie z wiewiórką”, J. Tuwim “Ptak” i
inne;
• Nabywanie umiejętności dzielenia imion na sylaby;
• Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
Ad.4.
• Wprowadzenie pojęcia „troska”, doskonalenie umiejętności określania i opisywania
emocji i odczuć;
• Poznanie znaczenia słowa „szaruga”;
• Wydłużanie fazy wydechowej, pogłębianie oddechu, kształtowanie koordynacji
ruchowo- -słuchowej, rozwijanie sprawności językowej;
• Nabywanie umiejętności określania kierunków w przestrzeni i podawania ich nazw,
wdrażanie do sprawnego poruszania się według instrukcji;
• Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
• Doskonalenie umiejętności słuchania;
• Zapoznanie z utworami B. Wicher „Ale przygoda!”, M. Strzałkowska „Smutna jesień”
i inne.

 

Sportowy dzień Bolka i Lolka

Jak wszyscy sportowcy Bolek i Lolek wstali wcześnie rano i zrobili krótką gimnastykę.

Najpierw wykonali wdech nosem i długi wydech buzią. Potem skakali na jednej nodze, po pięć razy na lewej i na prawej (czubek języka dotyka na przemian do górnych i dolnych zębów po lewej i prawej stronie).

Po porannej gimnastyce przyszedł czas na śniadanie (żucie ze złączonymi wargami). Po śniadaniu poszli umyć zęby (przesuwamy językiem po wewnętrznej stronie górnych i dolnych zębów). Następnie założyli dresy i pobiegli na plac sportowy (kląskamy).

            Przeszli po równoważni (czubkiem języka przesuwamy po wewnętrznej krawędzi górnych zębów), a potem każdy wykonał po trzy skoki w dal (język wysuwa się z buzi i szybko chowa w głąb jamy ustnej).

Kolejne zadanie, które czekało na chłopców, to wejście po drabinie na szczyt zjeżdżalni (unosimy język za górne zęby) i zjechanie na dół (język przesuwa się po podniebieniu od górnych zębów w stronę gardła). Bardzo podobało im się to ćwiczenie i każdy powtórzył je dwa razy.

Następne w kolejce były huśtawki (unosimy język za górne zęby i opuszczamy za dolne). Na samym końcu chłopcy zagrali w ping-ponga. Każdy z nich bardzo szybko odbijał piłeczkę (przesuwamy językiem od jednego do drugiego kącika ust). Nim się spostrzegli nadeszła pora obiadu. Truchcikiem pobiegli do domu (kląskamy). Tam mama podała im pyszny obiad, który zjedli z apetytem (żucie, a następnie oblizywanie warg).

 

Źródło tekstu: I Rutkowska-Błachowiak, Gimnastyka buzi na wesoło (modyfikacja ćwiczeń własna).

 

ĆWICZENIA ODDECHOWE

Prawidłowym torem oddechowym w spoczynku jest tor nosowy – wdech i wydech odbywają się przez nos. Powietrze dostające się w ten sposób do płuc jest nawilżone, ogrzane i oczyszczone. Umiejętność prawidłowego oddychania wpływa pozytywnie nie tylko na prawidłowy rozwój artykulacji, ale też na nasze zdrowie – zmniejsza ryzyko infekcji.

Jak powinien wyglądać prawidłowy oddech?

 • przy zamkniętych ustach nabieramy powietrze nosem
 • oddech płynie “do brzucha” (tłumaczymy dziecku, że pompujemy balonik, który jest w brzuchu)
 • nie unosimy barków
 • nie unosimy klatki piersiowej
 • wydychamy powietrze nosem (powietrze ulatuje z balonika).

Poniżej znajdują się przykładowe ćwiczenia oddechowe utrwalające prawidłowy tor oddechowy oraz wydłużające fazę wydechową:

 1. Nabieramy powietrze nosem, wypuszczamy ustami. Barki nie unoszą się.

 

 1. Stajemy w lekkim rozkroku. Nabieramy powietrze nosem, jednocześnie unosimy ręce do góry (barki nie unoszą się). Z wydechem opuszczamy ramiona.

 

 1. Układamy dłonie na brzuchu. Nabieramy powietrze nosem i wyobrażamy sobie, że pompujemy balonik, który mamy w brzuchu. Wypuszczamy powietrze ustami, balonik robi się malutki. W trakcie ćwiczenia rośnie tylko brzuch, nie unosimy klatki piersiowej i barków.

 

 1. Puszczamy bańki mydlane – wdech nosem i wydech ustami (nie unosi się klatka i barki). Bańki można wykonać samodzielnie z mydła/płynu do naczyń rozcieńczonego z wodą i dmuchać przez rozciętą słomkę. Należy jednak pamiętać, że dziecko musi umieć dmuchać przez słomkę, aby nie dopuścić do wciągnięcia płynu do jamy ustnej.

 

 1. Dmuchanie na różne, lekkie przedmioty (piórka, skrawki papieru, piłeczki ping-pongowe) – wdech nosem, wydech ustami.

 

Tematy kompleksowe:

 1. Poznajmy się!
 2. W naszym przedszkolu
 3. Jesteśmy podobni, jesteśmy różni
 4. Bezpieczni na drodze

Ad.1

 • Poznawanie nowej sali, zabawek i możliwości oraz zasad korzystania z nich;
 • Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie; wzmacnianie poczucia przynależności grupowej;
 • Tworzenie kodeksu przedszkolaka – poznawanie zasad i nauka stosowania się do zawartych umów;
 • Słuchanie opowiadań i wierszyków: M. Krzemińska “Pierwszy dzień w przedszkolu”, G. Kasdepke “Powitanie” i inne;
 • Zabawy na powietrzu, ćwiczenia gimnastyczne wg K. Wlaźnik – kształtowanie reakcji na sygnały dźwiękowe;
 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie przed posiłkami;
 • Ekspresja plastyczna: malowanie palcami, lepienie, kolorowanie.

Ad.2

 • zapoznanie z osobami pracującymi w przedszkolu,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • wdrażanie do uważnego słuchania opowiadań: B. Wicher „Przedszkolne zakamarki” i inne.
 • kształtowanie postawy wyrażającej szacunek do wszystkich osób pracujących w przedszkolu,
 • poznanie nazw zabawek oraz innych sprzętów używanych w przedszkolu i na placu zabaw i poszerzenie wiedzy na ich temat,
 • doskonalenie umiejętności ilustrowania piosenki ruchem,
 • stwarzanie okazji do integracji grupy i nawiązywania relacji rówieśniczych

Ad.3

 • poznanie sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc,
 • doskonalenie sprawności manualnej,
 • rozwijanie uważności, doskonalenie orientacji w schemacie ciała,
 • wdrażanie do kulturalnego zachowania,
 • poszerzanie słownictwa o nazwy części ciała,
 • Zapoznanie z utworami: M. Krzemińskiej “Nowi przyjaciele”, A. Kornacka “Lustra” i inne.
 • Nabywanie umiejętności dzielenia imion na sylaby;
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych; zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w przedszkolu.

Ad.4

 • poszerzanie słownictwa o pojęcia: wysoko, nisko, wysoki, niski,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania,
 • wydłużanie fazy wydechowej, pogłębianie oddechu, kształtowanie koordynacji ruchowo- -słuchowej, rozwijanie sprawności językowej,
 • doskonalenie umiejętności współpracy, stwarzanie okazji do zacieśniania więzi w grupie,
 • utrwalenie znajomości kolorów,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • doskonalenie umiejętności słuchania,
 • rozwijanie motoryki dużej i motoryki małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • Poszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, poznanie sposobu bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię;
 • Zapoznanie z utworami: D. Wawiłow „Dziwny pies”, A. Galica „Bajka o żółtej kredce” i inne.

 

Grupa 2 - Przedszkole nr 413 - Warszawa - Ursus

Kalendarz wydarzeń

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Skip to content